İMLA KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ - Test 1

1.

Bunamadı (I) diyor dişlerinin arasından (II) Söz­lerini bastıra (III) bastıra söylüyor (IV) Soluğu­nun ıslığı (V) kulaklarımın dibinde sanki.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisi­ne herhangi bir noktalama işareti getirile­mez?

A) I.             B) II.           C) III.          D) IV.      E) V. 

2.     

Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A.     Önce bana mı, ona mı uğrayacaksınız?

B.     Sözlerime birdenbire öfkelenip, bana bağır­maya başladı.

C.     Sonbaharın kışa dönüştüğü, rüzgârlı, so­ğuk bir gündü.

D.     Bizi unutmayacaklarını, bize yine gelecek­lerini söylediler.

E.     Yarın akşam mutlaka babamla birlikte sana uğrayacağız, dedi. 

3.

Eski mahalleden şimdi ne kaldı geriye (I) Ah­met'le top oynadığımız arsa, annemin ikindiüste­leri bizi çağırıp verdiği tereyağlı pideler, toprak yollarda yürüyüşümüz (II) O zamanlar bizim ev­den hep bir kap fazla pişerdi. (III) Annem Ah­met'i çağırır, ona da fazla pişenlerden verirdi. (IV) Kuru biber, kuru patlıcan, kış dolması, yaz türlüsü (V)

Yukarıdaki  parçada  numaralanmış yerler­den hangilerine üç nokta (...) getirilmelidir?

A) I. ve II.               B) II. ve III.          C) II. ve V.

D) III. ve IV.            E) IV. ve V. 

4.     

Tırnak işareti (" ") aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A.     Bir atasözümüz: "Çok bilen, çok yanılır." der.

B.     Bütün dünyaya "huzur" gerekiyor artık.

C.     Yapıtlarında sıkça tasvir "betimleme" yap­maya özen gösterir.

D.     Öğretmenimiz: "Düzenli çalışırsanız başa­rılı olursunuz." derdi.

E.     Yahya Kemal, "Ok" adlı şiirini hece vezniy­le yazmıştır. 

5.

"Kitabı okuduktan sonra sana vereceğim, dedi." cümlesindeki virgülün görevini aşağıdakile­rin hangisinde tırnak (" ") üstlenmiştir?

A)     "-ken, -yor" büyük ünlü uyumu dışında ka­lan eklerdir.

B)     "Kara Kitap" değişik edebî kimliği olan bir romandır.

C)    Sanatta "özgünlük" her şeyden önce gel­melidir.

D)    "Çocukluğum acılarla geçti." demişti büyük şair.

E)  Şiirlerini "Dergâh" adlı dergide yayımlamış­tı o yıllarda. 

6.

Ünlem işareti; küçümseme, alay bildirmek için ilgili sözcüğün ya da cümlenin sonunda paran­tez içinde kullanılır.

Aşağıdakilerin hangisinde parantezle boş bırakılan yere yukarıdaki açıklamaya uyan ünlem işareti getirilmelidir?

A.     Ne kadar çalışkan ( ) olduğun belli değil mi?

B.     Yahu ( ) Bu saatte beni niçin rahatsız edi­yorsun, bilmem ki.

C.     Sakın, sözlerimi ciddiye almamazlık etme ()

D.     Ha gayret göreyim sizi () Bitirin çalışmanızı.

E.     Eyvah () Yine işe geç kaldım. 

7.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç ( ) işareti diğerlerinden farklı bir işlevde kulla­nılmıştır?

A.     Geçen haftaki derste edat ( ilgeç) konusu­nu anlatmıştım.

B.     Yazdığı gerçekçi (realist) romanlarla edebi­yat dünyasına girdi.

C. Benzetme (teşbih) en az iki unsurla yapılan bir edebi sanattır.

D.     Böyle egoist (bencil) biriyle nasıl arkadaşlık ediyorsun.

E)    Musul konusunda iki ülke (Türkiye ve Irak) arasında sorun yaşanmakta.

8.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işa­reti (') yanlış kullanılmıştır?

A.     1996'dan beri bu şirkette çalışıyorum.

B.     Ahmet  dört yaşında  olmasına  rağmen 100'e kadar sayabiliyor.

C.     İstanbul gibi bir şehirde 10'milyon kişi nasıl yaşar?

D. Sınavda öğretmenimiz 4'üncü konudan so­ru sormayacakmış.

E.     Saat 18.30'da bizim takımın maçı başlaya­cakmış. 

9.      

