İMLA KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ - Test 4

1.     

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde ayraçla gösterilen yere virgül (,) getirilemez?

A) Öğrenciler ( ) derse başlamak için öğret­menlerini bekliyor.

B)  Yuvadaki çocukların anneleri ( ) yoğun bir haftadan sonra dinlenmeyi hak ettiler.

C)    Evinizin ( ) önünde bir at arabası duruyor.

D)    Okul () uzun bir aradan sonra yeniden açıldı.

E)İzmir ( ) Ege'nin en büyük şehri, olimpiyata ev sahipliği yapacak. 

2.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işa­reti (" ") yanlış kullanılmıştır?

A)     Bu hafta Necip Fazıl'ın "Sakarya" adlı şiirini okuyacağız.

B)     "Bugün hava çok güzel." dedi yanındaki bi­letçiye.

C)    Sana bugün sıfat "önad" konusunu anlata­cağım.

D)   Başkan,   toplantıyı   açarken   "İçimizdeki Güç" kitabından pasajlar okudu.

D)    Dünkü gazetede "Amerika ve Biz" başlıklı bir yazısı çıktı. 

3.

Eskiler () yatakta üzerine güneş doğan birinin () günün bütün bereketini kaçıracağını söyler ( ) Gün ışıkları üstüne vurduğunda ayakta olmalı in­san () yoksa bütün günü uyuşuk geçirmek duru­munda kalır.

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,)(,)(.) (;)                              B) (;)(,) (;)(.)

C) (.)(,)(.) (;)                             D) (,)(;) (,)(.)

E) (,)(,) (;)(...) 

4.

Teslim mi olacaksınız hayatın güçlüklerine şim­di (I) Hayal kurmayacak mısınız çılgınca (II) Ağaçlara bakmayacak mısınız (III) denizlere şaşmayacak mısınız (IV) Ani ve sebepsiz se­vinçlere inanmayacak mısınız (V) 

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlerden hangisine soru işareti getirilemez?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.         E) V 

5.     

Aşağıdaki  cümlelerden  hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? 

A)Uzmanlar; "Erken saat uygulamasını değiş­tiremeyeceğinize göre siz kendinizi değişti­rin." diyorlar.

B) Uzmanlar: "Erken saat uygulamasını değiş­tiremeyeceğinize göre siz kendinizi değişti­rin." Diyorlar.

C)Uzmanlar: erken saat uygulamasını değiş­tiremeyeceğinize göre siz kendinizi değişti­rin, diyorlar.

D)Uzmanlar: "Erken saat uygulamasını değiş­tiremeyeceğinize göre siz kendinizi değişti­rin." diyorlar.

E)Uzmanlar: "Erken saat uygulamasını değiş­tiremeyeceğinize göre siz kendinizi değişti­rin" diyorlar. 

6.

Duvarda (I) o her zamanki yerinde duran (II) ki­mi gün hiçbir şey söylemeyen (III) o ince (IV) o zarif ve harflerin kıvrımlarında kim bilir hangi duygu yoğunluklarını saklayan ölümsüz hat (V) 

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getiril­melidir?


A)l.         B)
II.         C) III.        D) IV.         E) V.

7.      

Kral () koşuşturmadan ve yapmış olduğu işler­den öylesine yorulmuştu ki eşiğe çöktü ve uyu­yakaldı () kısa yaz gecesi boyunca deliksiz bir uyku çekti () Sabah uyanınca nerede olduğunu ( ) yatakta uzanmış ve canlı gözlerle dikkatle kendisine bakan yabancının kim olduğunu uzun süre hatırlayamadı.

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;)(,) (,)(.)                            B) (!)(,)(;) (.)

C) (,)(;) (.)(,)                            D) (,)(;) (!)(...)

E) (,)(,) (;)(.) 

8.      

Güz, (I) o narin, (II)güzel, (III)bulutlarını seriyor kentin üzerine. (IV) Yalnız kente mi, insanın can evine de... (V)                    

Bu parçada numaralanmış noktalama işaret­lerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A)l.      B)ll.       C) III.           D) IV.       E) V. 

9.

Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nun kantini (I) Yıllar­dan 1984 (II) Çekoslavak Milli Takımı'na 4-0 yenildiğimiz günlerde tıklım tıklım dolu olan kantinin masalarında 4 ya da 5 kişi (III) Yurdu­mun gençleri (IV) Okuyup adam olacaklar (V) 

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getiril­melidir?

