İMLA KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ - Test 3

1.

Yazar (I) bu bölümde (II) "Her şeyden önce üs­lup dille kurulur (III) Dil zevkinin (IV) oluşması ise, coşkulu bir seyirle giden okuma yazmaların kazandırdıklarıyla doğru orantılıdır (V)" diyor. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine bir noktalama işareti getirilemez?

A) I.           B) II.        C) III.        D) IV.        E)V. 

2.    

 Aşağıdakilerden hangisi kısa çizgiyle virgü­lün ortak görevleri arasında yer alır?

A)     Eş görevli sözcükleri ayırmak

B)     Karşıt anlamlı sözcükleri ayırmak

C)    Arasözleri belirtmek

D)    Tümleçleri göstermek

E)     Aktarma cümlelerini belirtmek 

3.     

Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta (:) işare­ti yanlış kullanılmıştır?

A)     Başarı için iki şey gereklidir: Kendine güven ve çalışmak.

B)     Yaşlı gözlerle bana: "Seni çok özledim." dedi.

C)    Yeni aldığı arsada her şey vardı: ceviz, el­ma, şeftali..."

D)    Bugün sana yardım edemem: Çünkü yapı­lacak çok işim var.

E)     Aklında tek bir düşünce vardı: Ona kavuşmak. 

4.     

Aşağıdakilerden hangisinde kesme (') işare­ti yanlış kullanılmıştır?

A)     Amerika 11 Eylül'ü hiçbir zaman unutamaz.

B)     Bugün ÖSYM'den bir karar çıkması bekle­niyor.

C)    Toplantıda herkes 7'şerli gruplara ayrıldı.

D)    1997'den beri aynı kurumda çalışıyor.

E)     Karac'oğlan der ki konup göçülmez. 

5.     

Aşağıdakilerin hangisinde tırnak (" ") işareti kullanılmaz?

A)     Cümle içindeki arasözlerin başında ve so­nunda

B)     Eser adlarını belirtmede

C)    Aktarım cümlelerinin başında ve sonunda

D)    Bir kelimeyi vurgulamada

E)     Tekrar edilen sözcüklerin yerine kullanmada 

6.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün çıkarılması anlam karışıklığına neden olur?

A)     Taş, duvarın yanına gürültüyle düştü.

B)     Kitap, insanın en iyi arkadaşıdır.

C)    Bakımevinde, çocuklara iyi bir eğitim veriliyor.

D)    O, kimsenin bilmediği bir yerde oturuyordu.

E)     Çalışkan, dürüst insanları bulmak günü­müzde zor. 

7.     

Aşağıdakilerin hangisinin sonuna soru işa­reti konulamaz?

A)     Neden baktın bana öyle

B)     Geleceğini sana söylemedi mi

C)    Ağlasam sesimi duyar mısınız

D)    Hangi gün sınav varmış

E)     Durup dururken ağlamaya başlamasın mı 

8.

Hakkari (I) Ankara (II) Kırıkkale ve İstanbul'da görevleri vardı (III) yazdığı çeşitli eserlerle Kül­tür Bakanlığı (IV) Milli Eğitim Bakanlığı (V) Tür­kiye Yazarlar Birliği ödüllerini aldı

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisi­ne diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

9.

Ünlü bir konuşmacıya ( ) ( ) Beş dakikalık bir konuşma için ne kadar hazırlık yapmanız gere­kir ()() diye sorulunca () () En az iki üç hafta (  ) ( ) demiş.

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağı­daki noktalama işaretlerinden hangisi getiri­lemez?

A) İki nokta                                        B) Tırnak

C) Soru işareti                                   D) Nokta

E) Noktalı virgül 

10.   

Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A)     Memur, yaşlı adama: "İstanbula 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

B)     Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'de mi geldiniz?" diye sordu.

C)    Memur, yaşlı adama; İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

D)    Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

E)     Memur; yaşlı adama, "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz." diye sordu. 

11.   

Açlıktan ölmek üzere olan bir tilki,  (I) asmaları görünce sevinçle yalanmaya başlar.  (II) Sıçrayarak asmalara ulaşmaya çalışır;  (III)  fakat bir türlü başaramaz.  (IV) Sonunda pes edip uzaklaşırken şöyle, (Vhomurdanmış "İyi ki yemedim. Bunlar daha koruk."

Yukarıdaki altı çizili noktalama işaretlerin­den hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.          B) ll.         C) III.        D) IV.        E)V. 

12.    

