PARAGRAFTA YAPI - Test 2

1.

(I) Yaşlılar bakışlarını geçmişe, gençler ise ge­leceğe dikmektedir. (II) Edinilen tecrübelerin eleştirisini yapmak yaşlılara mahsustur, gençle­rin böyle bir derdi yoktur. (III) Onların eleştiri ya­pacak kadar bir birikimi de yoktur zaten. (IV) Yaşlılar geçmişin hesaplaşmasını yapar­ken gençler hep geleceğe bakmaktadır. (V) Ge­leceğe bakan, geçmişin olumsuzluklarından et­kilenmez. (VI) Bu yüzden gençlerimiz iş girişi­minde daha deli dolu bir görünüm sergiliyor. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangisinin çıkarılması anlamda daralma ya da bozulmaya neden olmaz? 

A)     II.        B)     III.        C)    IV.        D)    V.        E)     VI. 

2.

Sanat, yavaş yavaş kuvvetten düşünce, kaplı­calara götürülen bir hasta gibi tabiata çıkarılır. Ne yazık ki, tabiat artık ona bir şey yapamaz. Sanatın köye çekilip dinlenmesini ve eğer bit­kinlikten sararıp soluyorsa, kırlara gidip yeni bir canlılık aramasını bazen iyi bulurum. Ama hoca­larımız olan Yunanlılar, Afrodite'in doğal bir kay­naktan doğmadığını pekâlâ biliyorlardı. Güzellik ; o her zaman yapay bir yolla elde edilir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A)     her zaman başkalarına şans getirmez.

B)     bazen de insanlara huzur getirir.

C)    hiçbir zaman tabii (doğal) değildir.

D)    hiçbir yerde eşine rastlanmayacak olandır.

E)     her zaman doğal bir güzellik olmuştur. 

3.

........ Bütün dünyada yaygın olan bu davranış, edebiyat yoluyla bize de sıçradı ve Batı dünya­sının bu yoldaki sanatçılarını imrendirecek bir şiddetle kendini gösterdi. Hem günü gününe yaşayıp eser vermek hem de kısa yoldan üne kavuşmak için araçlar da bulundu: Yenilik adı­na ne mümkünse yapmak, okuyucuyu sürekli şaşkınlıklar içinde bırakmak; fırsat buldukça yermek, gerekirse bunun için fırsat yaratmak Yerleşmiş sanatçıları kötülemek, bu uğurda el­den geleni esirgememek; yazdığı her şeyi ya­yımlamak, elde ne varsa ortaya koymak.

Bu paragrafın başına gelebilecek olan en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)Günü gününe yaşayıp eser vermek, yeni yetişen sanatçılarda kısa yoldan üne ulaş­ma duygusunu uyandırmıştır.

B) İnsanların tecrübelerinden yararlanmak, herkes tarafından kabul gören bir davranış değildir.

C)Sanatçı ve düşünürlerimiz, toplum sorum­luluğunu üstlenme gibi ağır bir görevle kar­şı karşıyadır.

D)Fırsatları değerlendirmek, her zaman için kabul gören bir hareket olamaz.

E)Planlı ve programlı olmak, çevre tarafından takdir edilmeyi kaçınılmaz kılar. 

4.

Wagner'e göre tiyatroda bir gün gerçekleşecek olan "sanatların bileşimi" dedikleri şeyden dai­ma dehşet duydum. Bu, tiyatrodan da Wagner'den de beni iğrendirdi. Olması gereken, ti­yatronun kendini olduğu gibi göstermesidir. Katlanabildiğim tek tiyatro

Bu paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin geti­rilmesi uygun olur?

A)     kendine göre bir seyirci kitlesi oluşturabi­lendir.

B) olayları abartıya kaçırmadan, gerçekçi bir biçimde yansıtandır.

C)    tüm güldürü öğelerini içinde barındırabilendir

D)  kendisi gibi olan ve tiyatro olmaktan başka bir şey istemeyen tiyatrodur.

E)     insanlara sanatı sevdiren ve bu yönde insan­ları bir şeyler yaptırmaya ikna edebilendir.

 5.      

Ne sevdiğimize doyacağız, ne yapacakları­mızı bitireceğiz, ne düşündüklerimizin hepsine bir çehre verebileceğiz. Kendimize ne kadar iyi bakarsak bakalım, gençliğimiz soluyor, gücü­müz tükeniyor. Son nefesimiz gelince bakıyo­ruz ki ömrümüz ne kadar da kısa! 

Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakiler­den hangisi getirilebilir?

A)     Ne kadar uzun ömürlü olursak olalım, so­nunda öleceğiz.

B)     Her insanın içinde ölümsüz olma isteği vardır.

C)    İnsan ölümle yaşam arasında bir varlıktır.

D)    Mutlu olmak için insanlar hayat mücadelesi verir.

E)     Yaşamın standartlarını belirleyen ölçü yoktur. 

6.      

I.    Bu yazar Selahattin Enis'ti.

II. 1924'te yayımlanan "Saniyeler" ve iki yıl sonra çıkan "Cehennem Yolcuları" Selahat­tin Enis'in, dikkatle üzerinde durulacak bir sanatçı olduğunu gösterir.

