FİİLİMSİ - Test 1

1.      

Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden oluşan ey­lemsilerden hangisi tür bakımından diğerle­rinden farklıdır?

A)     Olur olmaz bahanelerle lütfen karşıma çıkma!

B)     Canım kardeşim, eve varır varmaz mutlaka bizi ara.

C)    Yemeğini bitirir bitirmez sofradan kalkacaksın.

D)    Haberi alır almaz hiç düşünmeden yola çık­mıştım.

E)     Bize gerçekleri tüm yönleriyle anlatır anlat­maz bir karara varacağız. 

2.      

Eylemlerden türediği halde ad, sıfat, zarf olan ve yan cümlecik kuran isim soylu sözcüklere eylemsi denir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?

A)     Uzak diyarlardan gelip bu bölgeye yerleş­mişler.

B)     Gerçeği başka sözlerle ifade etmeye çalıştık.

C)    Elinde, kalınca bir kitap vardı; gün boyunca onu okudu.

D)    Güzel günlerden kalan tek hatıram bu fo­toğraflardır.

E)     Usandım, her gün aynı sorunları yaşamak­tan inanın! 

3.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?

A)     On gün evde yatınca nihayet iyileşti.

B)     Zavallı çocuğu, öldüresiye dövmüşler.

C)    Alınacak kararlar tüm işçileri etkileyecek.

D)    Canı sıkıldığında böyle hareket ediyor.

E)     Durmaksızın çalışıyor şirketimiz bu aralar. 

4.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf-fiil yoktur?

A)     Ay pencerede durup durup güler

B)     Sert konuşmaya başladı aynalar

C)    Geldiğinde söyleyin haberim olsun kuşlar

D)    Öldük ölümden bir şeyler umarak

E)     Gözümün yaşına bakmadan gitti. 

5.      

Fiilimsileri (Ikavrayınca (II)  dilbilgisinde işledikleri (III)  konuları yeniden gözden geçirmeye (IV)  karar verdiğini (Vsöylüyor.

Bu  cümlede  numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

6.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir filimsidir?

A)     Tek amacı, güzel bir üniversitede okumam­dı babamın.

B)     Beni her konuda olduğu gibi bu konuda da çok destekledi.

C)    Yaptığı fedakârlıkların ne kadar büyük ol­duğunu kabul etmeliyim.

D)    Bir çocuğa ayrılabilecek tüm zamanı bana ayırdı.

E)     Onu şimdi sevgiyle ve saygıyla anmak boy­numun borcu. 

7.      

(I) Fiilimsiler, fiil kök ya da gövdelerine getirilen çeşitli eklerle oluşturulan sözcüklerdir. (II) Fii­limsiler cümle içerisinde isim, sıfat, zarf göre­viyle kullanılabilir. (III) Yan cümlecik oluşturup yüklemin öğesi olabilir. (IV) Ekeylem alarak cümlenin yüklemi olma özelliğini gösterebilir. (V) Ayrıca bu sözcükler, hem isim hem fiil çe­kim eklerini alabilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)l.          B)ll.         C) III.        D) IV.        E) V.

8.     

Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil isim tamlamasında tamlayan görevinde kul­lanılmıştır?

A)     Öğrenciler,  düzenli  çalışmanın faydasını gördü.

B)     Şirket, çalışanların maaşlarına zam yaptı.

C)    Onun geç gelmesi, öğretmeni bir hayli kız­dırdı.

D)    Eve erken geldiğini kimse bilmemeli.

E)     Memur atamaları bilgisayar ortamında ya­pıldı. 

9.      

Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil, yüklemin anlamını zaman açısından sınırlandırmıştır?

A)     Kapkaççı koşarak kalabalığın arasına girdi.

B)     Kitaplarını aldığında okula gidecek.

C)    Çocuklar güle oynaya evlerine döndüler.

D)    Küçük kız, yeni öğretmenini anlata anlata bitiremiyordu.

E)     Çalışmaksızın hiçbir işte başarı sağlaya­mazsın. 

10.   

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

B)     Gülü seven, dikenine katlanır.

C)    Düşenin dostu olmaz.

D)    Gelen, gideni aratır.

E)     Elden gelen, öğün olmaz; olsa da vaktinde bulunmaz. 

11.  

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cüm­lecik belirtisiz nesne görevindedir?

