PARAGRAFTA YAPI - Test 4

1.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A)     Tabiatla iyi geçinmenin yolu onunla zıtlaş­mamaktır.

B)     Denemelerimin bir özelliği de olayları ko­nuşturmamdır.

C)    Kitap sevgisi,  ilk defa çocukluk çağında başlar.

D)    İnsan, çocukluğunda sevdiği bir şeyi daha sonraları da sevebilir.

E) Milletlerin kültürel zenginlikleri, ekonomik zenginliklerinden daha önemlidir. 

2.

(I) Her şeyin doğuşu gibi kültürlerin de bir doğşu vardır. (II) Başlangıçta tek bir ana kültür var­dı. (III) Sonra bu kültür başka kültürlerin doğ­masına neden oldu. (IV) Bütün kültürler insan kaynağından beslenmiştir. (V) Kültürün gizemi de başka kültürlerin izlerini taşımasından kay­naklanmaktadır.

Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     I.          B)     II.         C)    III.         D)    IV.       E)     V. 

3. 

(I) Mallarme için edebiyat, amaçtı. (II) Hayatının bile ereğiydi. (III) Edebiyat olmadan hayatını anlamsız görürdü. (IV) Özetle edebiyat tarihin­de inandığına bu kadar tutucu bir şekilde inan­mış bir örnek daha bulabileceğimizi sanmıyo­rum. (V) Hayatını edebiyata feda edebilmek için, onun kadar edebiyata inanmak lazımdı

Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

A)     I. ve II.               B)     II. ve III.         C)    II. ve IV.

D)    III. ve V.            E)     IV. ve V. 

4.

(I) İnsan yaşamına baktığımızda kişisel problem­lerin ön planda olduğunu görüyoruz. (II) Bazı in­sanlarda sorunlara karşı mücadele etme isteği pek yoktur. (III) Hemen hemen tüm problemleri irdelediğimizde bu problemlerin kişisel kaynaklı olduğunu fark ediyor ve bu problemlerin kayna­ğının insanın düşünce yapısından kaynaklandığı yargısına varıyoruz. (IV) İnsanın düşünce yapı­sını oluşturan olumsuz nedenleri ortadan kaldır­mak şarttır, bunu başardığınız takdirde düşünce gücünüzü kullanabilirsiniz. (V) Çünkü insanı in­san yapan düşünce gücüdür. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     I.          B)    II.         C)    III.        D)    IV.       E)     V. 

5.

Şiir yazmak hayatın anlamı, nefes alıp vermek benim için. Anlatılan konuların, olayların, aşkla­rın akılda kalması için akılda yer edecek şekil­de söylenmesi gerekir. Bu durumda şiir, söy­lemlerin, ifade biçiminin en doğru yoludur diye düşünüyorum. Sonuç olarak şiir, yaşama ve ya­şatma tarzıdır.

Böyle söyleyen birisi, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir?

A)     Şiir yazmak sizce nedir?

B)     Bir şiir nasıl ifade edilmelidir?

C)    Şiirin oluşumunda kültürel birikim önemli midir?

D)    Akademik bilgiler insanı şair yapar mı?

E)     Şair, şiir yazarken nelere dikkat etmelidir?

 6.

(I) İster spor, ister sanat, ister bilim olsun, eğer bir hedefiniz yoksa sonuç, bir süre sonra yapı­lanların boşa gitmesidir. (II) Başarıya ulaşmak için, sürekli olarak hayal edip, kendinizi motive etmeniz gereklidir. (III) Hedefinizi oluşturamadı-ğınızda olumsuz sonuçlarla karşılaştığınız her olay, üzerinizde yıpratıcı bir birikim oluşturur. (IV) Bu olumsuz birikimler hayata daha negatif bakmanıza, olumsuz düşünce şemaları kullan­manıza ve uygunsuz savunma mekanizmaları geliştirmenize yol açar. (V) Bunlar sonrasında da her gün mutsuzluk, isteksizlik, uykusuzluk, enerji ve konsantrasyon sorunlarının yaşandığı depresyon dönemlerine girebilirsiniz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     I.          B)     II.         C)    III.        D)    IV.       E)     V. 

7.

(I) Çocukluğum ve gençliğim yeşille mavinin en güzel tonlarının bütün canlılığıyla yaşandığı Karadeniz'de geçti. (II) Karadeniz'in coğrafi ya­pısı diğer bölgelerimize göre farklılıklar gösterir. (III) İlkokulu, ortaokulu, liseyi Giresun'da bitir­dim. (IV) Üniversiteyi Trabzon'da okudum. (V) Üniversiteden sonra Anadolu'nun çeşitli şe­hirlerinde yıllarca zevkle çalıştım. (VI) Şimdi ise İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsüyle yoğrulur­ken çocukluğumun ve ilk gençlik yıllarımın yemyeşil yaylalarını, lacivert denizini özlemle anıyorum.

