SÖZCÜK ÖBEKLERİ - Test 1

1.      

Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem bir söz öbeğinden oluşmamıştır?

A)     Kutlu bir zaferdir bu, ebabil dudağından

B)     Yağmur, kaybetti bütün hazinesini ceddin

C)    Mutluluk nağmeleri işitilir gökyüzünden

D)    Bir kölelik uğruna mahkûm oldu gönül

E)     Seninle yıkayabilseydim acılar dehlizini 

2.      

İsim tamlamalarının sonuna "-lı, -lu" eki getirilip tamlamaya bir ismin ilave edilmesiyle kurallı birleşik sıfat oluşturulur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş bir sıfat grubu vardır?

A)     Üzerinde mavi çizgili bir pijama vardı o ak­şam.

B)     Haberlerde kar yağışlı günlerin bizi bekledi­ği söylenmiş.

C)    Kanlı gömleğiyle bir o yana bir bu yana ko­şuyordu.                                       

D)    Yıllarca bu çenesi düşük adamla bir arada çalıştı.

E)     Hüzünlü, üzüntülü o halinin güzümün önün­den gitmesi mümkün mü? 

3.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne bir unvan grubundan oluşmuştur?

A) Geçen hafta, Mühendis Kemal Bey kuru­mumuzu denetledi.

B) Öğrencimizin dedesi Hasan Çavuş, büyük bir kahramandı.

C)    Diş Hekimi Ayşe Hanım'a mutlaka uğrama­lısınız.

D) Askerdeyken Binbaşı Mehmet Bey, en sev­diğim komutandı.

E)     O yıllarda halk, Çolak Salih'i dilinden düşür­müyordu. 

4.       

"Ipıssız çöllerde kaldım tek başıma." cümlesin­deki altı çizili tamlamanın türü ve göreviyle özdeş tamlama aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)     Aslında bu konulara fazla girmemiştim o gün.

B)     Bu yıl da gönlümce bir tatil yapmadım.

C)    Şimdi Türkçe sorularını çok kolay çözüyo­rum.

D)    Üç yıldır bu hastalıkla pençeleşiyor zavallı.

E)     Ölmeden önce her akşam adını sayıklamış. 

5.      

Zincirleme isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan diğer isim tamlamalarının türünden biriyle oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması vardır?

A)     İçeriye köylü giysileri içinde bir adam girdi.

B)     Kalkma saati geldi trenin demiştim size.

C)    Okulun birincisinin ödülünü öğretmenimiz verecek.

D) Yıllardır çektiği yalnızlık korkusu sonunda gerçeğe dönüştü.

E)     Bu yıl çoğu öğrencilerin velisi törene katıl­mayacak. 

6.       

I.    Alkışlar içinde Toros Dağları

II.    Fırat kıyısında üzüm gözlü yâr

III.   Türküler gönderir esen yellere

IV.   "Gelmedi mi kavuşmanın çağlan

Yukarıda numaralanmış dizelerde aşağıdaki­lerden hangisi yoktur?

A)     I. de belirtili ad tamlaması vardır.

B)     II. de belirtisiz ad tamlamasına yer verilmiştir.

C)    II. de kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.

D)    III. de fiilimsi öbeği vardır.

E)   IV. de belirtili isim tamlamasına yer veril­miştir.

7.    

 I.    Her insan, zaman zaman hata yapar.

II.    Annesi akşama doğru aniden gelmişti.

III.   Gençlik çağı ne de güzeldir!

IV.   Karşıma apansız çıkınca donakaldım.

V.   Tiyatro sinemadan daha etkileyicidir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir söz öbeği yoktur?

A)l.          B) II.         C) III.         D) IV.      E)V. 

8.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ek-eylem alarak yüklem görevinde kullanılmıştır?

A)     Evlerimiz arasındaki uzaklık aşağı yukarı iki kilometreydi.

B)     Eğri büğrü bir yolda ilerliyorduk büyük bir korkuyla.

C)    Can sıkıntımızın nedeniydi pis pis sırıtması.

D)    Neden sessiz sedasızsın bugünlerde?

E)     Olanları hepimize bir bir anlatacaksın. 

9.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tam­lamasının tamlayan olduğu bir ad tamlama­sı vardır?                                   

A)     Yeşilin binbir tonunu görebilirsiniz Karade­niz'de.

B)     Bahçesi geniş bir evde oturuyorum yıllardır.

C)    Sınıf başkanının ilginç sorusu herkesi şşırtmıştı.

