PARAGRAFTA YAPI - Test 1

1.     

I.Öykü, kişiye eleştirel düşünme ve yargıla­ma yeteneği kazandırır.

II.Ancak toplumun nabzını elinde tutmayı ba­şaranlar, lider olabilir.

III.Bir romanın çok satıyor olması, onun başa­rılı olduğunu göstermez.

IV.Özgünlük, çok sayıda yazma çalışması ya­parak sağlanabilir.

V.Günümüzdeki televizyon yayınları da in­sanların okuma alışkanlığını köreltiyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si bir paragrafın giriş cümlesi olamaz

A)     I.          B)     II.         C)    lll.        D)    IV.       E)     V. 

2.

Salt şiircilerin paylaşmadığım bir düşüncesi, özle biçimin ayrılmasıdır. Oysa Salt konu­dan ötürü, ya da konu içerikleri göz önünde bulundurarak şiire değer biçmek şiire özgü kurulu­şa gerekli önemi vermemektir. Buysa şiirin özerkliğini zedeler. Uğraşısını seven hiçbir ozanın buna göz yummaması, şiiri ve olgunluğunu bilen hiçbir okuyucunun kendisini böylesi sü­reçlere kaptırmaması gerekir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlam bü­tünlüğü sağlanır?

A)     biçimlenmemiş,  biçimde erimemiş bir öz yoktur.

B)  şiire özgü tat, biçimsel bir tat; biçimden alı­nan bir tattır.

C)    bir sanat eserinin değeri içeriğiyle oluşur.

D) büyük sanatçılar bu tarz gereksiz tartışma­lar üzerinde kafa yormaz.

E)     bazı yazarlar bu gerçeği sürekli inkâr ediyor. 

3.

(I) Cenap Sahabettin kendisine Fransız şiirini örnek almıştır. (II) Doktorluk ihtisası için gittiği Fransa'da sembolik şairlere ilgi duymuş, onla­rın faaliyetlerini takip etmiştir. (III) Şiir kadar ne­sirle de ilgilenmiştir. (IV) Aşk ve tabiat, şiirlerinin değişmez temalarıdır. (V) Tabiat şiirleri, dış dünya ile kendi iç dünyasının çok başarılı kom­pozisyonu durumundadır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si anlatımın akışını bozmaktadır?

A)     I.          B)     II.         C)    III.        D)    IV.       E)     V.

4.

(I) Hatırımızdan çıkarmamız gereken şey sab­rın, her başarının ilk şartı olduğudur. (II) Bir hu­susta sabırla hareket eden, bir yerde uzun süre kalan, hizmet eden kişiler eninde sonunda orta­mın nimetlerinden yararlanır. (III) Sabır, hazine­lerden bir hazinedir. (IV) Bu hazineyi bekleyen elbette nimete ulaşır. (V) Zira her şeyin bir za­manı vardır, o zamana dek de sabır gerekir. (VI) Sonuçta, başarı merdivenine tırmanmanın ilk koşulu sabırdır, bu unutulmamalıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinin çıkarılması parçanın anlamında bir da­ralmaya yol açmaz?

A)     I.          B)     II.         C)    lll.        D)    IV.       E)     V.

5.

......... Konuşma, insanları tanımamıza yardım eder. İnsanların huyunu, suyunu anlamak için onların yüzlerine bakmamız yetmez. Onları an­lamak, onları tanımak için onları konuşturma­mız muhakkak gereklidir. Konuşmadan, sadece insanın yüzüne bakarak kimseyi tanıyamayız. Konuşma, insanların kişiliğini yansıtan bir ay­nadır. Konuşması zarifse o kişi de zariftir, ka­baysa kişinin kibarlığından söz edemeyiz. Eğer kişi hızlı konuşuyorsa, bu o kişinin aceleci oldu­ğunu gösterir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu paragra­fın giriş cümlesi olamaz?

A)İnsanlarla bir araya geldiğimiz zaman on­larla mutlaka konuşmalıyız.

B)Konuşma, insanların kişiliğini ele veren bir etkinliktir.

C)Kimi insanlarla konuşmak, bize çok şey öğ­retir.

D)Karşımızdakiyle konuşurken mutlaka onun konuşmalarına saygı göstermeliyiz.

E)Konuşan kişileri dikkatli dinlemezsek onları asla tanıyamayız. 

6.

Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyo­rum. Kimsenin bana el uzatamayacağı, yaban­cı bir memlekette oturuyorum, öyle bir yer ki ta­nıdığım hiç kimse okuduğu duanın Latincesini bilmez, hele Fransızcasını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam da iyi yazardım; ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysaki benim, ya­zımda asıl aradığım ..........

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A)   yazının tam anlamıyla kendimin olmasıdır.

B)   yazılarımın başkalarından etkilenmesidir.

C)   yazılarımın son derece akıcı olmasıdır.

D)   cümlelerin gereksiz betimlemelerden arın­mış olmasıdır.

