SES OLAYLARI VE YAZIM KURALLARI - Test 4

1.     

Yırtılan yelkenler gibi

Enginle baş başa kalsak

Ve bir şafak serinliği

İçinde uykuya dalsak

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olayla­rından hangileri vardır?

A)     Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi

B)     Ünlü daralması - ünsüz türemesi

C)    Ulama - ünsüz sertleşmesi

D)    Kaynaştırma ünsüzü - ünlü türemesi

E)     Ünlü kalınlaşması - ünsüz düşmesi 

2.     

Birçok  (I) gidenin herbiri  (II) memnun ki (III) yerinden                                                

Birçok seneler geçti  (IV) dönen yok seferinden (V)

Yukarıdaki dizelerdeki yazım yanlışı numa­ralanmış sözcüklerin hangisinden kaynak­lanmaktadır?

A) I.            B)ll.           C) III.         D)IV.    E) V. 

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yön bildi­ren sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık söz konusudur?

A)     Batı'nın sürekli bize akıl hocalığı yapması yanlıştır.

A)     B)   Güneyden esen rüzgârlara ne ad verilir?   .

B)     Yarın Avrupa'nın Kuzeyi'ne bir seyahat ya­pacak.

C)    Ne yazık Güney Ege kıyıları gereken ilgiyi görmüyor.

D)    Ülkemizin kuzeybatısında bu hafta kar ya­ğışı olacak. 

4.    

Aşağıdakilerin  hangisinde,  yazım yanlışı yoktur?

A)     Başbakan, çocukların herbirine hediyeler dağıttı.

B) Bu büyük organizasyonda her hangi bir problem olmayacak.

C)    Sınıfımızın en çalışkan öğrencisi Ahmet'dir.

D)    Sen de mi bu işe karıştın, diyordu.

E)     Oniki yaşımdan beri kitap okuyorum. 

5.     

Aşağıdakilerin hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A)     Hayal etmek, gerçekle ilişkiyi kaybetmedi­ğimiz sürece işimize yarar.

B)     Bir şeyi istiyorsak, onun getireceği bütün sı­kıntılara razıyız demektir.

C)    Gerçek hürriyeti, "ideallerine esir olmak"!a tanımlıyanlar hiçbir şekilde kısıtlanamaz.

D)    Hayatlarını sadece hedeflerine kilitlemiş in­sanlar, başarıya ulaşabilir.

E)     İdeallerinin esaretinde yaşamayı bilenler, ideallerindeki hürriyeti bulmuşlardır. 

6.     

Bugün, insanımızın en belirgin özelliklerinden biri de konuk sever olması ve ikiyüzlü davran­maktan uzak durmasıdır. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangi­siyle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A)     "bugün" sözcüğünün yazımıyla ilgili

B)     "de" bağlacının yazımıyla ilgili

C)    "konuk sever" sözcüğünün yazımıyla ilgili

D)    "ikiyüzlü" sözcüğünün yazımıyla ilgili

E)     "davranmaktan" sözcüğünün yazımıyla ilgili 

7.      

(I) Yaşantımızda birçok problemle yada iş haya­tımızda birçok rakiple karşılaşabiliriz. (II) Kendi kuvvetimizi kullanırken karşı kuvvetleride lehimize çevirebilmek için uzlaşma yoluna gitmeli­yiz. (III) Tedbir bir uzlaşma metodudur, bir zayıf­lık değildir. (IV) Uzlaşma teslim olma anlamına­da gelmez. (V) Aslında uzlaşma tam anlamıyla kendimizi savunmakdır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)I.           B) II.          C) III.        D) IV.      E)V.

8.      

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A)     Bazen seni düşünüyorum vakitli vakitsiz

B)     Bazen gönlüme giriyorsun izin almadan

C)    Bazen kendimi yiye yiye bitiriyorum

D)    Bazen ömrümü akarsuya benzetiyorum

E)     Bazen gecemi gündüze çeviriyorsun 

9.      

Dağlar heybetli, denizler engin, toprak cömert­dir. Bunların hiç birinde kibir yoktur. Ne o doku­naklı sesi ile gümüş nehirlerde, ne aceleci rüz­gârlarda kibre rastlıyabilirsiniz. Birbiri ardına yürüyen gecede ve gündüzde kibir olmadığı gi­bi dünyayı aydınlatan güneştede kibirden eser yoktur.

