FİİLİMSİ - Test 2

1.     

Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özellik­lerinden biri değildir?

A)     Fiillerin hareket özelliklerini taşımak

B)     Eklendiği fiili isim, sıfat ve zarf yapmak

C)    Fiillerin olumsuzluk ekini alabilmek

D)    Fiil çekim eklerini almak

E)     İsim çekim eklerini alabilmek 

2.     

Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi öbeği, te­mel cümlenin nesnesi olmuştur?

A)     Benim yaptıklarım, yapacaklarımın garanti­sidir.

B)     Perşembenin gelişini çarşambadan anlarım.

C)    Seni ben, gökte ararken yerde bulmuşum.

D)    Her konuşanın bir dinleyeni olmalı.

E)     Minareyi çalan, kılıfını hazırlarmış. 

3.     

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, sıfat-fiil farklı görevdedir?                                 

A)     Gülü seven, dikenine katlanır.

B)     Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

C)    Veren el, alan elden üstündür.

D)    Biri bilmeyen, bini hiç bilmez.

E)     Yoğurdum ekşidir, diyen olmaz. 

4.     

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizi­li sözcük fiilimsi değildir?

A)     Aradığımız evi nihayet bu sokakta bulabildik.

B)  Edebiyatımızın önemli deneme yazarların­dan birini kaybettik.

C)    Geçen zamanı geri getirmeye çalışmak, boş bir uğraş olur.

D)    Gözlerimi kapatınca kendimi cıvıl cıvıl çam ormanında buluyorum.

E) İstediklerimizi yapamayacak elemanları bu­rada tutmayacağız asla. 

5.      

Aşağıdakilerin  hangisinde  ulaç  (bağ-fiil) yoktur?

A)     Dışarı çıkar çıkmaz serinlikle tanıştık.

B)     Gelirken markete de uğrar mısın?

C)    Okulun başarısı gün geçtikçe artıyor.

D)    Yol boyunca seyyar satıcılar gördük.

E)     Bilmeden yaptığım yanlışlara yanıyorum. 

6.       

Bir kez nefes aldığını (I)  anlar bir gün

Bir kez bir kişiyle insan bütünleşir (II

Özlem dediğimiz (III)   o hançer bir düşün

Bir kez saplanmak (IV)  için kaç kez bilenir (V

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri eylemsi değildir?

A) I. ve lll.                B)l. ve V.           C) II. ve IV.

D) II. ve V.               E) III. ve IV. 

7.     

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde eylemsi yoktur?

A)     Üzüm üzüme baka baka kararır.

B)     Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.

C)    Ateş, düştüğü yeri yakar.

D)    Sora sora Bağdat bulunur.

E)     Su bulamayınca durulmaz. 

8.    

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi kullanılmıştır?

A)     Bulutlar ondan önce görmek için yarını

Karlı dağlar başından aşıyor deste deste

B)     Bir batı rüzgarıyla kımıldadıkça perde

Bil ki omuzlarımdan sıyrılıyor kefenim

C)    Okşayan çiçek benim, yüzünü bahçelerde

Kırlarda topuğunu dişleyen yılan benim

D)    Korkudan haykırırken ağzına sığmaz sesin

         Nefesin, taşmak için parçalar gerdanını

E)     Her gece taş kesilmiş bir yatak üstündesin

        Çıtırdayan kemikler çevirir dört yanını

9.      

Akacak bir damardan bir damara varlığım

Yaslandığım göğüste benim kalbim atacak

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağı­dakilerin hangisinde vardır?

A)     Uzak bir yolculuktan sonra nefes nefese

Kalbimin çarpışını sofanda sayacağım

B)     Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını

Tanıdığım bir gülüş kıvrılacak içerde

C)    Vurur vurmaz duvara kapının kanadını

Karşımda ürperecek halı, sedir ve perde

D)    Gözüm gönlüm ışıldar gördükçe nazlı yâri

Gönlümde ateş misin, gözlerimde nur musun

E)     Bu bahar, anlıyorum ömrümün sonbaharı

Bu bahar geçmeden sen benim olur musun 

10.    