E)   söylediklerimin eleştirilecek bir yanının ol­masıdır. 

7.

(I) Hayal yaşamın süsü, başarının rüyasıdır. (II) Başarı, hayallerde başlar. (III) Ne kadar ha­yal  ederseniz o  kadar başarılı  olursunuz. (IV)  İnsan hayal ettikçe yaşar ve hayal dünya­sındaki tabloya bir gün mutlaka ulaşmak ister. (V)  Duyguları ile yaşayan insan duygularına karşı çıkmadan sadece boyun eğer, duygular insana hayaller kurdurur. (VI) Hayaller dünya­sında her şey o kadar gizemlidir ki insan hayal­lerinin gerçekleşmesi için can atar. 

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikin­ci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?

A) II.          B)lll.        C)IV.       D)V.        E) VI. 

8.

(I) Geçenlerde kişisel gelişimini tamamlamış in­sanlar arasında bir araştırma yaptım. (M) Araş­tırmada bu insanların çok meraklı olduklarını ve kendilerine sürekli bir şeyler sorduklarını öğren­dim. (III) Yaşamlarının neden, niçin, nasıl soru­ları ile geçtiğini anlamak hiç de zor olmadı. (IV) Bazen kendilerine yönelttikleri sorularla çık­maza düştükleri biliniyor. (V) Sadece kendi ken­dilerine bu soruları sormakla kalmayıp her soru­ya kendilerince bir cevap da veriyorlar. (VI) Böy­lece kendilerini daha da geliştiriyorlar. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

        A)     II.         B)     lll.       C)    IV.      D)    V.  E)     VI.

9. 

Her güzel sonuç için önce biraz sıkıntı çekmek, çalışıp çabalamak gerekir. Allah, her çalışma­nın sonucunu verir. Çalışan ve sıkıntı çeken ki­şinin başarısız olması düşünülemez. Yeter ki usulüne uygun iş görülsün. Hiç zorluk çekme­den birtakım nimetlere ulaşmak isteyen kişi, bo­şa umut besliyor demektir. Unutmamak gerekir ki dünyada her şey karşılıklıdır. Çalışıp çabala­madan işlerinde güzel sonuç uman kişiler boş bir beklenti içindedir. Atalarımız bu konuda "........" demiştir.

Yukarıdaki parçada düşüncenin akışına gö­re boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?

A)     Kısmeti kesik köpek, kurban bayramında sılaya gider.

B)     Zorla güzellik olmaz.

C)    Zahmetsiz rahmet olmaz.

D)    Sen işten korkma, iş senden korksun.

E)     Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 

10. 

........ O, bütün bu zamanı hazırlanmakla geçir­mişti. Artık kendisini hazır hissediyordu, kendi­sine ve metoduna tam olarak hakimdi. Üstelik bu metodun yalnız şiire uygulanmayacağını da iddia ediyordu. Bize verdiği şiirleri hiç de bir so­nuç olarak değil, bir oyun, kendi kendisi için yaptığı bir çeşit ispat, deneme, daha doğrusu bir deneyim sayıyordu.

Bu paragrafın başına gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) O yazıları yazmak için yirmi yıldan fazla bir zaman sarf etmiş olduğunu sanmak büyük bir yanlışlık olur.

B) Ömrünün sonuna kadar çalışmak hayaliyle yaşamak istemiyordu.

C) Önüne çıkan her fırsatı değerlendirmek için var gücüyle çalışıyordu.

D)    Kimse onun gelmeyeceğini düşünmüyordu.

E) Herkesin kendine göre dertleri vardı; onun ise bambaşka.

11.

(I) Düzenli olmayı çok severim. (II) Bana ait olan her şey yerli yerindedir. (III) Başladığım iş­leri planlı yürütürüm. (IV) İşlerimi eksiksiz yap­maya özen gösteririm. (V) Yazdığım romanların hepsini düşündüğüm tarihlerde yayımlatmayı başarmışımdır her zaman. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinin yerine "Her şeyimi belirli bir program da­hilinde yaparım." cümlesi getirilirse paragra­fın anlam bütünlüğü bozulmaz?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.        E) V. 

12.   

I. Hiçbir karşılık beklemeden, sadece yazmak istediklerinin buyruğu ile oturur, yazarlarmış

II.  Öyle sanıyorum ki çalışmadan geçinebilsey­dim hiç yazmazdım belki okumazdım bile.

III.    Ben onlardan olmadığımı biliyorum.

IV.  Bazı yazarlar varmış, içlerinden bir şey zor­larmış onları yazmaya.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense sıralama na­sıl olmalıdır?

A)     II, I, III, IV                                  B)     IV, III, II, I

C)    IV, I, III, II                                  D)    II, III, I, IV

E)     IV, l, II, III 

13. 

