İMLA KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ - Test 2

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yerlere virgül (,) konmasına gerek yoktur?

A)     Satıcı () adamı yanına çağırdı.

B)     Sınıftaki öğrencilerin adlarını () öğrenmelisin.

C)    Uzun () yorucu ve sıkıntılı bir yolculuk yapmış.

D)    Annem () Durmuş ve Aytaç'ı eve çağırmıştı.

E)     Herkes Ali'nin () Nurdan'ın ve Ufuk'un ba­basını merak ediyor. 

2.        

İnsanlar tartışırken iki yol kullanırlar ( ) Yumu­şak ve sert davranmak ( ) Yumuşak davranan taraf ( ) kişisel zıtlaşmayı gidermek ister ve bu nedenle anlaşmaya varmak için hemen ödün verir () Dostça bir karar verilmesine çalışır ( ) ne var ki sonunda sömürülür () acı çeker.

Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;)(.)(.)(.) (.)(.)               B) (:)(.)(;)(,) (;)(;)

C) (,)(.)(,)(...) (,)(,)                 D) (:)(.)(,)(.) (;)(,)

E) (,)(;)(;)(.) (,)(;) 

3.      

Eleştiri {) bir ortamın ürünüdür ( ) gelişmesi () etkinliği bu ortama bağlıdır () 

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?)(.) (,)(.)                                B) (,)(,) (;)(.)

C) (.)(.) (,)(.)                                D) (,)(.) (,)(.)

E) (,)(;) (,)(.) 

4.     

Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti ge­reksiz kullanılmıştır?

A)     Zafer, "Zafer benimdir." diyebilenindir.

B)     Yunus Emre: "Ben gönüller yapmaya gel­dim." diyor.

C) "Huzur",  edebiyatımızdaki  psikolojik ro­manların zirvesidir.

D)    Âşık Veysel "sadık yârinin kara toprak oldu­ğunu" söyler.

E)     "Suç ve Ceza"yı üçüncü seferdir okuyor. 

5.

Adalet anlayışı (I) hoşgörüsü (II) cömertliği ba­basından geçmişti (III) Fedakârlığı (IV) mertliği (V) korkusuzluğu ve çevikliği ise dayısından kalmaydı (VI)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi­lerine diğerlerinden farklı bir noktalama işa­reti getirilmelidir?

A) I. ve II.               B)ll. ve V.           C) III. ve IV.

D) III. ve VI.              E) V. ve VI. 

6.     

Gözlemleme ( ) olaylara ( ) olgulara ( ) durum­lara ( ) varlıklara alıcı gözle bakma işidir. 

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sıra­sıyla hangi noktalama işaretleri getirilmeli­dir?

A) (;)(.) (,)(;)                                  B) (,)(,) (;)(.)

C) (;)(,) (,)(,)                                  D) (,)(.) (.)(.)

E) (;)(;) (,)(,) 

7.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) di­ğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? ,

A)     Romandaki olaylar, Irak sınırında geçiyor.

B)  Sanatçı,  ilk sergisini önümüzdeki hafta Beyoğlu'nda açacak.

C)    Belediye, bu kentte kaçak yapıya izin ver­miyor.

D)    Yaşadığınız yer, gerçekten çok sıkıcıymış.

E)  Kış akşamları, sazlı sözlü eğlenceler dü­zenleniyor bu köyde. 

8.

Mal ve hizmette standart aranmalıdır tabi ( ) ama hizmet sektöründe standart tarif ederken fazlaca ince eleyip sık dokunduğu düşüncesin­deyim () Bakkallardan istenen şartlardan bazı­larına bakalım mesela () İnsan ve müşteri dav­ranışı hakkında seminer veya eğitim almış ol­mak () bilgisayar kullanmayı bilmek () Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;)(.) (,)(:)(...)                    B) (:)(.) (;)(,)(;)

C) (,)(.) (,)(...)(,)                    D) (;)(.) (:)(,)(...)

E) (,)(;) (;)(,)(,)

9.     

I.    Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

II.    Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer

III.   Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

IV.  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın

V.   "Gömelim gel seni tarihe." desem, sığmazsı

Yukarıda numaralanmış dizelerden hangi ikisinin sonuna nokta (.) getirilmesi uygun olmaz?

A)     I. ve II.        B)     I. ve IV.             C)    II. ve III.

D)    III. ve V.           E)     IV. ve V. 

10.   

