FİİLLER (GENEL TEKRAR) - Test 1

1.

(I) Birinci derste eski Öğrencilerle hasret gider­dik. (II) İkinci saatim boş olduğu için dinlendim. (III) Üçüncü derste, "edebiyatın sanata etkisini" işledik. (IV) Dördüncü dersteyse "Canım İstan-bul"u ele aldık. (V) Son derste konferansa gittik. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin yük­lemleri yapılarına göre ikişerli gruplandırılsa hangisi dışta kalır?

A) I.           B) ll          C) III.          D) IV.        E) V.

 

2.

Aşağıdakilerin hangisinde öğrenilen geçmiş zaman eki, fiile ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A)     Sözünü ettiğin konuda size hiç kızmamış.

B)     Kapıyı kilitlemeyi unutmuş zavallı adam.

C)    Hırsız, balkondan atlayıp kaçmış.

D)    Çocuklarla, ne annelerine de babaları ilgi­lenmiş.

E)     Ellerin yine kirlenmiş, sokaktan mı geliyor­sun? 

3.     

Aşağıdakilerin hangisinde türemiş fiil kulla­nılmamıştır?

A)     Açılır hayale kıvrak bir yelken

B)     Yağmur ince ince toprağa sinsin

C)    Masmavi bir şarkı başlar derinden

D)    Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin

E)     Çözülür dolaşır mısralar bir bir 

4.     

Pembe uçurtmalar yollandığından beri 

Sarardı tiryaki menekşeleri 

Sonbaharın tozu kafeslerinde 

Sevgi turnaları yakalıyorum 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Eylemsi kalıcı ad olmuştur.

B)     Birden fazla türemiş fiil vardır.

C)    Oluş anlamlı fiil kullanılmıştır.

D)    Fiillerin hepsi basit çekimlidir.

E)     Ek eylem kullanılmıştır. 

5.     

Aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır?

A)     Orada bulutlar yağıyor paramparça

B)     Anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını

C)    Görürsün hasretle sabah ezgilerini

D)    Bensiz olduğun yerde söyle şarkılarını aşkın

E)     On asırlık ocağın savurdum külünü 

6.     

Aşağıdaki  cümlelerdeki  çekimli  fiillerden hangisi addan türemiştir?

A)     Seni Plevne Lİsesi'ne yazdıralım.

B)     Önümüzdeki hafta derslere başlıyoruz.

C)    Bu çocuğu sonuna kadar okutmalı.

D)    Tahtadaki yazıyı kime sildireceksin?

E)     Bu delikanlı yüzümüzü hep güldürdü. 

7.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı, türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?

A)     Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben ol­saydım

B)     Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım

C)    Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım

D)    Sana sevmeyi öğreten de ben olsaydım

E)    Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım

8.      

Düşman geldi  (I) tabur tabur dizildi (II)

Alnımıza kara yazı yazıldı III()

Tüfek icad oldu mertlik bozuldu (IV)

Eğri kılıç kında paslanmalıdır (IV)

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?

A)l.          B)ll.         C) III.        D) IV.        E)V. 

9.      

Aşağıdaki dizilerden hangisi bütünüyle bağ-fiillerden oluşmuştur?

A)     Atınca - gördükçe - isteyen - soralı - durma­dan

B)     Bakmak - anlatıp - getirdikçe - karşılaşan -başlarken

C)    Aldıkça - katlanıp - sora sora - çıkarken -bırakalı

D)    Oynayıp - gören - yürüyerek - bile bile - kırmak

E)     Sorar sormaz - işiten - sevince - ıslanma­dan - olarak 

10.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil, farklı kiple çekimlenmiştir?

A)     Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın

B)     Melek, bir ağ gibi ördü rüyalarımı

C)    Yenilgi, ilmek ilmek düğümlenmiş tarihe

D)    Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düşer

E)     Bir fetih sevinciyle düzelecek yokuşlar 

11.    

Fiilimsiler, olumsuzluk eki alabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fi­ilimsi bu kurala uymaz?

