SES OLAYLARI VE YAZIM KURALLARI - Test 1

1.

"Eğri büğrü, diz dize, sıra sıra, tepeden tırna­ğa..." gibi örnekleri de olan ikilemeler her za­man ayrı yazılır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyma­yan bir kullanım vardır?

A)     Eski işyerine ara sıra uğruyorum, demiştin.

B)     Oraya gittiğimizde mavi mi mavi bir gökyü­zü vardı.

C)    Salondaki eşyaları tepeden tırnağa değiş­tirmiş.

D)    Sokakta onunla yanyana yürüdüğünü gör­düm.

E)     Art arda yaptığı hatalar gözden düşmesine yol açtı. 

2.

(I) Güneş, köyün öbür ucundan denize girip ka­yıp oldu. (II) Su ve hava bir kaç dakika kırmızı­landı. (III) Biranda gece oluverdi sanki (IV) Ara­dan yarım saat geçmeden çakıl taşlarının üstü­ne koskocaman bir ay kondu. (V) Ortaklıkda tek bir kişi bile kalmamıştı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)l.           B)ll.          C)lll.        D)!V.      E)V. 

3.     

Burada gelir insana Boş günlerin usancı

Çalar birden kampana Ölüm çanından acı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangilerinin örneği vardır?

A)     Ünlü daralması - ünsüz benzeşmesi

B)     Ünsüz değişimi - ulama

C)    Ulama - ünsüz benzeşmesi

D)    Ünsüz değişimi - ünsüz düşmesi

E)     Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi

 

4.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Sabah, kahvaltıdan sonra denize hep bera­ber gidilir.

B)     İlkokulun ilk üç yılında hep sabahçı olmuştu.

C) Dilinin altındaki baklayı çıkarmaya niyetli görünmüyordu.

D)    Yemeklerden en çok karnabaharı severdi.

E) Ders çıkışı, öğrencilerin çoğu bu çay bah­çesinde toplanırdı. 

5.      

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)     Aydınlık getirdim sana İnsanoğlu hadi kalksana

B)     Mesela gökyüzü Maviydi alabildiğine

C)    Sana gitme demeyeceğim Üşüyorsun ceketimi al

D)    Kanbur evde yıllar yılı emzirir Boş sokak sırtında yıllar gezdirir

E)     Genç kızda bir çift göz Yemyeşil gözleri yeşil topraktan 

6.      

Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme imiy­le ayrılır, yapım ekleri ayrılmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)  "Esir   Şehrin   İnsanları"   Kemal   Tahir'in önemli bir yapıtıdır.

B)     Fransızca en zor öğrenilen dillerden biridir.

C)    Israrla İstanbul'da doğduğunu ispatlamaya çalışıyordu.

D)  Kandilli'de geçirdiğimiz o güzel günleri unu­tur muyum hiç?

E) Hava muhalefeti yüzünden Bolu'lu arkada­şımda konakladım

7.     

Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlı şı vardır?

A)     Şofbenin tamiri

B)     Omuzun genişliği

C)    Hukukun üstünlüğü

D)    Hiçbirinin amacı

E)     Suyun tazyiki 

8.

"Okula gidemediğinden olsa gerek bugün canı sıkkındı." cümlesindeki altı çizili sözcükte görülen ses olayının örneği aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)     Söylediği şarkıyı tüm salondakilere dinletti.

B)     Sevdiği yemeklerin bir listesini de bize verdi.

C)    Atılgan bir yapısının olduğu, koşmasından belliydi.

D)    İçerden çıkan ürünleri sayma işini bana verdi.

E)     Caddenin ortasında duran adam etrafı izliyor. 

9.      

"Attan düşünce omuzu çıkmış." cümlesinde yapılan yazım yanlışının benzeri aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?

A)     Bu gün resmi tatil olacağını duydum.

B)     Sanki yaptıklarım umurunda mı senin?

C)    Üyelerin tümü İstanbul da olacakmış haftaya.

D)    Babasına kızınca evi terk etmiş çocukcağız.

E)     Anlattıklarımı dinliyen mi var sanki! 

10.    

"Bugün, toplantıda sözünü ettiğin konudan hiç­bir şekilde bahsetmedi oysa ki." cümlesindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin han­gisiyle giderilebilir?

A)     "Bugün" sözcüğü "bu gün" biçimde yazılarak

B)     "hiçbir" yerine "hiç bir" denerek

C)    "sözünü ettiğin" sözcüğü birleşik yazılarak

D)    "bahsetmedi" sözcüğü ayrı yazılarak

E)     "oysa ki" sözcüğü "oysaki" şeklinde yazılarak 

11.