Öküzlerin çektiği kağnı (I) engebeli bir yolda gi­derken tekerlekler habire gıcırdamakta (II) bü­yük gürültü çıkarmaktadır (III) Bunun üzerine çiftçi tekerleklere şöyle bağırır (IV) "Bütün işi yapan bu hayvanlar sesini çıkarmazken sizler neden inliyorsunuz (V)"

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) Nokta              B) İki nokta         C) Virgül

D) Soru işareti    E) Noktalı virgül 

13.    

Aşağıda parantezle belirtilen yerlerden hangi­sine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A)     Ne doğrarsan aşına ( ) o çıkar kaşığına.

B)     Arayan belasını da bulur () mevlasını da.

C)    Sırrını söyleme dostuna () o da söyler dos­tuna.

D)    Sakla samanı () gelir zamanı.

E)     Sütten ağzı yanan () yoğurdu üfleyerek yer. 

14.    

Sahtekâr bir seyis her gün atın (I) yulafını çalıp satmaktadır (II) Öte yandan at iyi görünsün di­ye her gün hayvanı tımar etmektedir (III) At se­yisin bu davranışına çok kızar ve şöyle der (IV)  "Eğer gerçekten iyi görünmemi istiyorsan (V) beni daha az tımar et, daha çok besle." 

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

15.

Yüzmekte olan bir çocuk boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve karadaki bir adamdan yar­dım ister (I) Adam yardımcı olacağına öğütler vermeye başlar (II) Neden böyle aptallık yaptın (III) Hiç insan doğru dürüst yüzme bilmeden açılır mı (IV) Bu ırmağın suları çok derindir (V) Çocuk, lütfen, öğütleri bırakıp beni kurtarın, der. 

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere gelebi­lecek noktalama işaretleri ikişerli eşleştirilir­se hangisi dışta kalır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V.

16.   

Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta (:) işare­tinin kullanımıyla ilgili yanlış bilgi vardır?

A)   Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

B)   Açıklama yapmak için kullanılır.

C)   Konuşma çizgisinden önce getirilir.

D)   Aktarma cümlelerinden önce kullanılır.

E)   Tanım yapmak için kullanılır. 

17.

Uzun kovalamacadan sonra bir tavşanı çalıla­rın arasına sıkıştıran köpek bir yandan hayvanı ısırmakta bir yandan da yalamaktadır. Bu duru­ma anlam veremeyen tavşan: "Hey {) Sen dost musun yoksa düşman mı () Dostsan neden ısı­nıyorsun () düşmansan neden yalıyorsun ()" di­ye sorar.

Yukarıda parantezle boş bırakılan yerlere sı­rasıyla hangi noktalama işaretleri getirilme­lidir?

A) (!) (?) (?) (?)                         B) (!) (?) (,) (?)

C) (,) (?) (?) (?)                         D) (!) (,) (?) (.)

E) (!)(?) (?)(.)

 

18.   

Hayatın zorluklarına karşı üç şey hediye edil­miştir () Ümit () uyku ve gülmek () 

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağı­daki noktalama işaretlerinden hangileri sıra­sıyla getirilebilir?

A) (:)(,)(...)          B) (:)(,)(.)           C) (;)(,) (.)

D) (;)(,)(...)             E) (.)(,)(.) 

19.   

Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır ( ) Sır tutmak ( ) kusur bağışlamak ( ) boş vakitle­rini değerlendirmek ( ) 

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;)() (,)(...)                          B) (:)(,) (,)(.)

C) (;)(,) (,)(.)                            D) (;)(,) (,)(...)

E) (.)(,) (,)(.) 

20.   

I.    Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

II.    Yazıda karşılıklı konuşmaları belirtmek için kullanılır.

III.   Cümle başı bağlaçlarından önce kullanılır.

IV.   Bir sözcüğün eş anlamlısını göstermek için kullanılır.

Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki noktala­ma işaretlerinden hangisinden söz edilme­miştir?

A) Üç nokta                        B) Konuşma çizgisi

C) Noktalı virgül                  D) Ayraç

E) Virgül 

21.

"Şiirde şeklin önemi var mıdır?" sorusuna, gü­nümüz şairlerinin çoğu (I) "Şekil de neymiş (II) duygu ve düşünceler belli bir kalıpla ve hecey­le söylenebilir mi (III)" diyebilir. Onlara sormak lazım (IV) İçinde belli bir kompozisyon ve düzen olmayan mısrayı, güzel kılan nedir (V) 

Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere geti­rilebilecek noktalama işaretleri ikişerli eş­leştirilirce hangisi dışta kalır?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.        E)V. 