D)    Bir sürücünün  hayatı,  dikkatli  olmasına bağlıdır.

E)     Kitaplar, başarılı her insana rehber olmalıdır. 

10.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat öbeği yoktur?

A)     Sizinle aynı ekmeği paylaştım senelerce

B)     Mahzun Haliç akşamlan hüzünlü gibidir

C)    Akıyor gönlüme doğru bir rüzgâr

D)    Senin için ağladığım yalan mı?

E)     Seninle ben göğüs gerdik acılara 

11.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz öbeği edat grubu değildir?

A)     Para ile iman kimdedir bilinmez, derler.

B)     Babam akşama doğru çıkageldi.

C)    Öğretmenleriyle bugüne kadar hiç tartış­mamıştı.

D)    Deli ile yola çıkılmaz sözüne inanırım.

E)     Seni unutmak için mi sevdim sanıyorsun. 

12.   

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tam­lanan arasına sözcükler girmemiştir?

A)     Veda ettim gençliğimin gamsız geçen rüya­sına

B)     Çıktım aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına

C)    Sahranın kanat germiş her yerine ıssızlıklar

D)    Ufuklardan yalnız iki yıldız doğmuş göğün semasına

E)     Nihayet gecelerin daldım zulmet deryasına 

13.  

 Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile Bari sen her gece yorgun sesinle Saat on ikiyi vurduğu zaman Beni unutma

Yukarıdaki dörtlükte kaç yan cümlecik var­dır?

A) 1            B) 2          C) 3          D) 4         E) 5

14.   

Mevsim yaz ortası sabaha karşı Parkın karşısında yukarı çarşı Dört yolun ortası köşenin başı Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi si vardır?

A)     Edat öbeği

B)     Zincirleme ad tamlaması

C)    İkileme

D)    Birleşik fiil

E)     Unvan grubu

15.   

Edat öbekleri adı nitelediğinde sıfat, fiili belirtti­ğinde zarf görevi üstlenir. Aşağıdakilerin hangisinde edat öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)     Çocuğun zeytin gibi gözleri vardı.

B)     Sabaha kadar uyuyamaz.

C)    Babanız, sizin için çalışıyor.

D)    Çok yorulmasına rağmen oturmadı.

E)     Suçundan ötürü cezalandırılmış. 

16.   

Cıvıl cıvıl dünya günün küçük saatleri

Ki bir tomurcuktur açar, kokusuz

Atardamarlara sancılarla hodri meydan der

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Fiilimsi öbeği                      B) Edat öbeği

C) İkileme                               D) Ad tamlaması

E) Sıfat tamlaması 

17.  

 El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.

Bu atasözündeki sözcük öbekleri aşağıdaki­lerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A)     İsim tamlaması - fiilimsi öbeği

B)     İsim tamlaması - sıfat tamlaması

C)    Fiilimsi öbeği - ikileme

D)    İsim tamlaması - birleşik fiil

E)     Edat öbeği - fiilimsi öbeği 

18.

(I) Son yıllarda dünya çapında başarılar elde eden sporcularımıza bir şeyler oldu. (II) Önce atletizmcilerimizde doping maddesi bulundu. (III) Ardından haltercilerimiz dopingli diye dış­landı. (IV) Bir kötü haber de basketboldan gel­di. (V) Artık bu olumsuzluklara bir çözüm bul­mak gerekiyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) I. ve II.              B) I. ve IV.          C) II. ve III.

D) III. ve V.             E) IV. ve V. 

19.  

Hakkın huzurunda (I) yüzün (II)  ak              

Kıyamette bineğin (III)  burak

Yedi  (IV) cehennem senden ırak

Sekiz cennet (V)  sana durak olsun

Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangi­leri tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır?

A) I. ve II.  B)l. ve V.  C) II. ve III.     D) III. ve IV.    E) IV. ve V. 

20.   

Aşağıdaki  atasözlerinden  hangisinde söz öbeği yoktur?

A)     Arslan kükrerse atın ayağı kösteklenir.

B)     Asil azmaz, bal kokmaz.

C)    Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.

D)    Ateş demekle ağız yanmaz.

E)     Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz. 

21.   

Her mevsim açan gökçe gülüm Türkçe Yıldızca yanan tekçe yolum Türkçe Sensin bütün aşkım şiirim, her şeyim Zemzemle yunan pakça dilim Türkçe Yukarıdaki   dizelerde   aşağıdaki   sözcük öbeklerinden hangisi yoktur?