A) I.         B)ll.         C) III.        D) IV.         E) V. 

10.

Efes'ten Söke'ye giden yol yer yer düzeltiliyor (I) genişletiliyor (II) Selçuk'la Kuşadası arasın­da nice kumsal var (III) Akdeniz'i müjdeleyen masmavi bir deniz ıssız kıyılarda köpüklenip duruyor (IV) Ufukta Sisam Adası'nın (V) çizgile­ri beliriyor.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi­sine noktalama işareti getirilemez?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.         E) V. 

11.

Söke'ye gitmek için Selçuk'tan otobüse bindik () Otobüsümüzün adı neydi () telaştan bakmamış olacağım () ama yolda karşımıza çıkan otobüs­lerin ( ) kamyonların levhalarını okuyarak epey eğlendiğimizi hatırlıyorum. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri getirilmelidir?

A) (.)(?)(;) (,)                             B) (:)(,) (;)(,)

C) (.)(?) (,)(,)                             D) (.)(,) (;)(,)

E) (...)(,) (;)(,) 

12.

Duygular ve düşünceler üzerine sakin konuş­maları seven (I) kalabalık ve dolayısıyla kimlik­siz bir dinleyici kitlesi karşısında dinamit gibi patlayabilen (II) tanıdık grupların içinde dili tutu­lan (III) acemileşen (IV) konuşamayan birini ta­nıyor musunuz(V)

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getiril­melidir?

A) I.         B) II.         C)lll.        D) IV.         E)V. 

13.   

Tekin; Ayla, Reha ve Seçil'i bu gece bize geti­recekmiş.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı vir­gül (;) bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A)     Evde tuz yok; bakkaldan almalıyız.

B)     Bu şehirde yazlar sıcak, kurak; kışlar so­ğuk, yağışlı geçer.

C)Öğretmen; öğrenci, okul, veli diyalogunun iyi olması gerektiğini söyledi.

D)Tekirdağ ve Amasya kiraz; İzmir ve Antalya mandalina yetiştiriciliği ile tanınır.

E)  Gelecek yıl Edremit ve Burhaniye'ye beni; Didim'e de Niyazi'yi göndereceklermiş.

14.

Türkistan şehri () Taşkent'in 270 km kuzeyinde () Kazakistan Cumhuriyet'indendir ( ) mavi dağların çevrelediği bir ovada () çoğunluğu kerpiç evlerden oluşan 15 bin kadar nüfuslu bir kasabadır. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri getirilmelidir?

A) (,)(,) (.)(,)                                     B) (,) (,) (...)(,)

C) (,)(,) (;)(,)                             D) (;)(,) (.)(,)

E) (,)(,) (,)(,) 

15.

Hayat diye bir şey var () Her zaman size keş­fedilecek alanlar bırakan ( ) ne kadar yaşarsa­nız yaşayın daima bilmediğiniz ( ) kuytularına sokulamadığınız bir hayat ( ) 

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:)(.) (,)(:)                              B) (.)(,) (;)(.)

C) (.)(,)(,) (...)                            D) (,)(;) (,)(.)

E) (;)(;) (,)(...) 

16.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işa­reti (') yanlış kullanılmıştır? 

A)     Almanya'da geçen sürgün yıllarının acısını çıkarıyordu.

B)     Dilimizde, b'den önce gelen n'ler, m'ye dö­nüşebiliyor.

C)    Kamuran Bey, 1973'ten beri burada yaşar.

D)   Kahvedeki   yaşlı   adam,   etrafındakilere "Bozcaadalı'yım." diyordu.

E)    Tercih yaparken, Mimar Sinan Üniversite­si'ni ilk sıraya koydu. 

17.

Dülgerbalığının vücudu kirlice ve esmer renkte demiş miydim ( ) yamyassıdır demiş miydim () Tam orta yerinde () her iki yanda sağlı sollu iki başparmak izi diyebileceğimiz koyu lekeler var­dır demiş miydim ()

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerle­re sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin­den hangileri getirilmelidir?

A) (?) (?) (,) (?)           B) (,) (?) (,) (?)

C) (,)(,) (;)(,)              D) (?)(?)(?) (?)