Yukarıdaki parçada kaç yazım yanlışı vardır?

A) 2           B)3           C)4          D) 5        E) 6 

10.    

Aşağıdakilerin hangisinde, satır sonuna sığ­mayan sözcüğün yazımı yanlıştır?

A)     En önemli romancımız Karaosman­oğludur o yıllarda.

B) Geçen hafta bize niçin öyle kötü davrandı­ğını anlayamadım.

C)    Televizyonu, zamanı çar çur eden bu ale­ti, evden dışarı atmak istiyordu.

D) Koltuğuna oturmuş, büyük bir dikkatle ga­zeteleri okuyordu.

E)     Fiyatlardaki artış, geçen ayın artış ora­nını geçti. 

11.   

Vardığın dergâhta post ol, büyürsün

Gördüğün garibe dost ol, büyürsün

Meclise devam et, el sürme meye

Girdiğin sohbette mest ol büyürsün

Yukarıdaki dizelerde kaç sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

A) 1           B)2           C)3          D) 4        E) 5 

12.

Aşağıdakilerin hangisinde, ayrı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır?

A)     Aralarında o an bir tartışma başlayıverdi.

B)     Birbirlerine birçok kırıcı şey söylediler.

C)    Sonra farkettiler ki yaptıkları çok anlamsız.

D)    Gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar.

E)  Birbirlerinden özür dileyip bugün olanları unutalım, dediler. 

13.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlı­şı yoktur?

A)     Hepsi güzeldir kar, tipi, fırtına Günlerin geçişi art arda

B)     Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut Sende eller gibi adımı unut

C)    Gelemem diyorum anlaman gerek Söndü içimdeki ateş çokdan

D)    Buğulandıkca yüzü her aynanın Beyaz dokusunda bu saf rüyanın

E)  Sustuk sabırla herşeyi öğrettiler bize Sevdikçe, nefret etmeyi öğrettiler 

14.  

 Elinin  (I) arkasında (II)  güneş (III)  duruyordu                         

Aylardan kasımdı  (IV) üşüyorduk

Ağacın biri  (V) bulvarda ölüyordu

Yukarıdaki numaralanmış yerlerdeki iki sözcük aralarından hangisin­de ulama yapılmıştır?


A) I.           B)ll.          C) III.        D) IV.      E) V.

15.

Üçüncü tekil kişi iyelik eki almış olan isimden sonra "-ile" gelince "-ile"nin "-i" si düşüp araya "-y" ünsüzü gelir.

Aşağıdakilerin  hangisinde  bu  açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A)     Yıllar boyunca bu acıyla yaşadığını duydum.

B)     Elindeki fırçayla tavanı boyamaya çalışmış.

C)    Yeni aldığı arabasıyla herkese hava atıyor.

D)    Öfkeyle kalkan zararla oturur, sözüne ina­nırım.

E)     Öğrenciler, sırayla karneleri almaya başla­mıştı. 

16.

(I) Bir gördüğünüz insan vardır. (II) Birde insan­da göremedikleriniz. (III) Dalında dipdiri duran bir gül için bahçıvanın ne emekler sarfettiğini bi­lemezsiniz. (IV) Yapraklarını dökmüş, boyunu­nu bükmüş bir ağacı da hemen zavallı belleme­yin. (V) Siz onun yaşadığı fırtınaları görmedi­nizki...

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.            B) II.           C)III.        D) IV.     E)V. 

17.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük türerken ses düşmesi olmamıştır?

A)     İstanbul, yolların kavşak noktasında yer alır.

B)     Bu yüzden dünyanın gönlünde yer etmiştir.

C)    Yalnız biz değil, tüm dünya İstanbul'a hay­randır.

D)    İstanbul'u güzelliği asla kaybolmayan bir kı­za benzetirim.

E)     İstanbul'dan ayrılmak, uzaklaşmak ölüm­dür bana. 

18.    

I.    Derinden derine ırmaklar ağlar

II.    Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

III.   Ey suyun sesinden anlayan bağlar

IV.   Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)     I., II. ve III. dizelerde ulama vardır.

B)     II. dizede ünsüz sertleşmesi vardır.