A)     Edat öbeği

B)     Ad tamlaması

C)    Sıfat-fiille kurulmuş fiilimsi öbeği

D)    Niteleme sıfatıyla kurulmuş sıfat tamlaması

E)     Tamlananı zamir olan sıfat tamlaması 

22.   

Birleşik sıfatlar, bir sıfat tamlamasının sonuna "-lı, -lu" eki getirilerek yapılır. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sıfat fark­lı yolla yapılmıştır?

A)     Sen beyaz atlı prensini bekle.

B)     O, pembe panjurlu ev hayalini sürdürsün.

C)    Yeni evli çift bizim mahallede oturuyor.

D)    Siz kırmızı başlıklı kız değilsiniz.

E)    Ben bağrı yanık sözlerden hoşlanırım. 

23.  

(I) Yaşadığı şehre geldiğinde akşam olmak üzereydi.  (II) Önce şehrin  mezarlığına gitti. (III)   Yorucu  da  olsa  aradığı   mezarı  buldu. (IV) Birkaç dua okudu, solmaya yüz tutan çiçek­leri suladı, mezar taşındaki resmi inceledi bir süre. (V) Ömründe hiç görmediği, sekiz yaşın­daki bir kızın resmiydi bu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde isim tamlaması ekeylem alarak yük­lem olmuştur?

A)l.              B) II.          C) III.        D) IV.       E) V. 

24.

Güneşe baktı Umut, bedeni sımsıcaktı. Bu, her­halde yüreğinin sıcaklığıydı. Gördüğü sadece bir rüyaydı. Başına konan kelebekleri gördü. Müthiş acıktığını hissetti. Kalktı acelesi olma­yan adımlarla hayaller kurarak evine doğru yü­rümeye koyuldu.

Yukarıdaki parçada kaç yan cümlecik vardır?

A) 2           B)3            C)4           D) 5           E) 6 

25.

(I) Dedesinin ölümünün üzerinden bir ay geç­mişti. (II) Gülen gözleri hüzünle dolmuştu. (III) Tatlı sözleri acıya dönmüş, yüzü asılmış, yaşama sevincini tümden yitirmişti. (IV) Haya­tında tek sevdiği, sığındığı, canını istese vere­ceği, varlığıyla teselli bulduğu, hayatta tek da­yanağı, umudu, dedesi de onu bu dünyada yal­nız başına bırakıp gitmişti. (V) Henüz babasının acısını taze bir yara gibi yüreğinde taşırken, ar­kasından ikinci büyük darbe de dedesinin ölü­müyle gelmişti.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A)l.           B) II.           C) III.        D) IV.        E) V.

 26.

(I) Dün gece sabaha karşı, odamın duvarına bakarken birdenbire ışığı gördüm. (II) Yakın bir bir yerden geliyordu. (III) Henüz gün de ağar­mamıştı. (IV) Merakla odamdan çıktım. (V) Işı­ğın geldiği yere yöneldim. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde birden fazla söz öbeği vardır?

A) I.           B)ll.            C) III.       D) IV.       E)V. 

27.     

(I) Akşam evde ufak bir tartışma yaşanıyordu. (II) Annem yemeği hazırlamıştı; evde ekmek yoktu. (III) Bakkala gitmesi için babamı ikna et­mekle uğraşıyordu, babamsa hiç oralı olmuyor­du. (IV) Babamın umursamaz tavrı annemi daha da kızdırmıştı. (V) Bunun üzerine sesini yükselterek konuşmaya başladı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde sözcük öbeği yoktur?

A)I.           B) II.           C) III.          D) IV.       E)V. 

28.    

Yeter bir nabız gibi vurduğun bende

Bana bir şiir ver güzelliğinden

Bütün şiirler senin oluversin böylece

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Edat öbeği                         B) Sıfat tamlaması

C) Birleşik fiil                           D) Eylemsi öbeği

E) İsim tamlaması 

29.     

Bütün zaman dilimi planlı şekilde kullanılmalı­dır. Plan düzgün yapıldığı zaman sıkıcı olmaya­cak, çalışmalar belirli disiplin içinde olacaktır. Plana uygun çalışmalar zamanla verimli hale gelecek, moral ve motivasyonu yükseltecektir. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden han­gisi yoktur?

A)     Sıfat görevinde eylemsi

B)     Zarf görevinde sıfat tamlaması

C)    llgeç öbeği

D)    Belirtisiz ad tamlaması

E)   İkileme

TÜRKÇE SORU BANKASI