Bu   parçada   numaralanmış   cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     II.           B)     III.      C)    IV.       D)    V.       E)     VI. 

8. 

(I) Kıyafet biliminde usta olan iki ünlü âlim, bir gün oturup sohbet ederken uzaktan bir kişinin gelmekte olduğunu görürler. (II) Kıyafet bilimi, kişinin görünüş, hal ve hareketlerinden karakte­rini okuma işidir. (III) Âlimlerden biri, gelen kişi için "Bu kişi dülgerdir." der. (IV) Diğeri ise "Ha­yır, bu kişi demircidir." der. (V) Bu tartışma sü­rerken yanlarına ulaşan adama mesleğini so­rarlar. (VI) Adam cevap verir: "Önceleri dülger­dim, şimdi demircilikle uğraşıyorum." 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     II.           B)     III.      C)    IV.       D)    V.       E)     VI. 

9.

(I) 19. yüzyıl şairlerinden olan Leyla Hanım 1850 yılında İstanbul'da doğdu. (II) Daha sonra evlenince eşiyle gittiği Trabzon, Rusçuk ve Kastamonu vilayetleri üzerine de yazılar yazdı. (III) Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasından son­ra Girit Valiliğine atanan babası Hekimbaşı İs­mail Paşa ile daha bekârken gittiği Girit'le ilgili gezi notları tuttu. (IV) Gezi yazılarını ve saray âdetlerini 1920-1922 yıllarında "Vakit ve İleri" gazetelerinde yayımladı. (V) Bu yazıları Fran­sızca, Almanca ve Çekçeye çevrilen Leyla Ha­nım, şiirlerini "Solmuş Çiçekler" adıyla bir kitap­ta topladı. (VI) 06 Aralık 1936 yılında ölen Ley­la Hanım'ın mezarı Edirnekapı'dadır. 

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gi­dermek için aşağıdakilerden hangisi yapıl­malıdır?

A)     I. cümleyle II. yer değiştirmeli.

B)     II. cümleyle III. yer değiştirmeli.

C)    III. cümle IV. den sonra gelmeli.

D)    IV. cümle V. den sonra gelmeli.

E)     V. cümleyle VI. yer değiştirmeli.

 10.

Bizler, sanat tarihçileri ve arkeologlar olarak ya­zıdan önce yani, tarih öncesi dönemleri inceler­ken varsayımlar üzerinden gitmek zorundayız. O dönemlerin resimlerinden, şekillerinden, kap kaçaklarından, takılarından mimari kullanım alanlarını incelerken, o yöre uygarlığı hakkında ipuçlarını da bulmaya çalışır, yorumlar yaparız. Uygarlıkların savaşlarını çok ince detaylarda yakalayabiliriz. Ama, yine de söylediklerimizin kesin doğrular olduğuna kendimiz de kuşkuyla bakarız. Çünkü

Yukarıdaki paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile­bilir?

A)     ortaya attığımız varsayımlarımızda.

B)     her insan hata yapabilir.

C)    doğruluk anlayışı kişiden kişiye değişebil­mektedir.

D)    bilimsel yargılar nesnel olmak zorundadır.

E)     zaman er geç gerçekleri ortaya çıkaracaktır. 

11.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A)     İnsanları anlamak için ilk önce onların iç dünyalarına bir giriş yapmak gerekiyor.

B) Ne var ki birçok insan, huysuz olduğu için toplumsallaşmaktan kaçınıyor.

C)    Bu gibi durumlarda yapmamız gereken ilk , şey ortamdaki havayı yumuşatmaktır.

D)    Her insanın birbirinden farklı olduğunu bu romandan anlayabiliyoruz.

E)   Görüldüğü gibi her şeyin bir süreci vardır ve her şey zamanında yapılmalıdır. 

12.

(I) Sabahleyin masada çalışırken telefon çaldı. (II) Telefonu açamadım; çünkü yanlış düğmeye basmışım. (III) Şu cep telefonu denen aleti bir türlü sevemedim, bir sürü küçücük tuşun ne işe yaradığını çözemedim. (IV) Sonra, arayan kim­di acaba, diye merak etmeye başladım. (V) Ek­randa gördüğüm numarayı da hatırlayamadım. (VI) Arayan bir daha arar, diyerek masadaki ça­lışmama devam ettim.

Bu   parçada  numaralanmış  cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     II.         B)     lll.      C)    IV.       D)    V.       E)     VI. 

13.