(I) Sadece sizin olan, sadece size ait, içinde sa­dece sizin gördüğünüz çiçekler açan, yalnızca sizin müziklerinizin çaldığı bir bahçe var. (II) Sokmayın oraya öyle herkesi, çiçeklerinizi başkalarının çapalamasını beklemeyin, şarkıla­rınızı başkalarına söyletmeyin. (III) Anladık, he­pinizin hayatından bir şeyler çalınıyor, hayalle­rinizi teker teker buduyorlar, ümitlerinizi öldürü­yorlar, çaresiz bırakıyorlar sizi. (IV) Yenildiniz belki de, yenilginin ağır yaralarını taşıyorsunuz ruhunuzda; ama gene de bir hayatınız var sizin. (V) Sadece size ait bir bahçeniz, durup solukla­nacağınız, yaralarınızı yıkayacağınız, çiçekleri­ni seyredebileceğiniz bir bahçe...

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde fiilimsiye yer verilmemiştir?

A) I. ve ll.      B) l.ve V.       C) II. ve III.          

D) II. ve IV.       E) III. ve IV. 

11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma, -me" eki ötekilerden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?

A)     Başlama vuruşlarıyla takım hücuma çıkıyor.

B)     Bizim takımın oynama biçimi rakibe ters geliyor.

C)    Forvetteki paslaşmalar golle sonuçlandı.

D)    Futbolcular, çalım atma, denince çalım at­mıyor.

E)     Son haftalarda maçları rahat kazanmaya başladık. 

12.   

Aşağıdaki  atasözlerinin  hangisinde,  yan cümlecik nesne görevindedir?

A)     Ağzına tat bulaşanın gözü pekmez tulu­mundadır.

B)     Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.

C)    Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir.

D)    Allah, dokuzda verdiğini sekizde almaz.

E)     Allah, sevdiğine dert verir. 

13.   

Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin öznesi görevindedir?

A)     Sabah ezanını dinlemeye bayılıyorum.

B)     Yaşayan değerlerimizi unutmamalı.

C)    Güneş doğunca, ay kenara çekilir.

D)    Geçmişi geleceğe bağlamak isterim.

E)     Planlı çalışma, başarının anahtarıdır. 

14.   

Aşağıdakilerin hangisinde "-acak, -ecek" eki sıfat-fiil yapmamıştır?

A)     Senin için gelecek dediler; ama sen gelmedin.

B)     Geçmiş, geleceğin rehberidir.

C)    Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

D)    Görecek günümüz, içecek suyumuz varmış.

E) Doğmayacak çocuğa don biçilmeyeceğini bilmiyor musun?

15.   

Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Birden fazla adlaşmış sıfat-fiil vardır.

B)     Ad-eylem kullanılmıştır.

C)    Birleşik çekimli fiil vardır.

D)    Yansıma sözcük eylemsi olmuştur.

E)     Bağ-fiil kullanılmıştır. 

16.    

Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer, göz yummadan koşar da gider

Bayrağa kanın alını çalmayan

Gözyaşı boşana boşana gider

Yukarıdaki parçada kaç yan cümlecik vardır?

A) 2          B)3           C)4         D) 5          E) 6 

17.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sı­fat-fiil vardır?

A)     Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum

B)     Her lahza, bir alev gibi, hasretti duyduğum

C)    Aldım Rakofça kırlarının hür havasını

D)    Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını

E)     Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultusu 

18.    

(I) Çocuğun gelişiminde amaç, 24 saat çocukla ilgilenmek ve yanında olmak değildir. (II) Önem­li olan çocuğun sadece kendisine ait ve annesi­nin de kendisiyle ilgilendiği zaman parçasını bil­mesi ve bundan yararlanmasıdır. {III) Şöyle ki işten gelen annenin bütün işleri dışında çocuğa özel olarak onun istediği herhangi bir faaliyeti beraber paylaşabileceği bir zaman dilimi ayır­ması gereklidir. (IV) Burada önemli olan çocu­ğun kendisi ile ilgilenildiğini hissetmesi yani ilgi doyumunu yakalayabilmesidir. (V) Bu da çocu­ğun kişilik gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde üç farklı türde eylemsi kullanılmıştır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

19.    

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim; gezmediğim, (I) sevmediğim (II)  hiçbir yerini

Ömrüm oldukça  (III) gönül tahtıma keyfince  (IV) kurul

Sade bir semtin sevmek  (V) bile bir ömre değer

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I.          B) II.         C) lll.        D) IV.        E) V. 

20.

(I) Her aile, başarılı çocuklar yetiştirmek ister. (II) Bunun için çocuklarına mümkün olduğunca iyi bir gelecek sağlamaya çalışır. (II) Onları iyi okullarda okutmak ister, bunun için de varını yoğunu ortaya koyar. (IV) Ancak yadsınan bir konu vardır ki o da çocuğun nasıl sağlıklı bir ki­şilik geliştireceğidir. (V) Aslında hayatta her şey başarı değildir; önemli olan çocuğun içinde bu­lunduğu dönemi nasıl atlattığı, nasıl bir kimlik oluşturduğudur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde iki farklı türde eylemsi kullanılmıştır?

