FİİLİMSİ - Test 3

1.     

Aşağıdakilerin  hangisinde "isim-fiil,  sıfat-fiil ve zarf-fıil" bir arada kullanılmıştır?

A)     Her yere bir temizlik havası hâkim olmak­taydı o gün.

B)  Okula giderken yolda gördüğü ağaçlar, bu­danmaya başlanmıştı.

C)    Denizin, gece görünen güzelliği herkesi kendine hayran bıraktı.

D)    Giderek bozulan çevreden artık bize yarar gelmeyecek.

E)  İçilen çayın  ardından  misafirler kalkmak için izin istemiş. 

2.    

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cüm­leye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A)     Yağmur yağmaya başlamadan eve girsek iyi olur.

B)     Kalın bir şeyler giymeden sakın dışarı çık­mayın.

C)    Güneş, henüz batmadan kasabaya döne­bilmiştik.

D)    Sonbaharın serin havaları gelmeden bir kez daha denize gidelim.

E)     Elektrikler kesilmeden ütü yapmayı bitirin. 

3.      

İsim-fiiller, eylem bildirme özelliklerini kaybede­rek bir isim görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde,  isim-fiil eki alan sözcük eylem bildirme özelliğini kaybederek isim görevi kazanmıştır?

A)     Kolundaki dövmeyi geçen yıl yaptırmıştı.    ,

B)     Sabahları sahilde yürümek, sağlığına iyi geliyor.

C)    Konunun işlenişi hakkında bize bilgi vere­ceklerdi.

D)    Ona kötü bir söz söylemeye dili varmıyor.

E)     İstediği yazlığı almak üzere Akçay'a gitti. 

4.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde sıfat-fiil (ortaç), farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)     Bal tutan, parmağını yalar.

B)     Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.

C)    Biri bilmeyen, bini hiç bilmez.

D)    Borç yiyen, kesesinden yer.

E)     Gem almayan atın ölümü yakındır. 

5.     

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi­ye yer verilmemiştir?

A)     Balık, ağa girince aklı başına gelir.

B)     Borç, ödemekle; yol, yürümekle tükenir.

C)    Akacak kan damarda durmaz.

D)    Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

E)     Gök gürlemeden yağmur yağmaz. 

6.    

I.    Gölde sular parlayınca ayın beyaz izinde

Gezermişsin bir mabedin her gece dehlizinde

II.   Unutulmuş nişanlılar, terk edilmiş nişanlılar

Hicranını dindirmiş yalnız senin dizinde

III.  Mevsimidir, halkalansın boynumuzda kolların

Başımızda soğuk hazan rüzgârları esmeden

IV.  Gördüğümüz yüzlerin solgun gibiydi rengi

Hepsinin gözlerinden karanlıklar yağardı

V.   Biz de geçtik isimsiz meçhul bahçelerden ki

İçinde esmer tenli, narin tazeler vardı

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisin­de ortaç (sıfat-fiil) ya da bağ-fiil (zarf-fiil) yoktur?

A) I.           B)ll.          C) lll.         D) IV.        E)V. 

7.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kulla­nılmamıştır?

A)     Gözlerimin daldığı ufuk bu engin sudur

B)     Sahilleri kaplayan gümüşten bir buğudur

C)    Bu iklimin sabahı akşamlarından güzel

D)    Gözlerinde sonbahardan kalan bir gölge varmış

E)     Gökte mehtap eriyince geçermişsin bu yol­dan

8.

(I) Soğukta bir çay içebilirsiniz, bir ağacın göl­gesinde durabilirsiniz bir an, sabaha karşı uya­nıp her ay yeniden doğan hilale bakabilirsiniz. (II) Çok sevdiğiniz bir kitabı bir daha karıştırabi­lirsiniz. (III) Âşık olabilir ya da âşık olmayı düşü­nebilirsiniz. (IV) Sevdiklerinizi özleyebilir ve on­lara bir gün yeniden kavuşabileceğinizi hayal edebilirsiniz. (V) Geceleri ağaçların daha değşik koktuğunu fark edebilirsiniz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde sıfat-fiil yoktur?

A)l.          B)ll.         C) III.        D) IV.        E)V. 

9.

Hayat diye bir şey var, her zaman size keşfedi­lecek alanlar bırakan, ne kadar yaşarsanız ya­şayın daima bilmediğiniz, kuytularına sokula­madığınız bir hayat, sadece size ait bir hayat... Dertler çok, sıkıntılar bitmiyor, günler birbiri ar­dına buruşup eskiyor, yorgunsunuz, belki ye­niksiniz. Teslim mi olacaksınız peki? Hayal kur­mayacak mısınız çılgınca? 