Aşağıda parantezle boş bırakılan yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A.     Sevmek, keman çalmak gibidir ( ) çalmayı bilmeyen kötü sesler çıkarır.

B.     Sorduğu sorular, konuyla ilgisizdi ( ) ama herkesin dikkatini çekmişti.

C.     Türkçe, tarih sözel ( ) fizik, kimya sayısal derslerdir.

D.     Tüm sanat akımlarını ( ) bu akımların ede­biyatımızda etkilerini tek tek anlattı.

E.     O konuştu, ben dinledim () ben konuştum, o dinledi. 

10.    

Tarihten ( ) coğrafyadan beş ( ) fizikten ( ) kimyadan dört mü almışım ()

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri sırasıyla getirilebilir?

A) (,)(,)(;) (?)                      B) (,)(;) (,)(.)

C) (,)(;) (,)(?)                      D) (;)(,) (,)(?)

E) (;)(,) (,)(.) 

11.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) getirilmelidir?

A.     Yok mu gerçekleri haykıracak biri

B.     Beni neden hâlâ dinlemiyor bilmiyorum

C.     Yıllarca süren bir savaş... Açlıktan ölen in­sanlar

D.     Derdimi kime anlatayım ki

E.     Ne hoş, ne güzel bir kazak 

12.     

I.    Yarın seni arayacağım, dedi.

II.    Bayan, tezgâhtara yaklaştı.

III.   Hayır, sizin gibi düşünmüyorum.

IV.   Uzun, sarı saçları vardı çocuğun.

Yukarıdaki cümlelerde "virgül"ün aşağıdaki işlevlerinden hangisine örnek yoktur?

A.     Hitaplardan sonra kullanılır.

B.     Tırnak  içine alınmamış alıntı  sözlerden sonra getirilir.

C.     Eş görevli sözcükleri ayırır.

D.     "Evet, peki" gibi sözcüklerden sonra cümle devam ediyorsa kullanılır.

E.     Anlam karışıklığına yol açan adlaşmış sı­fatlardan sonra getirilir. 

13.     

I.    Bir sözcüğün eşanlamlısı olduğunu belirtmek için kullanılır.

II.    Arasözlerin başına ve sonuna konur.

III.   Tarih ve saat bildiren sayılar arasına getirilir.

IV. Virgülle birbirinden ayrılmış söz öbeklerini ayırmak için kullanılır.

Yukarıda açıklaması yapılmayan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki nokta            B) Kısa çizgi             C) Nokta

D) Parantez           E) Noktalı virgül

14.    

Susamış bir çocuğun kana kana su içişi gibi yu­dumluyorum yaşamı () Her anı, her günü () her mevsimi {) Yaşamak ne güzel ( )

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) Nokta              B) Virgül       C) Noktalı virgül

D) Üç nokta       E) Ünlem 

15.    

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?

A.     Niçin öyle davrandın anlayamadım

B.     Kim mutsuz olmak ister ki

C.     Sözlerime kırılmış mıdır acaba

D.     Ne kadar çalıştığınızı nasıl öğreneceğim

E.     Ben mi anlatmışım bütün olanları 

16.    

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde boş pa­rantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) geti­rilebilir?

A)     Gün var, yılı besler () yıl var, günü beslemez.

B)     Göğe direk () denize kapak olmaz.

C)    Gönülsüz yenen aş () ya karın ağrıtır ya baş.

D)    Gerçek dost () kara günde belli olur.

E)     Dostun attığı taş ( ) baş yarmaz. 

17.    

Göz alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız bir ova (I) Ovanın ortasında yaprakları sararmaya yüz tut­muş yapayalnız bir ağaç (II) Etrafta ne in var, ne cin (III) Ovada sağır edici bir sessizlik (IV) Sessiz-, liğin ardında yine sessizlik (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisi­ne üç nokta (...) getirilemez?

A) I.          B) II.        C) III.      D) IV.      E)V 

18.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) di­ğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Gözünden akan yaşları, aldığı haberden duyduğu sevincin ifadesiydi.

B)     Türkiye'nin en güzel şehrine, İstanbul'a, gi­diyor.

C)    Yaz yağmuru, sokakları tertemiz etmişti.

D)    Kardeşim, Ankara'dan beni görmeye gel­mişti.

E)     Ev halkı, Sarıyer'e piknik yapmak için gidiyor. 

19.    

