FİİLLER (GENEL TEKRAR) - Test 2

1.     

Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  bağ-fiil yoktur?

A)     Şemsiye almadan sakın dışarı çıkma.

B)     Bu olayı kimse öğrenmeden kapatmalıyız.

C)    Derslerine çalışmadan sınava girme.

D)    Derse girmeden hazırlık yapmalıyım.

E)     Bu görüşmeden bir şey çıkacağını sanmı­yorum. 

2.     

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem fiilimsi hem de birleşik fiil vardır?

A)     Ölçüler değişti, dünya ufaldı

B)     Dikkat et kalbinin her vuruşuna

C)    Tatlı heyecanlar mevsimi bitti

D)    Ne kadar geriye alsan boşuna

E)     İleri gidiyor zaman saati 

3.     

Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi yapı ve Çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)     Sana o toplantıda bunlar denmişti.

B)     O bölgeye sen de gitmiştin.

C)    Bu yıl köye herkes gelmişti.

D)    İki dirhem bir çekirdek giyinip çıkmıştı.

E)     Asmanın altında saatlerce kitap okumuştu. 

4.     

Kasideni gönlüme sun İstanbul

Şiirime bayrak olsun İstanbul

Bu dizelerdeki çekimli fiiller, aşağıdaki kip­lerden hangisiyle çekimlenmiştir?

A)   Haber-geniş zaman                 B)   Haber-şimdiki zaman

C)   Dilek-gereklilik                                  D)   Dilek-istek

E)   Dilek-emir 

5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş yapılı, geçişli çatılı, birleşik zamanlı olumsuz bir fiildir?

A)     Ben bu sorunların üstesinden gelemezdim.

B)     Dertlerimle senin canını sıkmayayım.

C)    Annen pencerede seni bekliyordu.

D)    Bu konuyu size anlatmamıştım.

E)     İşlerinin bir kısmını bitirememişti. 

6.     

Kulun olmak kusurundan

Başka nedir mi kusurum

Aydınlanarak nurundan

Karanlıkta görüyorum

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Ek fiil almış zamir     

B)   Durum zarfı görevinde bağ-fiil

C)   Geniş zamanla çekimlenmiş fiil  

D)   Basit zamanlı fiil

E)    İsim fiil 

7.

(I) Eserlerime gösterilen ilginin derecesini bilmi­yorum. (II) Ama otuz yıldır yazdığım için ismim biliniyor. (III) Ayrıca çalışkan bir insan olduğu­mu söylerler. (IV) Her yıl bir eser ortaya koyma­ya çalışıyorum. (V) Seçiciyimdir, sipariş üzerine yazı yazmam..

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlenin yüklemi şimdiki zamanın olum­suzuyla çekimlenmiştir.

B)     II. cümlenin yüklemi türemiş yapılı edilgen çatılıdır.

C)    III. cümlede fiilimsi kullanılmıştır.

D)  IV. cümlede hem fiilimsi hem de birleşik za­manlı fiil vardır.

E)     V. cümlede ek - fiil geniş zaman çekimi kulla­nılmıştır.

8.      

Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul­lanmaya başladı. Cümleleri basitleştikçe dü­şünceleri de basitleşti. Bir başka gün ünlemi kaybetti. Alçak bir sesle ve ses tonunu değiştir­meden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kı­zıyor, ne de bir şeye seviniyordu. Üstelik hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu. 

Yukarıdaki parçada kaç tane türemiş fiil var­dır?

A) 2          B)3           C)4          D) 5         E) 6

9.      

Ortaçlar (sıfat fiiller), tıpkı sıfatlarda olduğu gibi niteledikleri isimler düşünce adlaşır. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir or­taç yoktur?

A)     Yaşlılar, her türlü saygı ve sevgiye layıktır.

B)     Geçen akşamki düğünde tanıdıklarla karşı­laştık.

C)    Ne arayan ne de soran var.

D)    Gelecek de bir gün gelecek diyordu, öğret­menimiz.

E)     Bu dünyada istediğini söyleyen kişi, is­temediğini işitir. 

10.    

Her dakikasını ayrı hatırlarım

Erenköy'de geçen zamanımın

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Türemiş yapılıdır.

B)     Kökü isimdir.

C)    Etken çatılıdır.