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)     keşfedilecek 

B)     bırakan

C)    bilmediğiniz 

D)    sokulamadığınız

E)     buruşup 

10.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum an­lamı taşıyan bir zarf-fiil kullanılmıştır?

A)     Ellerini yıkar yıkamaz sofraya oturabilirsin.

B)     Evden köyün meydanına kadar, topallaya topallaya geldi.

C)    Bardaktaki suyu içince kendime gelebildim.

D)    Bu kasabadan ayrılalı aşağı yukarı on beş yıl oldu.

E)     Onunla ancak beni aradığında görüşebili­yoruz. 

11.   

Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsilerin üç tü­rüne de örnek vardır?

A)     Geçip giden zamana dur demek lazım.

B)     Geçmişini bilmeyen, geleceğini hazırlayamaz.

C)    Her geçen gün bu okula bağlılığımı artıyor.

D)    Demek, ben gelince sen ayrılmışsın.

E)     Gelir gelmez çalışmaya başlamışlar. 

12.   

Fiilimsi ekleri, fiil kök ya da gövdelerine eklene­rek onları geçici olarak isim, sıfat, zarf yapar. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi eki alan sözcük, fiilimsi olmaktan  uzaklaşıp kalıcı isim olmuştur?

A)     Bize yemek ısmarladılar.

B)     Ders çalışmak için kalktı.

C)    Gelecek ders, yazılı sınavımız var.

D)    Dershanede tanıdık birini gördüm.

E)     Duş almadan dışarı çıkmaz. 

13.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma/-me" eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?

A)     Gülme komşuna; gelir başına, derdi.

B)     Konuşma,  bir sanattır elbette  insanoğlu için.

C)    Oraya gitme, sana zarar verebilirler.

D)    Yazdığım son romanı okuma, diyebilir mi­yim hiç?

E)     Kendi kendine söylenme de olanları bize anlat. 

14.   

Ah çekerim resmine her bakışta Bir mahzunluk var o boyun büküşte Emin ol ki her sigara yakışta Sanki duman tüter tütmez ordayım

Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?

A)1          B)2           C)3         D) 4           E) 5

15.     

Sıfat-fiiller, çekim eki alınca adlaşır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyma­yan bir kullanım vardır?

A)     Bak şu utanmaza bize neler söylüyor.

B)     Dağlardan getirdiğim çiçekleri verdim sana.

C)    Gelen, gideni aratır sözüne her zaman ina­nırım.

D)    Eski  mahallemize gidince tanıdıklara da uğrarız.

E)     Kızarmışları benim tabağıma koymayın lütfen! 

16.    

Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi bir tamla­ma içinde yer almamıştır?

A)     Gerçekleri anlatma vakti geldi sanırım.

B)     Kırılacak kavanozları şu tarafa koyun.

C)    O acı sözleri unutmamın imkânı yok inan!

D)    Ekmek kavgası günümüz insanının en te­mel sorunu.

E)     Benden aldığın defteri yarın geri getir. 

17.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cüm­lecik temel cümleciğin dolaylı tümleci duru­mundadır?

A)     Son yazdığı romanla büyük bir tartışma do­ğurdu.

B)     Konu, kamuoyunda tartışılınca daha da bü­yüdü.

C)    Herkes söylemek istediğini güzelce anlattı.

D)    Bir neticenin alınacağına aslında hiç kimse inanmıyordu.

E)  Tartışılan konu ilginç olduğundan başba­kan da fikrini belirtti. 

18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-r" ekiyle türetilen kelime, türü yönünden diğerlerin­den farklıdır?

A)     Elindeki keser dikkatimi çekmişti.

B)     Döner, en sevdiğim yiyeceklerden biridir.

C)    Koşar adımlarla eve doğru gidiyordu.

D)    Fransız düşünürler, toplumu etkilemeyi ba­şarmıştı.

E)     Kurumumuzun giderleri her geçen gün artıyor. 

19.     

Başarılı olmak, belirli bir program gerektirir. Cümlesiyle yan cümleciğin görevi yönün­den özdeşi olan cümle aşağıdakilerden han­gisidir?

A)   İnsanlığa ölmez eserler bırakan bu yazar artık aramızda değil.

B)     Ahmet'in oturduğu sıraya çok dikkatli bir şekilde baktı.