A) I.          B) II.        C) III.      D) IV.      E) V. 

21.  

 Ezilmekten çekinme! Gerilemekten sakın

İradenle olmalı bütün uzaklar yakın

Dolu dizgin yaparken ülküne doğru akın

Ateşe atılmalı, denize dalmalısı

Yukarıdaki dörtlükte kaç eylemsi vardır?

A) 1          B) 2          C) 3          D) 4          E) 5

22.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi ek-eylem alarak yüklem olmamıştır?

A)     O, bizim sınıfın en çok çalışanıdır.

B)     Tek amacı, mutlu bir yuva kurmaktı.

C)    Beni en çok kızdıran, abuk sabuk konuş­mandır.

D)    Çok çalışıp çok para kazanmak en büyük isteğiydi.

D)  Herkesin merak ettiği, bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağıydı

23.    

Eylemsiler, bazen eylem anlamlarını yitirerek kalıcı ad olabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?

A)     Arabanın silecekleri eskimiş, değiştirmeliyim.

B)     Küçük kız, dondurma istiyordu sürekli.

C)    İnsanlar,   yakacaklarını   yazdan  almaya başlıyor.

D)    Yediğimiz kızartma midemi bozdu.

E)     Belediyenin yolları kazması trafiği altüst etti. 

24.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  bağ-fiil cümleye koşul anlamı katmıştır?

A)     Planlı çalışırsan başarıya ulaşırsın.

B)     Buradan geçtikçe hep seni hatırlarım.

C)    Yarın getirmek şartıyla kitabı sana veririm.

D)    Köy yolunda bata çıka ilerliyorduk.

E)     Akşam olmadan eve varmam gerekiyor. 

25.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil eylemsi eki almıştır?

A)     Bana yardım edersen seninle gelirim.

B)     Derslerine çalışamadığı için sınıfta kaldı.

C)    Bu dünyada, uğraşılmadan hiçbir şey elde edilemez,

D)    Beni ancak benim gibiler anlayabilir.

E)     Sınav bitmeden salonu terk etmeyin. 

26.   

Aşağıdakilerin hangisinde eylemsi, çatı eki almıştır?

A)     Konunun, en ince ayrıntılara kadar tartışıl­ması gerekir.

B)     Konuşmasıyla herkesi derinden sarstı.

C)    Haberim olmadan parayı bölüşürseniz iyi olmaz.

D)    Bu gidişle sonumuz kötü olacak.

E)     Bir gülüşü bir ömre bedeldir. 

27.   

Bırak beni haykırayım, susarsam matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir Yukarıdaki parçada kaç eylemsi vardır?

A)1            B)2           C)3           D) 4            E) 5 

28.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki farklı ey­lemsi kullanılmamıştır?

A)     Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli

B)     Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli

C)    Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça

D)    Ve hayalinde doğan âleme yaklaştıkça

E)     Yılma, korkunç uçurum zannedilen boşluktan 

29.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağ-fiil de sıfat-fiil de kullanılmamıştır?

A)     Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım

B)     Başucumda gördüğüm şu satırla yandım

C)    Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu

D)    Çıtırdayan çalılar dört yana can katıyor

E)     Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü 

30.   

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde zarf-fiil, zaman bildirmektedir?

A)     Yaşlı nalbant, durup dinlenmeden çalışı­yordu.

B)     Köyde, horozlar ötünce herkes tarlalara hü­cum eder.

C)    Çocuklar, evlerine güle oynaya dönüyorlar.

D)    Zavallı kadın, yanımızdan ağlayarak uzak­laştı.

E)     Düşünmeden konuşma, derdi öğretmenimiz. 

31.

Ne sevinci, ne hayatı, ne eğlencesi, para yok ki diyorsanız eğer ve eğlenmek için paranın ge­rektiğine bu kadar inanıyorsanız, emin olun pa­ranız olduğunda da eğlenemezsiniz. Para eğ­lenmeyi çeşitlendirir sadece; ama eğlenceyi ya­ratamaz.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) eğlenmek                               B) gerektiğine

C) olduğunda                              D) eğlenmeyi

E) yaratamaz

TÜRKÇE SORU BANKASI