III.   Bu dönemde natüralist bir yazar vardı yal­nızca.

IV. Cumhuriyet romanı, derece derece natüra­lizme doğru gelişmiştir.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturul­mak istense yargıların sıralaması nasıl ol­malıdır?

A)     IV-III-II-I                         

B)     I-III-II-IV

C)    I-II-III-IV                        

D)    IV-III-I-II

E)     III-II-IV-I 

7.

Açık hava gezintileri, oyunlar nasıl kaslarımızı geliştirirse, bir şairin, bir yazarın güzel bir eseri­ni okumak da duygularımızı yüceltir, kafamızı geliştirir. Onun için dış dünyada gördüklerimize anlam verebilmeyi sadece gözleme ve düşün­meye borçlu değiliz. İnsanoğlu kısa ömrü içinde gözlemle ve düşünmeyle ne kadar bilgi edine­bilir ki? Halbuki

Düşüncenin akışına göre bu paragrafın so­nuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)  okuma yoluyla yüzyılların duygu ve düşün­celerini birkaç saat içinde öğrenebilir.

B)   açık hava gezintileri insan vücudunu dirençli hâle getirir.

C)   öğrenmede gözlem ve düşünme tek başına yeterlidir.

D)  her insanın kendine göre bir okuma anlayı­şı ve sevgisi vardır.

E)  kaliteli kitaplar, insanların düşünme faali­yetlerini artırır. 

8.

Hemen her dönemde anne babalar çocuğunun saldırganlığından şikâyet eder. (I) Fakat genel­likle ebeveynler, çocuklardaki saldırganlığı pekiştiren unsurların kendi tepkileri olduğunu fark edemezler. (II) Hatta bu saldırganlığı dur­duramadıkları gibi artırdıkları da görülür. (III) Hemen her çocuğun hareketlendiği ve ha­reketlenirken sert tepkilerde bulunduğu dönem­ler vardır. (IV) Özellikle, henüz konuşma bece­risi gelişmeyen bebeklerde bu tepkileri görmek daha mümkündür. (V) Böyle bir durumda çocu­ğa veya bebeğe saldırgan etiketi yapıştırmak hatadır.

Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A)     l.      B)     ll.       C)    III.        D)    IV.       E)     V.

9.

Sezai Karakoç'ta ancak ermişlere özgü bir al­çakgönüllülük vardı. Burnu Kafdağı'nda gezen­lere özgü kibirden onda eser yoktu, ermişlere özgü tavrıyla, hareketleriyle onlardan ayrılıyor­du. Sanki içinden kendi "ben"ini boşaltmış, orada dünyaya, o dünyanın iyi ve güzel şeyleri­ne koskocaman bir yer açmıştı. O, kimseye te­peden bakmayan, kimseyi küçümsemeyen kişi­liğiyle iyiye, güzele vurgundu adeta. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlam bü­tünlüğü sağlanır?


A) Tavırlarıyla "ben" modern bir ermişim diye haykırıyordu.

B)     Kavga kelimesi "ben"im semtime uğramaz der gibidir.

C)  Cümlelerinde "ben" sözcüğünü "biz" olarak algıladığını görürüz.

D)    İnsanların "Ben yaptım." demelerine pek sinirlenmezdi.

E)     Söze "ben" diye başladığına hiç tanık olmadım. 

10.

Safahat, Akif in şiirlerini topladığı kitabın adıdır, yedi bölümdür. (I) Akif in "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri Safahat'ın altıncı bölümü olan "Asım"da yer alır. (II) Bu bölümde Mehmet Akif, ülkeyi kur­taracak ümit neslinin nasıl yetişeceğini, neler yapması gerektiğini anlatır. (III) "Asım" karşılıklı konuşmalardan ve manzum hikâyelerden mey­dana gelir. (IV) Türkçeyi iyi kullanan şairlerimiz­den biri olan Akif, şiirimize yepyeni bir ruh getir­miştir. (V) Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, aruzu ustaca kullanmıştır.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlama­sı uygun olur?

A)     l.      B)     II.    C)    III.     D)    IV.    E)     V. 

11.     

(I) Yahya Kemal, Üsküp'te doğar, ortaöğrenimi­ni Selanik'te görür. (II) Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okur, orada siyasal bilimlerden çok, edebiyatla uğraşır. (III) Yazdığı şiirlerde ahenk ve musikiye önem verir. (IV) Tarihçi Albert Sorel'in etkisiyle Türk tarihine yönelir. (V) Kuvvetli bir kültür ve milli şuurla yurda dö­ner, İstanbul Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı ve Medeniyet Tarihi dersi okutur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     I    B)     II.     C)    lll.      D)    IV.        E)     V. 

12.     

Kişilerin toplumda belli yerleri vardır. Saygıde­ğer bir insanı gücendirmek haksızlıktır. Bize iyi­liği dokunmuş, büyüklüğüyle kendini ispat et­miş, herkesin saygı ve takdirini kazanmış kişi­ler, saygıya layıktır. Onlara saldırmaya, eziyet etmeye, haksızlık yapmaya kalkışmak yanlış olur. Atalarımız bu konuda:"" demiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?