A)     Gözlerime bakarak bana bir şeyler anlatı­yordu.

B)     İnsan yaşlandıkça çalışma azmini kaybediyor.

C)    Zavallı adamın gidecek yeri kalmamıştı.

D)    Bugünün işini yarına bırakma, derdi.

E)     Bu konuyu seninle ayrıntılı görüşmem ge­keriyor. 

12.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil sı­fat göreviyle kullanılmıştır?

A)     Bütün gün ekmek parası bulmak için gezdi durdu.

B)     Günümüz gençliğinde kitap okuma alışkan­lığı yok.

C)    Sende hiç çalışma isteği görmüyorum.

D)    Yeni bir çalışma masasına ihtiyacın var.

E)     Yeni aldığım süzme bal çok güzelmiş. 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil farklı bir türde kullanılmıştır?

A)     Benzer olaylarla mutlaka karşılaşmışsındır,

B)     Harcamaları şirketimizin gider hanesine ya­zıyorum.

C)    Anlaşılır bir konu değildir bu benim için.

D)    Başka bir çıkar yol bulmayı çok isterdim.

E)     İş bilir bir adam olduğundan her zaman kuşkuluydum. 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerin­den farklı türde kullanılmış bir fiilimsi var­dır?

A)  Topkapı Sarayı'na gitmiş; ama orayı gez­meden geri gelmiş.

B)     Bu çalışmadan bir sonuç kesinlikle elde edemezsiniz.

C)    Hiçbir zaman bilmeden konuşmayın, derdi babam.

D)    Bu hareketimiz, ne yazık ki, istemeden oldu.

E) Öğrenciler, zilin sesini duymadan sınıftan dışarı çıkmamalı. 

15.  

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle farklı bir eylemsiyle sağlanmıştır?

A)     Böyle davrandıkça hiçbir sonuç alamazsın.

B)     Söylene söylene eve doğru yürüyordu.

C)    Mutlulukla parlayan çehreler hepimizi se­vindiriyor.

D)    Buralardan gideli uzun yıllar oldu.

E)    Bir haftadır dinlenmeksizin çalışıyoruz.

16.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm ey­lemsi türlerine birer örnek vardır?

A)   Askerliği kesinleşince dükkânı satmaya ka­rar verdi.

B)   Çalışan kişilere, kimsenin söyleyecek bir sözü olmamalı.

C)   Öğrencilere anlayış göstermesi gereken ki­şi okul müdürüydü.

D)   Aramızda geçen tatsızlıkları unutup sohbet etmeye koyulduk.

E) Tarif edemediğim bir sevinç içimi kaplayın­ca ona doğru koştum. 

17.   

İyilik eden, iyilik bulur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-fiil bu cümledekine benzer bir görevde kullanıl­mamıştır?

A)   Sona kalan, dona kalır.

B)   Gelen, gideni aratır.

C)   Doğru söyleyeni, dokuz köyden kovarlar.

D)   Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

E)   Kaçan balık, büyük olur. 

18.

İsim-fiil eklerini alan kimi sözcükler, zaman içe­risinde eylemsi özelliğini yitirip somut isme dö­nüşür.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uy­gun bir kullanım yoktur?

A)   Kapının girişinde bekliyordu bizi babam.

B)   En sevdiğim yemeğin ne olduğunu biliyor musun?

C)   Gözlerindeki sürme sana ayrı bir güzellik katmış.

D)   Elindeki çakmağın baba yadigârı olduğunu söyledi.

E)   Konukları  bekleme odasına alırsanız iyi olur. 

19.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin hem zamanı hem de koşulu bir bağ-fiille be­lirtilmiştir?

A)   Öğrenciler, zil çalmadan dışarı çıkmamalı.

B)   Beni dikkatli dinlersen konuyu iyi anlarsın.

C)   Eve gelir gelmez telefon açtı arkadaşıma.

D)   O sokaktan koşa koşa geçmiştim.

E)   Dersler başlayalı iki ay olmuştu. 

20.

Ressam olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sa­nat tarihimizde unutulmayacak bir yeri vardır. Bugün de yarın da onun resimleri yaşayacak. Zamana, gelip geçen kuşaklara bizlerden, çağı­mızdan bir şeyler götürecek. 

Yukarıdaki parçada kaç yan cümlecik vardır?