(I) Evlenmeden önce muhakkak kendimizi tanı­maya çalışalım. (II) Böyle olmadığı takdirde hep bir yanımızı eksik bırakıp işin kolayına ka­çarak kendi eksikliğimizi örtecek eşler ararız. (III) Bazen gençler ideallerinde o kadar üstün özelliklere sahip eş adayları tasarlarlar ki bir türlü gerçekle yüzleşmek istemezler. (IV) Yada eş adayının gerçek niteliklerini görmezden ge­lip onu kendi hayal ettiği şekilde algılamaya ça­lışır. (V) Oysa eş adayları birbirini objektif bakış açısıyla tanımaya çalışmalı, abartılı değerlen­dirmelerden kaçınmalıdırlar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde yazım yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C)lll.        D) IV.      E)V. 

12.

Son baharın bu ılık günlerinde dışarıda gezmek yerine perdelerinizi örtüp eve kapanıyorsanız, içinizden hiç bir şey yapmak gelmiyorsa, sürek­li uykulu bir haldeyseniz ve uyandığınızda ya­takdan üzüntülü kalkıyorsanız ve en önemlisi kendinizi mutsuz hissediyorsanız mevsimsel deprasyon geçiriyor olabilirsiniz. Yukarıdaki parçada kaç yazım yanlışı vardır?

A) 2           B)3         C)4          D) 5         E) 6

13.   

Geçti bir gizli nefes gölgeli sahillerden Sandalın taşlara yaslandığı tenha yerden Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde sırasıy­la hangi ses olayları olmuştur?

A)     Ünlü daralması - ünsüz sertleşmesi

B)     Ünsüz sertleşmesi-ünsüz değişimi

C)    Ünsüz değişimi - ünlü düşmesi

D)    Ünsüz düşmesi - ünsüz sertleşmesi

E)     Ünsüz sertleşmesi - ünlü daralması

14.

(I) Altıncı ayın sonunda, bir çok bebek tek başı­na oturabilir. (II) Bu bebek için oldukça heyecan verici bir dönüm noktasıdır. (III) Yüzükoyun hal­den sırtüstüne dönebildiği için yuvarlanmak ta eğlenceli oyunlardan biridir ona göre. (IV) Ayrı­ca bu ay emeklemeye başlıyabilir. (V) Bebeği­nizi yürütece koymak, bebeğin yürümesini ko­laylaştırmaz, aksine geciktirebilir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.           B) II.          C) III.        D) IV.      E)V. 

15.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ocak" söz­cüğünün yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A)   Sınav 17 Ocak'ta yapılacak diye açıklandı.

B)   Ocağın en soğuk ay olduğu söylenir.

C)   Ben 25 Ocağ'ı nasıl unutabilirim ki?

D)   AB ile görüşmeler ocakta başlayacakmış.

E)   Maaşları ocağın üçüncü haftasına ertele­misler. 

16.    

Süzüyor ufukta bir kızıl yeri içi

Karanlıkla dolu gözleri

Alnında akşamın ince kederi

Sessizliğin sırrı, dudaklarında

Bu  dizelerde aşağıdaki  ses  olaylarından hangisine yer verilmemiştir?

A)   Ünlü daralması

B)   Ünsüz benzeşmesi

C)   Ünlü düşmesi

D)   Ünsüz yumuşaması

E)   Ünsüz türemesi 

17.   

Türkçede ad tamlamalarında kaynaştırma ses­leri "n ve s" dir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?

A)   Benden neyin hesabı soruluyor bir türlü an­layamadım.

B)   Sözünü ettiğiniz konuda size bir uyarım olacak.

C)   Tartışmacı, öne sürdüğü savın doğruluğu­nu kanıtlayamadı.

D)   Geçen hafta piyasaya çıkan romanının ikin­ci baskısı yapıldı.

E)   O an öğretmenin sorusu herkeste bir merak uyandırdı. 

18.

(I) Oraklarımızın ekin biçmekten sanki kor kesil­diği o kavurucu günlerin birinde, istasyondan dönerken evime uğrayayım dedim. (II) Sokağın sonunda, ırmağın yanındaki tepecikte iki ev vardır; sağlam bir duvarla çevirilidir ikisi de. (III)  Duvarın ötesinde uzun kavaklar yükselir. (IV)  Bizim evlerimiz bu kavakların arasındadır. (V) Ailelerimiz uzun yıllar yan yana yaşamıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, yazım yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C)lll.        D) IV.      E) V. 