A)     iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak ol­mazdı.

B)     El öpmekle dudak aşınmaz.

C)    Öz ağlayınca göz ağlamaz.

D)    Önce düşün, sonra söyle.

E)     Öpülecek el ısırılmaz. 

13.

(I) Selda babaannesiyle sohbet ediyordu (II) Babaannesi aslında babasının babaanne-siydi ve seksen dört yaşında olmasına rağmen hâlâ dinçti. (III) Ak örtüsü altındaki beyaz, uzun saçlarını örer, arkasında topuz haline getirirdi. (IV) Elleri ve yüzü ihtiyarlığın doğal kırışıklıkla­rını barındırıyordu. (V) Omurgasında bir sorun olduğu için kambur yürürdü. (VI) Ama dürüstlü­ğünü, saflığını ve merhametini yıllar boyunca korumayı bilmişti.

Düşüncenin akışına göre, "Yüzü de içi gibi apak, gözleri ışıl ışıldı." cümlesinin yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi­sinden sonra getirilmesi en uygun olur?

A) II.          B) III.          C)IV.        D)V.      E) VI.

14.

(I) Enis Batur, 18 Haziran 1952'de Eskişehir'de doğdu. (II) İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve An­kara'da tamamladı. (III) Yazı hayatına sinema eleştirileriyle başladı. (IV) İlk edebiyat ürünü Yeni Dergi'de yayımlandı. (V) Sonraları daha çok Türk Dili, Oluşum, Soyut, Somut vb. dergi­lerde ismine rastlandı. (VI) Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Paris'te bitirdi.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gi­dermek için aşağıdaki değişikliklerden han­gisi yapılmalıdır?

A)     I. cümleyle II. yer değiştirmeli

B)     III. cümle IV. den sonra gelmeli

C)    IV. cümle ile I. yer değiştirmeli

D)    IV. cümle ile V. yer değiştirmeli

E)     VI. cümle II. den sonra gelmeli 

15.

(I) Hiçbir kuşak, ardından gelen kuşakların geli­şiminden pek hoşnut kalmamış, o kuşakla ilgili olumlu duygu ve düşüncelere sahip olmamıştır. (II) Bunun bir nedeni yetişkinlerin "ergenliğin doğasını" kavramakta yetersiz kalmaları ve kendi gençlik dönemlerini unutmalarıdır. (III) Bir başka nedeni ise yetişkinlerin bugünün gençli­ğini hâlâ eski ölçülere göre değerlendirme yan­lışını yapmalarıdır. (IV) "Gençleri Anlamak" ad­lı kitap, gençliğimizin gelişim ve kültür özellikle­rini dikkate alarak onları tanıtmayı amaçlamak­ta. (V) Kitap, ayrıca yurdumuzda yapılan araş­tırmalar ışığında "genci kendi kültürümüz için­de" irdelemekte. (VI) Bir de gençlik döneminde yoğun şekilde yaşanan sorunları ele alıp bunla­ra çözüm önerileri getirmektedir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A)     II.       B)     lll.          C)    IV.         D)    V.       E)     VI. 

16.

"Klasik şiirlerimizde kendisinden sonra gelen şairlere en yoğun biçimde tesir eden sanatkâr kimdir?" dense, biz hiç şüphesiz Nâbi'nin adını veririz. Gerçi ondan önce Fuzulî, Bakî, Nefî gi­bi üstatlar yaşamıştır; ama o, ........

Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A)    onların arasında dahi derecesinde bir sis­tem kurucusu olarak öne çıkar.

B)     diğerlerinin hepsinden daha kalıcı eserler vermiştir.

C)   eski şiirin klasik çerçevesini kırarak sonra­kilere örnek olmuştur.

D)    onların gittiği yoldan gitmeyi tercih etmiştir.

E)  sanatını toplum yararına sunduğu için son­rakiler tarafından taklit edilmiştir. 

17.

(I) Gece yarısından ertesi sabaha kadarki çalış­masını da aralıklarla sürdürdü. (II) Sabah sekiz­de uykusunu almanın dinlenmişliğiyle kalktı. (III)   Duşunu alıp  kahvaltının  başına oturdu.(IV)  Saat dokuzda çalışma odasına geçti ve aralıklarla 20-22 saat sürecek çalışmasına baş­ladı. (V) Öğlende bir saat kadar ara verdi, biraz bahçede dolaştı. (VI) Akşam yemeğini çocukla­rıyla birlikte yedi. (VII) Yemekten sonra gece yarısına kadar aralıksız çalıştı.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu, gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)     I. cümleyle II. cümle yer değiştirmeli

B)     II. cümle III. den sonra gelmeli

C)    IV. cümle parçadan çıkarılmalı

D)    IV.cümle ile V. yer değiştirmeli

E)     I. cümle VII. den sonra gelmeli

TÜRKÇE SORU BANKASI