C)    Bu yıl, yeni bir kitap yayımlamak istiyorum.

D)    Biraz anlayış göstermesini beklemiştik yal­nızca.

E)     Gerçekten özlemişim sizinle birlikte gezmeyi. 

20.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil farklı bir türde kullanılmıştır?

A)     Artık gitme saatimiz gelmişti.

B)     Bu konuyla ilgili tartışmalar başlamış.

C)    Soru sormayı bilirsen yanıt alabilirsin.

D)    Tartışmanın sırası mı şimdi?

E)     Karşımdaki kız, yapma bebek gibiydi. 

21.    

Aşağıdaki dizilerden hangisi bütünüyle bağ-fiillerden oluşmuştur?

A)     Buldukça - düşen - katlanalı - durmadan -bakmaksızın

B)     Bitince - anlaşmak - gide gide - yaptıkça -seçerken

C)    Düşünmeden - sustukça - çıkarken - güle güle - olarak

D)    İsteyince - anlatıp - alarak - göreli - kaçan

E)     Bakıp - bildik - gidince - sorarak - dururken 

22.     

Isim-fiiller de isimler gibi edatlarla gruplaşıp zarf görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A)     Çok yorulduğundan akşam erkenden uyu­muş.

B)     Sıkıldığı için dersten erken çıkardı o za­manlar.

C)    Haberi duyunca koşa koşa eve gelmiştim.

D)    Anlattıklarımı itiraz etmeden iyice dinleyin.

E)    Yarışmada birinci olabilmek için elinden ge­leni yapmış.

23.    

Bir zamanlar, kitap okumaktan hoşlanmayan ben, şimdilerde bir kitabı bitirmeden diğerine başlamayı âdet haline getirdim.

Bu cümlede altı çizili fiilimsilerin türleri aşğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru ola­rak verilmiştir?

A)     Zarf-fiil, zarf-fiil, isim-fiil, sıfat-fiil

B)     İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, zarf-fiil

C)    İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil

D)    Zarf-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil

E)     İsim-fiil, zarf-fiil, zarf-fiil, isim-fiil 

24.    

Karadeniz'in yaylalarını gezip de oralara hay­ran olanların, iş yatırım yapmaya gelince yan çizmelerine bir anlam veremiyorum. 

Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?

A)1          B)2          C)3           D) 4         E) 5 

25.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim-fiil ve bağ-fiil aynı sözcükle birlikte kullanılmıştır?

A)     Bozkır sabahında yanan alnımı

Kıyı akşamında buza getirdin

B)     Bu ilk konuşması elbet kekeler

Dilsiz mi yeni söze getirdin

C)    Yokuşta burkulan dizi okşayıp

Sarıp sarmalayıp düze getirdin

D)    Ey benim kaybolan koyunum diye

Susamış gönlümü tuza getirdin

E)     Çamurlu sulara eğik dudağı

İçmesi beklenen öze getirdin 

26.    

Aşağıdakilerin hangisinde "-mış, -miş" eki or­taç olarak kullanılmıştır?

A)     Dağlarda menekşeler öbek öbek açmış.

B)     Gözleri bozulmuş kitap okumaktan.

C)    Gelmiş, beni sormuş, bana selam bırakmış.

D)    Bu eski bahçede nice hatıralar var yaşan­mış.

E)     Eski arkadaşlar bizi çok özlemiş. 

27.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat-fiil ve bağ-fiil, ikişer defa kullanılmıştır?

A)     Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

Bu toprak bir devrin battığı yerdir

B)     Eğil de kulak ver bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir

C)    Bu tümsek, koparken büyük zelzele

Son vatan parçası geçerken ele

D)    Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir

E)     İstiklal uğrunda vatan yolunda

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir 

28.   

Gençken yapamadığım (I)  işleri yaşlanınca  (II) yapmayı (III)                                      

kafama koymuş;  (IV) ama daha sonra yanıldığımı  (V) an                                     

lamıştım.

Yukarıdaki   numaralanmış   sözcüklerden hangisi filimsi değildir?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.        E)V. 

29.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtı­dır?

A)     Eski öğrencilerini görünce heyecanlandı.

B)     Saçlarıma düşen aklar giderek artıyor.

C)    Bizden ayrılır ayrılmaz haberi yetiştirmiş.

D)    Ben gelmeden hiçbir şeye dokunmayın.

E)    Giresun'a giderken Ankara'ya uğradık.

TÜRKÇE SORU BANKASI