Bu yüzden şiirde kullanılan sözcükler tek başlarına bir anlam taşımaz. Sözcükler yalnız­ca şiirin içinde, şiir için vardır. Şiirde sözcükler birbirinden koptuğu zaman düşünce bakımın­dan sıfır olur, hiçbir düşünce içermez. Şiirden ne kadar sözcük çıkarıp onlarla yeni bir anlam oluşturmaya çalışsak da bir işe yaramaz. Şiirin bir romandan bir hikâyeden farkı, sözcüklerin tek başlarına düşünce içermemesidir. O söz­cüklerin anlamı, sözcükler bir araya getirilip şii­rin bir parçası yapıldığı zaman ortaya çıkar. 

Bu paragrafın başına getirilebilecek en uy­gun cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şiirde kullanılan sözcükler düşünce üret­mek için değil, bir araya getirilip anlamlı birlikler oluşturmak içindir.

B)    Şiirde düşünce üretmek için anlamlı söz­cükler bulmak gerekir.

C)    Şiirde kullanılan sözcükler bir araya getiril­diği zaman ölçü ve kafiyenin oluşması ge­rekmektedir.

D)    Şiirden sözcük çıkarılması şiirin anlam akı­şını etkiler.

E)   Şairlerin güzel şiir yazmaları için güzel söz­ler bulmaları gerekir.

 14.

Çocukla arkadaşça ilişki içinde olmak gerçek­ten dünyanın en güzel duygularındandır. Çocukların değer verilmeye saygı ve sevgi gör­meye ihtiyaçları vardır. Anne ve babanın her şeyden önce çocuğuyla birlikte zaman geçir­mekten zevk alması gerekir. Sağlıklı bir anne ve baba çocuk ilişkisi içinde, arkadaşlık ilişkisi de doğal ve düzeylidir. Çocukla iletişimde güzel model olmak kadar çocukla yeterli vakit geçir­mek de önemlidir. Bununla beraber her çocu­ğun yapısı, kişilik özellikleri ve yaşı farklı oldu­ğuna göre

Yukarıdaki paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiri­lebilir?

A)     günlük yaşamdaki ihtiyaçları da farklı ola­caktır.

B)     arkadaşlığın da çocuğun bu özellikleri göz önüne alınarak yapılandırılması gerekir.

C)    çocuğun mizacına uygun meslekler seçil­melidir.

D)    bazen arkadaşlık yapmak isteyecektir.

E)     anne ve babanın çocuklarıyla iletişimi zor olacaktır. 

15.

Empatinin en yoğun hissedildiği ortamlardan bi­ri aile ortamıdır. (I) Aile ortamında sürekli de­vam eden bir duygu alışverişi vardır. (II) Bir ço­cuğu en iyi anlayan annedir. (III) Annelik görevi kutsal bir görevdir. (IV) Anne çocuklarının duy­gularını hisseder, evladının yüzüne baktığı za­man düşüncelerini anlar, neredeyse onunla ya­şar, onunla sevinir, onunla üzülür. (V) Sorunla­rına mutlaka bir çözüm bulur; çünkü anne ile çocuk arasında sürekli bir empati vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)     I.           B)     II.       C)    III.       D)    IV.       E)     V. 

16.

Bazı anne ve babalar çocuklarıyla duygusal olarak son derece yakın olmakla beraber, onla­rın istediklerini yapmak konusunda kendilerini aşırı zorlarlar. Onların yapacakları işleri bile hep kendileri yapar, onlara sorumluluk verme gereği duymazlar. Mesela okul öncesi çağda çocuğun üstünü kendileri giydirir, yemeklerini kendileri yedirir, okul çağında yataklarını kendi­leri toplar, ödevlerini onların yerine kendileri ya­parlar. Tabii yaşları ilerledikçe bu yükün altın­dan kalkamazlar. Bunun için — 

Yukarıdaki paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiri­lebilir?

A)  anne ve babaların kendi sorumluluklarını bilmesi gerekir.

B)     çocuğa yaşıyla uyumlu sorumluluklar veril­mesi gerekir.

C)    çocukların kişilik özellikleri çok önemlidir.

D)    çocuklara yapamayacağı görevler verilme­melidir.

E)     her çocuğun bir amacı olmalıdır. 

17.

(I) Yaşama şöyle bir baktığınızda doğadaki her şeyin insanlara sunulmuş armağanlar olduğunu ve insanların bu armağanları paylaştığını hisse­diyor olmalısınız. (II) Güneşi, havayı, suyu, mevsimleri, gökyüzünü, çiçekleri ve daha bir­çok şeyi paylaşırız. (III) Beni yaşamımda şaşır­tan birçok şey olmuştur. (IV) Bunlardan biri, ba­şını kuma soktuğu zaman kendisini kimsenin görmediğini zanneden deve kuşlarına benze­yen insanlardır. (V) Ne gariptir ki böyle insan sayısı çoğunluktadır. (VI) Bu insanlar, fark edil­diklerinin farkında değillerdir. 

Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlamalıdır?

A)     II.         B)     III.      C)    IV.       D)    V.       E)  VI.


TÜRKÇE SORU BANKASI