(I) İnsanlara istedikleri şeyleri sunarsanız kimse sizi reddetmez. (II) insanlar isteklerinin tutkun­larıdır. (III) İçgüdüsel olarak istekler insanı yön­lendirir. (IV) İnsanın içinden ne gelirse onu is­ter, duyguları onu isteklerine götürür. (V) Önce insanın istediklerini vermelisiniz, sonra istekleri doğrultusunda hareket etmelisiniz. (VI) Sanatçı, okuyucularının düşüncelerini dikkate alarak eserini kaleme almalıdır.

Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlamalıdır?

A)     II.           B)     lll.       C)    IV.       D)    V.   E)    VI.

14.

Geçenlerde katıldığım bir sohbette dikkatimi çeken bir durum oluştu. İnsanların kelime hazi­neleri çok zayıf. Hangi cümleyi hangi deyimle bitireceklerini bilmiyorlar. Hangi atasözünün hangi anlama karşılık geldiğine dair bir fikirleri yok. Buradan anladım ki eğitim seviyemiz öyle sandığımız gibi normal değil, bilakis normalin altında. Buradan şu sonuca varıyorum ki televiz­yonlarda eğitici programlara pek yer vermiyorlar. Bu nedenle televizyonculara düşen görev ..........

Bu paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin geti­rilmesi uygun olur?

A)     eğitim kurumlarını uyararak, öğrencilere daha kaliteli eğitim sunmalarını sağlamaktır.

B) aileleri uyarmak ve onları eğitim yönünden bilinçlendirmektir.

C) televizyonlara kimin eli kimin cebinde tü­ründen programlar koymak yerine, eğitici türden programlara yer vermek olmalıdır.

D)  daha çok okul açarak daha çok çocuğun okumasını sağlamaktır.

E)  her yaşta, her kişiye kitap okumayı sevdir­mek ve bunu bir alışkanlık haline getirmektir. 

15.

İnsanlar, yaşadıkları müddetçe başlarına pek çok şey gelebilir. Bugün içinde bulunulan rahat ve huzur ortamı bozulabilir, başarı sağlık ve varlık kaybedilebilir. Bu bakımdan içinde bulu­nulan duruma güvenerek hareket etmemek ve şımarmamak gerekir. Yarın kötü bir duruma dü­şülebileceği akıldan uzak tutulmamalıdır. İyi du­rumunu yitirmiş kişilere bakıp ibret almalı, kısa­cası

Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonu­na aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) zamanımızı boş ve yararsız işlerle uğraşa­rak geçirmemeliyiz.

B) insanların kalbini kırmamalı, onlara sevgiy­le yaklaşmalıyız.

C)  hayatın bizim için verilmiş bir armağan ol­duğunu bilmeliyiz.

D)    ne oldum dememeli, ne olacağım demeliyiz.

E)     doğru insanlarla arkadaşlık kurmalıyız. 

16.     

İş verimini etkileyen birçok faktör vardır. Fiziki, sosyal ve psikolojik etmenler en önemlileridir. İnsan yapımı olan makineler bile koşulların de­ğişmesiyle performanslarında farklılık göster­mektedir. Bu durum ne yazık ki dikkate alınmı­yor. Olumsuz şartlarda yapılan çalışmalar son günlerde epeyce fazlalaştı. - Bunun nedeni olarak personelin işine gayrı ciddi yaklaşımını göstermek, gerçekleri görmezlikten gelmek ola­rak gösterilir. Böyle bir tutumda ısrarcı olmanın sonuçlan da sürpriz olmasa gerek. 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşğıdakilerden hangisinin getirilmesi en uy­gundur?

A)     Fakat sonuçlar hep olumlu yönde oldu.

B)     Bu yüzden de verim düştü.

C)    Bu çalışmalara sıcak bakanlar da az değil.

D)Böyle bir tutum etik bakımdan olumlu de­ğerlendirilemez.

E) Buna rağmen insanlar elinden geleni esir­gememelidirler.

 17.     

Bugün hâlâ tarihi, geçmişte yaşanan bir olaylar topluluğu olarak algılayanlar mevcut. Zekâ ve çaba gerektiren pek çok verimli alan varken ta­rihle ilgilenmek gerektiğine akıl erdiremeyenler var----O, insanoğluna doğru sonuçlara varma­ları için yön veren bir düşünce tarzıdır. Onların yalnızca kendi tecrübelerinden değil kendilerin­den öncekilerin tecrübelerinden yararlanmasını sağlayan bir bilim dalıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşğıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Nitekim geçmişte yaşayanların deneyimle­ri, insanların yaşamla ilgili tecrübe kazan­masına yardımcı olur.

B)  Böylece o, geçmiş hakkında bilgiler vererek gelecekle ilgili doğru kararlar vermemizi sağlar.

C)    Oysa insanların geçmişten cesaret almaya, geçmişi tüm yönleriyle öğrenmeye ihtiyacı vardır.

D) Halbuki tarih, tozlu raflarda yerini alan bir olaylar topluluğu değildir.

E) Bununla birlikte tarih, diğer bilim dalların­dan çok daha fazla konuyla ilgilenir.


TÜRKÇE SORU BANKASI