A)1          B)2          C)3          D) 4          E) 5 

21.

(I) Kendi düşen ağlamaz, demişler. (II) Öyleyse yanlış kişiye görev verdiğim için kimseye kaba­hat bulamam. (III) Bundan sonraki görev dağılı­mında daha titiz olmalıyım. (IV) "Kılı kırk yar­mak" deyiminin bütün gereklerini yerine getir­meliyim. (V) İşi, cazgırlık edene değil, ehline vermeliyim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.        E) V. 

22.   

Aşağıdakilerden hangisinde "-ken" eki farklı türde bir sözcüğe getirilmiştir?

A)   Ayrılırken bir el dahi sallamadı.

B)   Böyleleri insanı gülerken ağlatır.

C)   İnsanın kıymeti, yaşarken anlaşılmaz.

D)   Küçükken her şey toz pembe görünür.

E)   Kitap okurken gözlerim yaşarıyor. 

23.   

Aşağıdakilerden hangisinde, altı çizili fiilim­si diğerlerinden farklı türdedir?

A)   Sen gelmeden önce her şey karanlıktı.

B)   Bilmeden yaptığım o kadar yanlış var ki.

C)   Biz çalmadan oynayanları da biliriz.

D)   Bunları görev almadan düşünecektin.

E)   Yarınki yapacağımız çalışmadan not alacağız.

24.    

Karımın anası anama benzer

Öylesine yakın duygulu ince

Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince

Yüreği destanlar gibi sımsıcak

Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?

A)1          B)2          C)3          D) 4          E) 5 

25.    

Duydum can evimde aşkın sesini

Bıraktım âlemin hengamesini

Gönlümden koparıp gül namesini

Aşkın yüreğine yazdım erenler

Yukarıdaki dizelerde kaç zarf-fiil kullanılmıştır?

A)1          B)2          C)3          D) 4          E) 5 

26.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil cümleye farklı bir anlam ilgisi katmıştır?

A)   Köye varınca evi telefonla aramayı unutma.

B)   Dereyi görmeden paçayı sıvama, sözü ne kadar doğru!

C)   Ahmet, bu mahalleden taşınalı pek çok şey değişti.

D)   Son aldığı kitabı anlata anlata bitiremiyordu.

E)   Olanları hatırladıkça üzüntüsü bir kat daha artıyordu. 

27.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek/ -acak" eki diğerlerinden farklı bir işlevde kul­lanılmıştır?

A)   Bu  yıl  okunacak kitapları  öğretmenimiz söyledi.

B)   İçinden çıkılacak bir sorun gibi görünmü­yordu.

C)   Kömürlükte inanın hiç yakacak kalmamıştı o gün.

D)   Benim de elbet çok çilem vardı çekilecek.

E)   Sorulacak başka bir soru yoksa toplantıyı bitirelim. 

28.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim-fiil ve sıfat-fiil birlikte kullanılmamıştır?

A)     Şairi sultan eden

Uğraşa meydan olmak

B)     Yıldızları bezeyen

Seslere hayran olmak

C)    Bir sihirli nefese

Bin kere kurban olmak

D)    Gönülde gül bitiren

Sevgiye mihman olmak

E)     Bilene kırk yıl köle

Şiire sultan olmak 

29.    

Kişinin en kolay mutsuzluğu

Ağlamaktır, geçiştirir umutsuzluğu

Daha zoru var, susmak zor

Susmak bir ağaç, dallarında

Susmak, ağlamaları da tutuyor

Bu dizelerde ad-eylem olan kaç sözcük kul­lanılmıştır?

A) 2          B)3            C)4         D) 5          E) 6 

30.    

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldı

Bu  dizelerle  ilgili  olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Ad-eyleme yer verilmiştir.

B)   Bağ-eylem kullanılmıştır.

C)   Adlaşmış sıfat-fiil vardır.

D)   Yönelme hâl eki bir fiilimsiye getirilmiştir.

E)   Ad-eylem eki alan bir sözcük eylem özelli­ğini yitirmiştir. 

31.    

Döktüğüm yaşlan elimle silmem Karşında diz çöker on yıl, kesilmem İçimde duyduğum hicran mı bilmem Kalbime vurmadığın hançer mi kaldı

Bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 2          B)3         C)4          D) 5          E) 6

TÜRKÇE SORU BANKASI