E) (,)(.) (,)(?) 

18.

Hani bazı günleri hiç rüzgâr yokken deniz üs­tünde titreme oluşur ( ) İşte öyle cazip bir titre­meydi bu () İnsanın içini zevkle saadetle doldu­ruyordu ( ) ancak balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse bu titremenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi ()

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri getirilebilir?

A) (?)(.)(,) (.)                             B) (.)(.) (:)(.)

C) (.)(.) (;)(.)                             D) (?)(.) (,)(.)

E) (.)(.) (.)(...) 

19.   

Kalabalık ortamlardan, (I)  başka insanlarla yüzer gezer bağlar kurmaktan sıkıldığımı, (II) kaçtığımı iyi bilirim;  (III) ama topluluk içindeki halimi görü"Sende sosyal bir tip görmedim."  (IV) diyenler öyle çoktur ki buna da canım sıkılır... (V)

Bu parçada numaralanmış noktalama işaret­lerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?


A) I.        
B) II.         C) III.        D) IV.         E) V.

20.

Sokrates'e göre () "Altın bir kalkan amacına uy­gun değilse çirkindir () Yapılacak işe uygun her şey iyi ve güzeldir ( ) işe elverişli olmayan her şey kötü () çirkin görülmelidir." 

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşğıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) Virgül                                         B) Ünlem

C) Noktalı virgül                             D) İki nokta

E) Nokta 

21.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezin kullanımı yanlıştır?

A)     Moliere (Molyer) önemli bir tiyatro yazarıdır.

B)  Fiilleri veya fiilimsileri etkileyen sözcüklere zarf (belirteç) denir.

C)    Çukurova (Türkiye'nin pamuk ambarı) pek çok romana konu olmuştur.

D)    Mecaz-ı mürsel (ad aktarması) isimlerde görülen bir mecaz çeşididir.

E)   Realizm etkisinde yazdığı esere (Araba Sevdası) adını vermişti. 

22.

Sütunların her biri tarih () Nerelerden gelmiş () kimler getirmiş belli değil ( ) Kubbelere bir kılıç gibi asılan şu fildişi () bu sütunları taşıyan bir fi­le ait olabilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.)(,) (.)(;)                           B) (...)(?) (?)(,)

C) (...)(,) (.)(,)                         D) (.)(,)(?) (,)

E) (...) (?) (.) (,) 

23.

Kat kat kemerler ( ) Kubbeleri eğilerek göğe doğru onlar kaldırıyor () Mermerler ( ) dilim di­lim kırmızı tuğlalar ve oymaklarla muhteşem () 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri getirilmelidir?

A) (...)(.) (,)(...)                        B) (.)(.) (,)(.)

C) (.)(.) (,) (...)                         D) (;)(.) (,)(...)

E) (...)(.) (:)(.) 

24.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) yerine kısa çizgi (-) getirilebilir?

A)     Bütün bunları ona anlatmalıyım, dedim.

B)     İçeriye sarı saçlı, uzun boylu, tuhaf biri girdi.

C)    Beni aradın mı, halimi sordun mu hiç?

D)    Eleştiri, bizde eleştiri yoktur ya, bir edebi türdür aslında.

E)     O, öğretmeni bir daha görmemişti. 

25.    

Türkçe; yurt ve yapı kuranların dili (I) ülkeler gibi denizleri de şanla aşmışların dili (II) toprağı işle­yenlerin dili (III) beyinleri uyandıranların dili (IV) sevgilerin dili (V) Köklü kültürümüzü bilen herkes bunu bilir.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisi­ne farklı bir noktalama işareti getirilebilir?

A) I.         B)ll.         C) III.        D) IV.         E) V. 

26.    

Artık o günlere ait her şey hayal gibi geliyor ba­na. Kasabamız, sokağımız, çocukluk arkadaş­larım...

Bu parçadaki üç noktanın (...) görevi aşağı­dakilerden hangisidir?

A)     Söze daha duygusal bir anlam katmak

B)     Benzer örneklerin sayılabileceğini göstermek

C)    Söylenmek  istenmeyen sözler olduğunu belirtmek

D)    Bir yerden alıntı yapıldığını göstermek

E)    Düşünceyi daha etkili bir şekilde anlatmak

TÜRKÇE SORU BANKASI