SÖZCÜK ÖBEKLERİ - Test 2

1.     

Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde tamlama yoktur?

A)     Beyaz mecazlarla başlar yolculuk

B)     Kâinat ufkunun bittiği yere

C)    Önümde beliren yeni bir ufuk

D)    Çeker gözlerimi derinliklere

E)     Dağıtır içimden aç uykular 

2.       

Sokağın ucunda bir garip âşık

Penceremden ne ses gelir ne ışık

 Efkâr basmış aklım karmakarışık

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Birleşik sözcük

B)     Bağlama grubu

C)    Deyim

D)    Belirtili isim tamlaması

E)     Sıfat tamlaması 

3.      

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, yüklem bir söz öbeğinden oluşmuştur?

A)     Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.

B)     Her şeyin yokluğu yokluktur.

C)    Yerin kulağı vardır.

D)    Ölümü gören, hastalığa razı olur.

E)     İp, inceldiği yerden kopar. 

4.     

Aşağıdakilerin hangisinde bağlama öbeği vardır?

A)     Araba almak için iki yıldır para biriktiriyordu.

B)     Önce kısa öyküler yazmış, sonra romana geçmiş.

C)    Parkta yalnız başına dolaşan bir çocuk gör­düm.

D)    Hayatı, eviyle işi arasında sıkışmıştı adam­cağızın.

E)     Öfkeyle kalkan zararla oturur, sözü ne ka­dar doğru! 

5.     

Bazen kendine âşık deli bir fırtınaydım Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak Uğrunda koparılabilen bir baş da ben olsaydım Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) İsim tamlaması                  B) Birleşik fiil

C) Sıfat-fiil grubu                    D) Sıfat tamlaması

E) İlgeç öbeği 

6.     

O her gün oyuklarından yere iner Yaprak yaprak merdiven bir ağacın Biraz dudak boyar, biraz dayanır Önünde içi yağmur dolu bir aynanın Yukarıdaki   dizelerde   aşağıdaki   sözcük öbeklerinden hangisi yoktur?

A) İkileme                                B) Sıfat tamlaması

C) Fiilimsi öbeği                     D) İsim tamlaması

E) Birleşik sözcük 

7.     

Aşağıdaki dizelerden hangisinde sıfat tam­laması yoktur?

A)     İlk yaz sabahında pencereni aç

B)     Gözlerinde yarı uyanık düşler

C)    Kalbin kapısını vurup açmışlar

D)    Büyüleyici gagalarıyla güney kuşları

E)     Çiçek dolu dallar sana yönelmiş 

8.     

Derin uykulardan uyanır mısın Yârim gül yastığa dayanır mısın Bana ettiğini beğenir misin Bu dizelerde aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi vardır?

A)     Belirtme sıfatıyla kurulmuş sıfat tamlaması

B)     Belirtili isim tamlaması

C)    Fiilimsi öbeği

D)    Yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiil

E)     Bağlama grubu

 9.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama öbeği vardır?

A)     Caddelerimizin çiçek gibi kokmasını istiyoruz.

B)     İnsanımız birbiri ile dostça yaşamalı.

C)    Hava kirliliğini önlemek için çalışıyorum.

D)    Sokaklarımızla evlerimiz aynı temizlikte ol­malı.

E)     Ülkenin geleceğini çocuklarımızı düşündü­ğümüz kadar düşünmeliyiz. 

10.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, türemiş yapılı sözcüklerden oluşan ikileme bir ismi nitelemiştir?

A)     Ne zaman doğru dürüst bir işte çalışacaksın?

B)     Gözünden süzülen iplik iplik yaşlar dikkati­mizi çekti.

C)    O gün kardeşim güle oynaya eve gelmişti.

D)    İçeriye soluk soluğa girmesi hepimizi telaş­landırdı.

E)     Sağ salim bir şekilde eve varmayı başara­bilsek! 

11.    

I.    Bak hele şu yaramazın yaptığına.

II.    Yere düşeni kaldırmak bir insanlık borcudur.

III.   Artık düşük çenelilere haddini bildirmeliyiz.

IV.   İyiler, çok yaşamaz sözüne inancım sonsuz.

V.    Bir haftalık tatil için memleketime, doğdu­ğum yere gideceğim.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, kurallı birleşik sıfat adlaşmıştır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.       E)V. 

12.    

O nazlı canana uğrasa yollar

Bize mesken oldu kahveler hanlar

Yârin meclisinde oturan canlar

Hesap etsin yıllar beş midir nedir

Yukarıdaki  dizelerde  bulunmayan  sözcük öbeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsim tamlaması                    B) Fiilimsi öbeği

C) Birleşik fiil                            D) İkileme

E) Sıfat tamlaması 

13.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir edat öbeği yüklemi durum yönünden etkilemiştir?