A)     Durmaksızın çalışıyordu zavallı adamcağız.

B)     Sen gideli buraların tadı tuzu kalmadı.

C)    Dış görünüşe dikkat eden mutlaka etkili olur.

D)    Derdini söyleyince biraz rahatlamıştı sanki.

E)     Yazısını dergide yayımlamayı çok istiyordu. 

12.    

Rüzgâr okşamaktayken anne gibi tenini

Kuşlar öter, (I)  uçuşur  (II) yeşil dallara konar (III)

Umutlar yaprak yaprak alevlenir  (IV) de yanar (V)

Yukarıdaki altı çizili fiillerden hangisi kök tü­rü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

13.    

Rabbim beni aşk üzre yarattın bilirim

Her zerremi nurunla kuşattın bilirim

Baktın ki kulun kendini bilmez biridir

Pişsin diyerek gurbete attın bilirim

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Basit yapılı fiil

B)     Birleşik çekimli fiil

C)    Türemiş yapılı fiil

D)    Sıfat-fiil

E)     Geçişli çatılı fiil 

14.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem yok­tur?

A)   Yıllar var ki ben aşkının esiriyim

B)   Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum

C)  Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek

D)   Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında

E)   Her adım uyandırır acı bir hatırayı 

15.   

Sönmüşse gönül çeşmesi sel ver kuluna Rengiyle boyasın diye gül ver kuluna Birdenbire gelmiş bile ellinci yaşına Rabbim sana şükretmeye dil ver kuluna Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Isim-fiil

B)     Zarf-fiil

C)    Edilgen çatılı fiil

D)    Basit çekimli fiil

E)     Birleşik çekimli fiil

16.

Çocuk, karşısında bizleri görünce çok mutlu oldu. Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağı dakilerden hangisi söylenemez?

A)     Birleşik yapılıdır.

B)     Nesnesine göre geçişsiz bir fiildir.

C)    Öznesine göre etkendir.

D)    Birleşik çekimlidir.

E)     Herhangi bir çatı eki almamıştır. 

17.   

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yükle­mi zaman anlamı taşımamaktadır?

A)     Yalnız öküz, çifte koşulmaz.

B)     Yanlış hesap, Bağdat'tan döner.

C)    Yağ yiyen köpek, tüyünden belli olur.

D)    Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.

E)     Züğürtleyen bezirgan, eski defterleri yoklar. 

18.   

Bazı sıfat-fiiller, iyelik veya hal ekleri aldıkları halde adlaşmayabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A)     İti öldürene sürütürler, sözü ne kadar da doğru.

B)     Eğitimde yaptıklarımızı burada tek tek anlat­mayacağım.

C)    Neden her şeyi bu iş bilmeze soruyorsun?

D)    Çok iyi anladığım konulardan sınavda soru çıkmadı.

E)     Gelecek, bize mutluluk ve barış getirmeli. 

19.   

Bütün sevgileri atıp içimden

Varlığımı yalnız ona verdim ben

Elverir ki bir gün bana derinden

Ta derinden bir gün bana "Gel" desin

Yukarıdaki dörtlükte çekimli kaç fiil vardır?

A) 2          B)3         C)4          D) 5           E) 6 

20.    

Anılarsa bitmez bizimdir daima Umulmadık yerlerde yeşerir büyür Yaşamak baştan başa yalan olsa da O alır bizi uzaklara götürür

Yukarıdaki dizelerde kaç yan cümlecik vardır?

A)1          B)2          C)3           D) 4         E) 5 

21.    

Ad-eylem türeten ekler (-ma, -iş, -mak) eylem anlamını bütünüyle yitirmiş sözcükler (kalıcı isimler) de türetebilir, bunlar artık fiilimsi olarak kabul edilmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük ad-eylemdir?

A)     Son kitabında özdeyişler de yer almıştı.

B)     Dolmuşa karşıki sokağın köşesinden bin­men gerekir.

C)    Her türlü görüş, bizim kurumumuzda dikka­te alınır.

D)    Elinde bir dondurma ile çocuk çıkageldi.