D)    Geçişli bir fiildir.

E)     Birleşik çekimlidir. 

11.    

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde dö­nüşlü fiil kullanılmıştır?

A)     İp, koptuğu yerden bağlanır.

B)     Pilav yiyen, kaşığını belinde taşır.

C)    Hatır için çiğ tavuk yenir.

D)    Ağaç, yaprağıyla gürler.

E)     Gülü seven, dikenine katlanır. 

12.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde bir işi karşılıklı veya birlikte yapma anlamı yok­tur?

A)     Öğrenciler, anlatılan fıkraya gülüştüler.

B)     Onu ikna etmek için onunla iki saat görüştüm.

C)    Uzun bir yolculuktan sonra köye nihayet ulaştık.

D)    Alarmı duyan herkes dışarıya koşuştu.

E)     Uzun çabalar sonunda her iki taraf anlaştı. 

13.    

Ölümdü o, beni aldatmayın

Soğuk nefesiyle yüzümde duyduğum

Öyle sessizce öldüm ki defalarca

Hiçbir zaman anlaşılmadı yokluğum

Yukarıdaki dörtlükte kaç ek - eylem kullanıl­mıştır?

A)1          B)2           C)3          D) 4          E) 5 

14.    

Nedir hiç düşündün mü, gemiler için kıyı

Dalgalar ortasında ne demektir bir liman

Duydun mu tayfaların söylediği şarkıyı    .

Bir geminin sulara demir attığı zaman

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çekimli fiil          B) Ek - fiil              C) Sıfat fiil

D) İsim fiil             E) Dilek kipi 

15.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek - eylem kul­lanılmamıştır?

A)     İnandım ölüme, aşka inandığım kadar

B)     Benim, akşamları pencerende beklediğin

C)    İki yalnızız şimdi anlıyor musun

D)    Sabahları bir serin havayım içine dolan

E)     Orada ağlayan dağlardır göğe en yakın 

16.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağ-fiil kul­lanılmıştır?

A)     Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

B)     Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

C)    Bir muhabbetli sabah oldu Süleymaniye'de

D)    Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan

E)    Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan

17.   

Kırığım, içimden çıkmaz bu acı

Gün oldu başıma hasretin tacı

Düşündüğüm zaman asıl ağacı

İçini yalnızlık bürüyen bir dalım

Yukarıdaki dörtlükte kaç yan cümlecik vardır?

A)1           B)2            C)3           D) 4           E) 5 

18.   

Anılarsa  (I) bitmez bizimdir daima

Umulmadık yerlerde yeşerir  (II) büyür

Yaşamak baştan başa yalan olsa  (III) da

O alır (IV)  bizi uzaklara götürür (V)

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) I.           B) II.          C) III.          D) IV.        E) V. 

19.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem basit hem de türemiş yapılı fiil kullanılmıştır?

A)     Şelale duruşlu kalbin atışı Padişah aşkıyla kırar gemini

B)  Esriyen canlarda sevgi şarabı Son verir sevende can kaygısına

C)  Acıyla sevinci nikâhlar âşık Çözer medcezirli suyun bendini

D) Varlık âleminde "yok'la barışık Ummanlar içinde bulur kendini

E)   Seven su gibidir, serin ve berrak Seven gölgeleri silmeye gider 

20.     

Bahçede dut iken bilmezdin sazı Bülbül konar mıydı dalına bazı Hangi kuşaktan aldın sen bu avazı Söyle doğrusunu gel inkâr etme

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Birleşik eylem

B)   Ek - eylemli yüklem

C)   Edilgen fiil

D)   Olumsuz eylem

E)   Emir kipiyle çekimli eylem 

21.    

Öğretmen kurulunda öğrencilerin durumları ye­niden görüşüldü.

Bu cümledeki altı çizili fiille ilgili olarak aşğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Birden çok çatı eki almıştır.

B)     Edilgen çatılıdır.

C)    Haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir.

D)    Ek - eylem almıştır

E)     Türemiş yapılıdır. 

22.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "öznenin et­kinliği yönünden" diğerlerinden farklıdır?

A)     Ders notlarını yeniden temize çektirdi.

B)     Evde olmadığını küçük kardeşine söyletti.

C)    Olanların hepsini savcıya tek tek anlatmış.