22.

Allah korkusu yok mu sende (I) Kadınların ara­baya çuvalı yüklemesi duyulmuş şey mi (II) Ol­maz yiğidim, bırak gelinimi, şimdiye kadar nasıl çalıştıysa yine öyle çalışsın (III) Benim zaten çalışmaktan güneşi gördüğüm yok (IV) Sen de­ne bakalım, bir evin içinde iki evi çekip çevir­mek nasıl oluyormuş (V) 

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine soru işareti getirilebilir?

A) I. ve II.               B) I. ve IV.          C) I. ve V.

D) II. ve V.              E) III. ve IV.

23.

İstanbul'dan başlayarak tüm Anadolu kentlerine yayılan simit salonları ev kahvaltılarının pabucu­nu dama attı (I) Özellikle çalışan kesim, evde kahvaltı yapmak yerine uğradığı bir simit salo­nunda poğaça-simit ve çayla güne başlıyor (II) Yoğun ilgi yüzünden simit salonlarının önünde sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluşurken uzmanlar uyarıyor (III) Kahvaltı, insan sağlığı açısından en önemli öğün (IV) Çalışanların ve öğrenim görenlerin evde kahvaltı yapma alış­kanlığının azalması, bu alandaki hizmet sektö­ründe yeni alanların açılmasını sağlıyor (V) 

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangi­sine diğerlerinden farklı bir noktalama işare­ti getirilebilir?

A)l.         B)ll.         C)lll.        D) IV.         E) V. 

24.   

Aşağıdakilerin hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır?

A)     Eyvah, treni kaçırdım!

B)     Evet, sana hak veriyorum.

C)    Çalışıp, tüm zorlukları yenebilirsin.

D)    Şiir, doğrulukta yaşayan güzelliktir.

E)     Çalışkan, dürüst bir insandı. 

25.   

Kimse şiir yazmasın demiyorum,  (I) yazarken daha

dikkatli ve seçici olalım ve şiirlerimizi şarkı sö­zünden,  (II) düzyazıdan ayıralım diyorum. Şiir yaz-

mak için yetenek lazım; ama yeteneğimizi bilgi ve kültürle destekleyelim,  (III) yazdıklarımız üzerinde

düşünelim,  (IV) şiirimizi kitaplaştırmada acele etme-

yelim ve geleneğimizi özümsemede,  (V) yaptığımız

işin ciddiyetini anlamadan, "Ben şairim." diye or­taya çıkmayalım, diyorum. 

Yukarıdaki virgüllerden hangi ikisi ötekiler­den farklı görevde kullanılmıştır?

A) I. ve II.               B)l. ve IV.         C)l.ve V.

D) II. ve V.              E) III. ve IV. 

26.

Benim için, bir yeri şehir yapan üç temel özel­lik vardır ( ) Uyumlu bir mimari, düzgün ve se­vimli sokaklar, estetik duyguyu tetikleyen dü­zenli bir çevre () Söylememe gerek kaldı mı bil­miyorum () Bunların çoğuna sahip bir şehir ola­rak buldum Kastamonu'yu. 

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sıra­sıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir?

A) (:)(...)(.)                                  B) (;)(.)(?)

C) (:)(.)(.)                                   D) (;)(...)(?)

E) (:)(...)(?) 

27.   

Çoluk-çocuk,  (I) genç-yaşlı herkesin üzerinde bir görüşü olan ama belli ölçütlere sığmayan, (II)  insanı saran bir büyüleyicilikle kimilerine göre musiki­ye yaklaşan,  (III) kimilerine göre sadece mapadan ibaret olan ama ne olursa olsun zevki,  (IV) estetiği ve biçimiyle, bizi her dem saran, (V)  bir kelime oyu­nudur şiir.                                

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de virgül yanlış kullanılmıştır?

A) I.         B)ll.         C) III.        D) IV.         E) V. 

28.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işa­reti (') yanlış kullanılmıştır?

A)     Nisan'da yapılacak seçimlere partiler hazır.

B)     9.15'teki vapuru kaçırmamalıyım.

C)    Arkadaşım 20'lik dişini çektirdi.

D)    İBB'nin yol çalışmaları herkesi bunalttı.

E)    Miniatürk'teki maketler tarihi yerleri simgeliyor.

TÜRKÇE SORU BANKASI