C)    III. dizede kaynaştırma ünsüzleri vardır.

D)    IV. dizede ünlü düşmesi yoktur.

E)     IV. dizede ünsüz yumuşaması vardır. 

19.

(I) Küçükken ansiklobedi karıştırmaya bayılır­dım. (II) Bizimkiler bana takılır, okuyupta profe­sör mü olacaksın, derlerdi. (III) Bir de okuduğum her kitabın orijinal olmasını isterdim. (IV) Taklit yada korsan yayınlardan hoşlanmazdım. (V) Bu tür yayınlar bana hiçbirşey ifade etmezdi. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I.            B) II.           C) III.         D) IV.      E) V. 

20.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A)     Plevne Lisesi öğrencileri Güven'in antıre­manını izledi.

B)     Plevne Lisesi öğrencileri Güven'in antrenö-rü ile konuştu.

C)    Plevne Lisesi öğrencileri Güven'i üniversi­tede görmek istiyor.

D)    Plevne Lisesi öğrencileri Güven'i stadyum­da bekliyor.

E)     Plevne Lisesi öğrencilerine Güven eşof­man hediye etti. 

21.     

Hesabını bilen, dengeli yaşamayı da bilir. Gelir

       I                                         II

ve giderlerimiz kadar harcayacağımız, ya da

            III                                     IV

harcadığımız kadar gelir elde etmek için çalışmalıyız.

        V

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisin­de ünsüz yumuşaması yoktur?


A) I.             B) II.           C) III.         D) IV.      E) V.

22.    

Yârin olmadığı her yer gurbet Düşten daha öte bir şey saadet Ateşten açılan goncadır sevgi Damla damla yaştır gözlerde sevgi 

Yukarıdaki dörtlükte ünsüz benzeşmesine uğramış kaç sözcük vardır?

A)1           B)2           C)3          D) 4        E) 5 

23.    

Gezegen isimleri terim olarak kullanıldığında büyük harfle aksi takdirde küçük harfle başlar. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapıl­mıştır?


A)     İnsanoğlu Ay'a 1968'de çıkmayı başardı.

B)     Amerikalılar Mars'a insan göndermek için çalışıyor.

C)  Dünya'nın Jüpiter'e olan uzaklığını hesaplıyor bilim adamları.

D)    İnsanoğlu bir gün Güneş'e gitmeyi de başa­racak.

E)     Akşamleyin Güneş'in batışını seyre dalar. 

24.    

I.    Her şey yerliyerinde bir dolap uzaklarda

II.    Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan

III.   Birşeyler hatırlıyor belki maceramızdan

IV.   Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda 

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin  hangi ikisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I. ve II.              B) I. ve III.           C) II. ve III.

D) II. ve IV.           E) III. ve IV. 

25.    

I.    Son resimlerini bu ay sergiliyor

II.   Yapraklar, sonbaharda sararır

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarının tümü, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?

A)     Ne diye gerçekleri benden saklıyorsun?

B)     Bence anlattığı konuyu ayrıntısıyla bilmiyor.

C)    Hissettiklerimi söylemeye cesaret edemi­yorum.

D)    Bu çocuk, ne kadar da babasına benziyor.

E)     Kendi işimi asla başka birine yaptırmıyorum.

 26.    

"1995'de yapılan seçimlerde Vinci olmuştu." cümlesinde yapılan yazım yanlışının benze­ri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)     Akılına geleni söylersen elbette sonunda üzülürsün.

B)     Başarı kazanabilmek için çok çaba sarfetti.

C)    Birkaç çocuk, sokakda bir sağa bir sola ko­şuyordu.

D)    Kardeşim 2'inci sınıfta okuyordu o yıllarda.

E)     10 mayıs 2004 tarihinde görüşmüştük si­zinle. 

27.    

Yatın ümitlerim, uykuya yatın

Bitin hasretlerim, tükenip bitin

Ayrılık ateşi çetinmiş, çetin

Onunla dikleşir bütün düşlerim

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si vardır?

A)     Ünsüz düşmesi                 

B)     Ünlü düşmesi

C)    Ünsüz türemesi               

D)    Ünlü daralması

E)    Ünsüz yumuşaması

TÜRKÇE SORU BANKASI