D)    Çocuğumu çevredeki en iyi okula yazdırta­cağım.

E)     Askerdeki oğlundan gelen mektupları bana okutur. 

23.   

Aşağıdakilerin  hangisinde eylemi gerçek­leştiren belirsizdir?

A)     İnşaatların tümü kış gelmeden bitecek.

B)     Beğenmediğin o halı Isparta'da dokunmuş.

C)    Suçlulara mutlaka uygun bir ceza veririz.

D)    Kuşlar, neşeyle şarkı söylüyordu o yerde.

E)     Böyle sorunlar, ne yazık ki, hepimizi bunal­tıyor. 

24.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek - fiilin geniş zaman eki düşmüştür?

A)     Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır

B)     Seni hissetmeyen kalp, kapısız zindan olur

C)    Sensiz doğrular eğridir, beyaz bile karadır

D)    Sesini duymayanlar, girdabında boğulur

E)     Şehirler kâbus dolu; köylere duman düştü

25.   

Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde

Senin tutkunla mecnun gibi geziyor güneş ve ay

Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde

Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Edat, ek - eylem alarak yüklem olmuştur.

B)     Birden fazla çekimli fiil vardır.

C)    Basit ve türemiş yapılı fiile yer verilmiştir.

D)    Zamir ek- eylem almıştır.

E)     Ek - eylem her iki görevde de kullanılmıştır. 

26.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birden çok çatı eki almıştır?

A)     Çocukları çok erken bir saatte yatırtmış.

B)     Saat dokuzda geleceği konuklara söylendi.

C)    Arabayı park yerine çektirmişti.

D)    Birden, yaşlı hizmetçiyi yanına çağırdı.

E)     Öyle görünüyor ki onu işten attıracak. 

27.     

Ne aldımsa  (I) doğadan aldım (II)

Neyim varsa doğaya vereceğim (III)

Kuşlar, böcekler, arılar, dalgalar

Selam olsun (IV)  aranıza geleceğim (V)

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     I. birleşik çekimli basit yapılıdır.

B)     II. basit çekimli basit yapılıdır.

C)    III. etken geçişli bir fiildir.

D)    IV. haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş birleşik fiildir.

E)     V. etken ve geçişsiz bir fiildir. 

28.

(I) Sosyal fobinin çocuklukta sosyal acıdan bas­kınlanmış yaşantıları olanlarda görüldüğü göz­lenmiştir. (II) Bu fobinin büyüklerince küçük dü­şürülme ya da çok üzücü, gerilimli bir olayı izle­yerek de gelişebildiği saptanmıştır. (III) Kişi, bu tür üzücü deneyimlerle karşılaştıkça sosyal fo­biyi geliştirebilir. (IV) Bazı kişilerde var olan sosyal beceri eksiklikleri bu türden olumsuz eleştirilere yol açıp, ilerleyen dönemde sosyal fobiye yol açabilir. (V) Kişinin yetiştiği çevreden aldığı eğitim ve görenekleri de olumsuz sonuç­lar doğurabilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde isimden türemiş fiil vardır?

A)l.           B) II.          C) III.        D) IV.        E)V. 

29.   

I.    Değişti yaşamanın mantığı

II.    Yürüdükçe uzamıyor yollar

III.   Kim gerdi düşlerimi çarmıha

IV.   Söyleyeceklerim bitmedi daha

V.    Peki niçin tutuluyor dilim

Yukarıdaki  dizelerin  hangilerinde eylemsi yoktur?

A) I. ve II.               B) I. ve IV.             C) II. ve III.

D) III. ve V             E) IV. ve V 

30.

(I) "Türk romanı yoktur." şeklindeki değerlendir­melere katılmıyorum. (II) Türk romanı vardır; hem de iyi örneklerle ortaya konmuştur. (III) Şu­nu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk romanının klasik olmuş yazarları, eserleriyle bugün yaşı­yor. (IV) Bunlar arasında Yakup Kadri, Peyami Safa, Tanpınar sayılabilir. (V) Bana göre Tanpı­nar'ın "Huzur" romanı dünya ölçeğinde bir de­ğer taşır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi çatısına göre dönüşlü­dür?

A)l.          B)ll.         C)lll.        D) IV.        E)V.

TÜRKÇE SORU BANKASI