Ben iki türlü kitap için eleştiri yazıyorum ()   Bir beğendiğim kitaplar ( )  bir de kötü kitaplar ( ) Vasat kitaplar beni ilgilendirmiyor () 

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)     (:)(.) (,)(.)            B)     (,)(,) (;)(.)            C)    (:)(,) (.)(.)                             

D)    (;)(.) (,)(.)            E)     (,)(;) (,)(.) 

11.

Ben İstanbul'da yaşadım (I) Zaman zaman ke­nar bir semtte, zaman zaman üst düzey kesi­min yaşadığı yerlerde (II) "Garipler Sokağı", Fa­tih'in bir kenar sokağının öykülenmesidir (III) Orada yer verdiğim kahramanların çoğunu tanıdım (IV) Ama gerçek kişiler, romanda, öy­küde yer alınca gerçek olmaktan çıkarlar (V) 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) I.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E)V. 

12.   

Aşağıdakilerin hangisinde ayraç ( ) diğerle­rinden farklı görevde kullanılmıştır?

A)     İsimlerin yerine geçen sözcüklere adıl (za­mir) denir.

B)     Yazarın üslûbu (dil ve anlatım özelliği), çok etkileyici.

C)    Betimleme (tasvir etme) anlatım biçimlerin­den biridir.

D)    Aisopos (Ezop) fabl türünün kurucuların­dan sayılır.

E) Yazın (edebiyat) dünyamız, çok büyük bir sanatçıyı yitirdi. 

13.   

Aşağıdakilerden hangisi noktalı virgülün (;) görevi değildir?

A) Öğeleri arasında virgül olan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

B)     Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örnekler­den ayırmak

C) İki cümleyi birbirine bağlayan "ama, fakat" gibi bağlaçlardan önce konulmak

D)    Kendisinden  sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulmak

E) Cümlede virgülün gideremediği anlam kar­şıklığını gidermek 

14.

Eleştirmen () () Ben sanatçılara yol gösteriyo­rum ( ) yeniliği anlamayanlar var () Ben ( ) bu­nu anlatmaya çalışıyorum () diyemez. 

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A)     Tırnak işareti                    

B)     İki nokta

C)    Noktalı virgül                    

D)    Kesme işareti

E)    Virgül

15.   

Öğrenci "sistemli" çalışırsa başarıyı yakalar. 

Bu cümlede kullanılan tırnak işaretinin (" ") kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidi

A)     Sözcüğün eşanlamlısı olduğunu göstermek

B)     Başkasından alınan sözü belirtmek

C)    Sözcüğün başkasına ait olduğunu anlat­mak

D)    Yazıda sanatlı bir söyleyiş olduğunu açıkla­mak

E)     Bir sözcüğü, terimi özellikle belirtmek 

16.

Samiha Ayverdi'nin (I) birtakım makalelerden oluşan (II) kitabı "Bağ Bozumu" okura (III) yaza­rın her zamanki Türkçe lezzetini duyuruyor (IV) Ayverdi her zaman olduğu gibi akıcı, sürükleyi­ci, eğlendirici (V)

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisi­ne bir noktalama işareti getirilemez?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V. 

17.   

Eğitim sistemi,  (I) dünyanın hemen hemen her ye­rinde sürekli eleştirilmez mi?  (II) Eleştirilir. Bu doğaldır;  (III) çünkü hızla değişen dünyada,  (IV) özünde amacı dünyayla,  (V) dünyadaki zorluklarla baş etmek olan eğitim de sistem olarak değişmelidir. 

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de, noktalama işaretinin kullanımına gerek yoktur?

A) I.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E)V. 

18.   

Lisedeyken () 1980'li yılların sonunda () Anka­ra () da () Çağlayan () diye bir dergimiz vardı () ama orada hiç yazılarım yayımlanmadı

Parantezle belirtilen yerlere noktalama işa­retlerinden hangisi getirilemez?

A) Kısa çizgi                           B) Kesme işareti

C) İki nokta                             D) Tırnak işareti

E) Noktalı virgül 

19.   

Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A)     Aslan, yavrusunu seviyor.

B)     Gerçek dost, insanı kötü günde terk etmez.

C)    Aile, en önem verdiği kavramlardan biridir.

D)    Yaşadığı acılar, onu bir hayli değiştirmişti.

E)     Kadın, meraklı gözlerle çevresine baktı.

 

20.   

Yazı işleri müdürü tekrar yazımı inceledi ( ) () Oldukça güzel olmuş () dedi. 

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağı­daki noktalama işaretlerinden hangileri sıra­sıyla getirilmelidir?