Bu işi niye yarım bıraktığını bilmiyorum (I) Acaba işi yapmak için yeterli zamanı mı yoktu (II) Eğer öyleyse işi başlangıçta niye kabul etti (III) Yoksa onun her işi böyle yarım mı kalıyor (IV) O durum­da bunu kimden öğrenebilirim (V)

Bu cümlelerde numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?

A) I.           B) II.          C) III.        D) IV.      E) V. 

20.    

Kerkük'e 1914 yılı temmuzunun başında ( ) I. Dünya Savaşı'ndan hemen iki gün önce gitmiş­tik () Bu yüzden bu şehirler, o savaşın hatırala­rı bende birleşir () Geçmiş günlerimiz gerçek­ten sararmış takvim yapraklarına benzer mi ( ) bunu bilemiyorum.

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerle­re sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin­den hangileri getirilmelidir?

A) (,)(.) (.)(?)                                    B) (,)(.) (.)(,)

C)(,)(;) (.)(,)                             D) (.)(;) (.)(?)

E) (,)(:) (.)(?)

21.

Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi "Gerçek {) düşüncelerin çatışmasından doğar." Düşünceleri­mizi söylemekten geri durmamalıyız () ancak bu­nu yaparken anlayışlı () hoşgörülü () sabırlı olma­lı ve karşınızdakini dinlemeyi unutmamalıyız. 

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerle­re sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin­den hangisi getirilmelidir?

A) (,)(;) (,)(,)                            B) (,)(,) (,)(,)

C) (,)(.) (,)(,)                            D) (,)(...) (,)(,)

E) (,)(!) (;)(;) 

22.   

Özü sözü bir olmayan,  (I) verdiği sözde durmayan, (II) tutarsızlığıyla dikkat çeken kişiler,  (III) toplumda hoş

karşılanmaz. Böyle kişiler,  (IV) güven duygusu uyan-

dırmaz,  (V) çevresi tarafından sevilmez.

Bu parçada numaralanmış virgüller görevce ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E)V. 

23.

Bir bahar günü Sait Faik ve Orhan Veli ile birlikte yaptığımız bir Boğaz gezintisini hatırlıyorum ( ) Bütün Anadolu iskelelerine uğrayan bir vapur aramış () ona binmiştik. Üsküdar'dan Beykoz'a kadar her iskelede Sait beni sınava çekmişti () "Şu iskeleyi anlatmak gerekirse neresinden başlarsın ()"

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerle­re sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin­den hangisi getirilmelidir?

A) (.)(,) (:)(?)                            B) (.)(,) (.)(.)

C) (.)(,) (:)(.)                             D) (.)(;) (.)(?)

E) (:)(,) (:)(...) 

24.

İstasyonda bulduğumuz eski bir otomobilin şo­förü, "Hazreti Sultan'a mı (I)" diye sordu. Kasa­bayı aşıp sahra ortasında yükselen "Hazreti Sultan"a yaklaştığımız zaman (II) Timur devri­nin tamamen ayakta kalan ender eserlerinden biri olan Hoca Ahmet Yesevi türbesinin önünde hayretle durduk. Burası boş tuğladan inşa edil­miş (III) kısmen çini ile kaplı (IV) tek başına (V) görkemli bir binaydı

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi­sine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmesi gerekir?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V. 

25.  

 Hindistan'a her gidene sorarlar ( ) () Tac Mahal'i gördün mü ( ) Çünkü Hint denince Hindistan'ı görmüş her ya­bancı için "Tac Mahal'i görmek ve göstermek () hiç olmazsa onun masalını anlatmak bir tiryaki­liktir.

Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sı­rasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (") (") (,)                            B) (:) (-) (?) (.)

C) (;) (-) (?) (;)                          D) (.) (") (?) (,)

E) (:) (-) (?) (:) 

26.    

Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) di­ğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Türkçe Ural-Altay dil grubu içinde yer alır.

B)     Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde oku­muş.

C)    Türkiye-Yunanistan ilişkileri gelişiyor.

D)    Askerliğini yaptığı şehri-Zonguldak'ı-özlüyor.

E)     İstanbul-Trabzon uçak seferleri yoğunlaştı. 

27.    

Türkçe, analarımızın dili (I) diller güzeli (II) Bi­zim acılarımız da sevinçlerimiz de Türkçedir (III) Türkçe sever (IV) türkü söyleriz (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisi­ne üç nokta (...) konması uygundur?

A)l.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E)V.

TÜRKÇE SORU BANKASI