19.   

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ünsüz benzeşmesi yoktur?

A)   Doğru söyleyeni, dokuz köyden kovarlar.

B)   Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

C)   Çay geçerken at değiştirilmez.

D)   Ağustosta beyni kaynayanın zemheride ka­zanı kaynar.

E)   Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır. 

20.

(I) Anam, iki evin işine de bakardı. (II) Kız kar­deşim yardım ederdi ona. (III) Örgülü saçlarını hep iple bağlayan tatlı bir kızdı. (IV) O güç yılar­da nasıl çalıştığını hiç unutamam. (V) İki evin kuzularını, buzağılarını otlağa götüren oydu; yakmak için tezek ve çalı çırpı toplayan da oydu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, bir sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi vardır?

A)I.           B) II.          C) III.        D) IV.      E) V. 

21.    

Aşağıdakilerden hangisinde "de, da" nın ya­zımı ile ilgili yanlışlık vardır?

A)   Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden

B)   Senin de destanını, okuyalım ezberden

C)   Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın

D)   Neden sardın bu genç yaşta yâr bu sevdayı

E)   Öldüğüm de kefen diye sar bu sevdayı 

22.    

(I) Gelecek yüz yılın insanlarını kıskanıyorum. (II) İçlerin de şiiri sevenler, Yahya Kemal'in ese-lerini tam okuyacaklar. (III) O şiirlerin değerini bizden daha iyi anlıyacaklar. (IV) Ona olan hay­ranlıkları, bizimkinden daha büyük, daha berrak olacak. (V) Ancak Yahya Kemal'i sadece bile­cekler; bizim konuşmaları ile tanıdığımız o gü­zel insanı ne yazık ki bilmiyecekler.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I.           B) II.          C) III.        D) IV.      E)V. 

23.    

Kısaltmalar, kısaltmayı oluşturan harflerin oku­nuşuna göre ek alır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyul­mamıştır?

A)   Çocuklar 23 Nisan'da TBMM'ye gittiler.

B)   Birçok öğrenci YÖK'ün kararlarını bekliyor.

C)   İETT'nin otobüs filosu yenileniyor.

D)   Yurt dışı seyahatlerinde THY'yi tercih ediyor.

E)   Yüksek öğrenimini KTÜ'nde yapmış. 

24.     

(I) Çocuklarıyla ilgili uyku sorunu yaşıyan ailele­rin sayısı bir hayli fazla. (II) Bu oran teknolojik gelişmeler ve şehir hayatının özelliği gereği gün geçtikçe artıyor. (III) Tabii ki bunun bazı sebep­leri var. (IV) Bunlardan en önemlisi pilânlı yaşa­yamama ve bunun çocukların düzenini de alt -üst etmesidir. (V) Sorunun diğer sebebi, uyku konusunda belli bir düzen ve ritimin tutturulma­masıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde yazım yanlışı yoktur?

A)l.             B) II.           C)lll.         D) IV.      E) V. 

25.    

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek olabi­lecek birden çok sözcük vardır?

A)   Külhancının beyliği hamamcılık demişler.

B)   Meyve veren ağacı taşlarlar.

C)   Abdal'ın karnı doyunca gözü pabucunda olur.

D)   Sabreden derviş, muradına ermiş.

E)   Ölümü gören hastalığa razı olur. 

26.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A)   Şemsiyesi çantasının demirbaşı olmuştu.

B)   Aşçıbaşı bu yemeği özel bir yöntemle ha­zırladı.

C)   Kardeşiyle başbaşa verip zorlukları yendiler.

D)   Başöğretmen olmak için sınava girecek.

E)   Ameliyattan önce başhekim ile görüştü. 

27.     

(I) O basit çerçeveli küçük resimin yine karşı­sındayım işte. (II) Köye gidiyorum yarın sabah, resime uzun uzun, dikkatle bakıyorum. (III) Yol­culuk için bana birşeyler söyleyecek sanki. (IV) Üstelik, köyden akrabalar gelince hemen kaldırıyorum onu, saklıyorum. (V) Sanat eseri sayılmaz gerçi; ama utanılacak bir şeyde değil. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A)I.            B)II.           C) III.         D) IV.     E)V.

 

TÜRKÇE SORU BANKASI