E)     Çakmak, masanın üstünde duran, babası­nın hatırasıydı. 

22.    

Ek-fiilin hikâye, rivayet, şart ve geniş zaman bi­çiminde dört çekimi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde ek-fiilin geniş za­man çekimi vardır?

A)     Böyle bir acıya nasıl katlanılır?

B)     Olanların sorumlusu sensin, diyordu.

C)    Güzel dediğiniz romanı, inanın, hiç beğen­mediler.

D)    Evden uzaklaştırılması gereken kişiler vardı.

E)     Düşenin hâlinden ancak düşen anlar. 

23.    

Aşağıdakilerin hangisinde ek-fiil alan yük­lem, türemiş yapılı değildir?

A)     Tek amacı, bu yılki sınavı kazanmakmış.

B)     Ahmet,  takımımızdaki  en  iyi  oyuncudur bence.

C)    İşe gitmek için evden çok erken çıkardım.

D)    Duyduğu sözlerden dolayı huzursuzmuş.

E)    Kendi gömleklerini yine kendisi ütülerdi.

24.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil, istek ki­piyle çekimlenmiştir?

A)     Eski saraylarda kura çekilir

B)     Sefere gideni gelir mi sandın

C)    Aman padişahım izin ver bize

D)    İzin vermezseniz atın denize

E)     Tutalım Moskof u verelim size 

25.    

Gözlerin denizleri düşündürür insana

Bu dizedeki altı çizili fiilin özellikleri aşağı­dakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A)     Geçişli çatılı, basit yapılı, birleşik çekimli

B)     Geçişsiz çatılı, türemiş yapılı, basit çekimli

C)    Geçişli çatılı, türemiş yapılı, birleşik çekimli

D)    Geçişsiz çatılı, birleşik yapılı, basit çekimli

E)     Geçişli çatılı, türemiş yapılı, basit çekimli 

26.    

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması ek - eylem alarak yüklem olmuştur?

A)     Kayalıklarda gördüm seni, bir sisli günde

B)     Fırtınada saçların, çözülmüş bir demetti

C)    Bir gölgenin duyarım ruhuma düştüğünü

D)    Seni gören göz bile ne kadar mukaddestir

E)     Kimse karşında belki titremez gönlüm kadar 

27.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmıştır?

A)     Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin

B)     Tarasaydım bengisu fışkıran kâkülünü

C)    Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın

D)    İnsanlık bahçemize sensizlik hazanı düştü

E)     Ruhumuz kederden elbise giydi 

28.    

Eleştirmenler, beni pek yetenekli bulmakla bir­likte, duygusallıkla suçluyorlardı; hayata bakış tarzımı, karakterimi değiştirmek gibi bir müda­helede bulunmak zorunda hissediyorlardı ken­dilerini.

Bu  cümleyle  ilgili  aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)     Isim-fiiller kullanılmıştır.

B)     İsimden türemiş fiil vardır.

C)    Fiillerin ikisi de geçişsiz çatılıdır.

D)    Yüklemler üçüncü çoğul kişiye göre çekim­lenmiştir.

E)     Yüklemler, birleşik zamanlıdır. 

29.    

Yaprak dökmemişti umutlarımı

Gözünü kırpardı gece, aydede 

Mehtabı süslerdi bulutlarımı

Toprağın gözleri millenmemişti 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Ek - fiil kullanılmıştır.

B)     Birden fazla türemiş fiil vardır.

C)    Geçişli fiil kullanılmıştır.

D)    Birleşik çekimli fiillere yer verilmiştir.

E)     Birleşik yapılı fiil vardır. 

30.    

Hikâyelerimde de romanlarımda da şiirsel üslu­bu benimserim.

Bu cümlenin yüklemiyle ilgili aşağıda veri­lenlerden hangisi yanlıştır?

A)     Zamirden türemiş fiildir.

B)     Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.

C)    Geçişli ve etken çatılıdır.

D)    I. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.

E)    Birleşik çekimli fiildir.

TÜRKÇE SORU BANKASI