A) (:)(-)(,)            B) (;)(-)(,)         C) (:)(.) (,)

D) (:)(-)(;)             E) (:)(...)(,) 

21.   

Yüzlerce kitap,  (I) kurdunun gezip alışveriş yaptığı, (II)                                                 

kitap fuarını özlemedin mi?  (III) diye sordum:  (IV) Bana

                  

sadece şöyle dedi:  (V) Evet.

Yukarıda numaralanmış noktalama işaretle­rinden hangisi yerinde kullanılmıştır?

A) I.           B)ll.        C)lll.        D) IV.        E)V. 

22.

Ülkemizde Fenerbahçe ( ) Galatasaray ( ) Be­şiktaş ve Trabzonspor gibi futbol takımlarının milyonlarca taraftarı var () Neden () Çünkü bir şeylere bağlanmak istiyorlar. 

Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,)(,)(...) (?)                         B) (;)(;) (.)(?)

C) (,)(,) (.)(!)                            D) (,)(,)(.) (?)

E) (,)(,) (.)(.)

23.     

Kaliteli portre denemeleri var bu eserde ( ) ba­zen derinlemesine çalışıp insanın iç organları­na kadar iniyor yazar ( ) Kitabın kendisini aşa­bilen bir gücü de var ayrıca ( ) Bir dönemi, bir toplumsal kesiti sosyolojik bir gözle gözler önü­ne serebilmek ()

Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:)(;) (,)(...)                               B) (;)(.) (:)(.)

C) (:)(,) (.)(.)                                 D) (;)(.) (;)(.)

E) (,)(;) (,)(.) 

24.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?    

A)     Aldığın o kitapları ne zaman iade edeceksin

B)     Burada olduğumu kimden öğrendin

C)    Orada ne yiyip ne içtiğini kimse bilmiyor

D)    Nasıl bir ev arıyorsunuz kendiniz için

E)     Kaç gün daha burada kalacaklarmış 

25.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç ( ) işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Ahmet Kemal, ilk öyküsünde (Sadakat) ka­rı koca ilişkilerini sorguluyor.

B)     Bu  yazısında  Montaigne'nin   (Monteyn) sözlerinden de alıntı yapmış.

C)    Bize (Herkes üstüne düşeni yapacak.) di­yemezsiniz.

D)    Dün iki kişi (Ayhan, Remzi), seni aradı.

E)     Ben, ilk şiirimi yazdığımda (1986) henüz li­sedeydim. 

26.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere herhangi bir noktalama işa­reti konmasına gerek yoktur?

A)  Felsefeye destek olmaya çalışan sanat ( ) düşünceyi ön plana alırsa başarılı olur.

B)     Düşüncenin zayıflamasına () yok olmasına neden olacak şey, özgürlüğünün sınırlan­masıdır.

C)    Yaşamasını düşünceye borçlu olan edebi­yat ( ) düşüncesini yok saymaya kalkma­malıdır.

D)    Eleştirinin vakit harcaması () boş alanlarda uğraşması gerilemesine neden olur.

E)     İnsanların ( ) düşüncelerine etki eden sa­nat, zamanla daha da güçlenecektir. 

27.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakı­lan paranteze iki nokta ( : ) getirilmelidir?

A)     Farklı bir yaklaşım tarzı oluşturmak () şai­rin kendine olan saygısının sonucudur.

B) Bazı sorunları olduğunu biliyorduk () disip­linsizlik, güvensizlik, şımarıklık...

C)    Ötekilerden farklı olmaya çalışma () ede­biyatta özenilen bir durum olmamıştır.

D)    Romancıların seçme şanslarının çok olma­sı () onların yetkinliğiyle ilgilidir.

E)     Edebiyatta önemli olan ( ) özgürlüğü bula­bilmektir. 

28.    

I.          Yazarın eserlerinin değerini, kurduğu tümcelerin niteliğiyle ölçmek ( ) doğru bir yak­laşım değildir.

II.             Yazarların () eserlerinde kullandıkları üslû­bun farklı olması yadırganmaması gereken bir durumdur.

III.      Okuyucunun kolaylıkla anlayacağı sözcük­lerle yazılan eserler () daha fazla ilgi görür.

IV.    Yazarların kendilerine ait bir yazma tekniği­nin bulunması ( ) edebiyatın zenginliğini gösteren bir ölçüdür.

V.    Eserlerindeki tümceler yapıları () bakımından birbirinden farklı nitelikler göstermektedir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez?


A)l.           B)ll.        C)lll.        D) IV.        E)V.

TÜRKÇE SORU BANKASI