A)     Kardeşinin dikkatini çekmek için her şeyi yaptı.

B)     Ülkemiz cennet kadar güzel bir yerdir bence.

C)    Az önce buradan bir araba rüzgâr gibi geçti.

D)    Çoğukcağızın ağzına sabahtan beri bir lok­ma girmedi.

E)     İşyerimizde size göre bir iş yok ne yazık ki! 

14.    

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde öğelerin tümü bir sözcük öbeğinden oluşmaktadır?

A)     Geçen yıl, gönlüme göre bir tatil yapabil­miştim.

B)     Eski çağlarda insanoğlu için büyük bir so­rundu verem.

C)    Bir kartal kadar keskin gözleri vardı avcının.

D)    Tüm haylaz ve tembelleri bu sınıfa doldur­muşlar.

E)     Sözünü ettiği oyunda benim de senin de bir yerimiz yok. 

15.    

Aşağıdakilerin hangisinde özne bir söz öbe­ğinden oluşmamıştır?

A)     Alışılmışın dışında, insanı rahatsız eden bir koku vardı salonda.

B)     Geçen hafta, bazı kuruluşlar büyük oranda indirim yaptı.

C)    Bu gürültüde konuşulanları duyabilmek im­kânsız.

D)    İyi bir üniversite kazanabilmek o yıllarda tek amacımdı.

E) Herkes yapılanları tüm yönleriyle düşünüp değerlendirmelidir.

16.    

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Birleşik fiil                          B) İkileme

C) İsim tamlaması                  D) Eylemsi öbeği

E) Edat grubu 

17.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, söz öbeği kullanılmamıştır?

A)     Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım

B)     Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu

C)    Sensiz hayat, toprağın sırtında ur gibi

D)    Şemsiyesi altında yürürsün bulutların

E)     Devlerin esrarını aynalara sorsaydım 

18.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlama­sı yoktur?


A)     Islaklığı sanadır ahimin, efganımın

B)     Sendedir eskimeyen cevheri efkârımın

C)    Nazarın, ok misali karanlıkları deler

D)    Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin

E)     Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün 

19.    

Aşağıdakilerin hangisinde, isim tamlaması kullanılmamıştır?

A)     Biraz sonra nazik ay bizi yalnız bıraktı.

B)     Ayın on dördü gökte yavaşça yükselir.

C)    Her tatlı sevginin sonu bir ayrılıktır.

D)    Böceklerin sesleri birdenbire kesildi.

E)     Beni hâlâ yakıyor tadı en son bakışın. 

20.    

Satır satır yaşadım yazdıklarımı

Ne saadetin ne güzel günün şairiyim 

Kimse acımasın bana, istemem 

Ben aşkın ve ölümün şairiyim 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     İkileme durum zarfı görevinde kullanılmıştır.

B)     Tamlayanı birden fazla olan isim tamlama­sı vardır.

C)    Ekeylem isim tamlamasını yüklem yapmıştır.

D)    llgeç öbeği kullanılmıştır.

E)     Tamlayanı sıfat tamlaması olan ad tamla­ması vardır. 

21.    

I.    Istırap çek inleme! Ses çıkarmadan aşın

II.    Bir damlacık aksa da bir acizdir gözyaşın

III.   Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın

IV.  Tek başına dileğe doğru at salmalısın

Yukarıdaki numaralanmış dizeler için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A)     I. dizede bağ-fiil grubu vardır.

B)     II. dizede tamlayanı düşmüş ad tamlaması kullanılmıştır.

C)    III. dizede derecelendirme zarfına yer veril­miştir.

D)    IV. dizede edat öbeği vardır.

E)     Dizelerin tümünde sözcük öbeği yoktur. 

22.    

(I) Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatın­dan başka bir şey değildir. (II) Kelime ise bir an­lamı, çağrışımı, gölgesi, hatta bir rengi ve tadı olan nesnedir. (III) Kelime, insanoğlundan ha­ber verir. (IV) İnsanoğlunu işlemek her sanatkâ­rın boynunun borcudur. (V) İnsanoğlu da dün­yanın en zengin madenidir.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zincirle­me ad tamlaması kullanılmıştır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V

23.   

Aşağıdakilerin  hangisinde,  unvan  grubu yoktur?

A)     Müdür, hanımlara ve beylere seslendi.

B)     Selahattin Bey'le görüşecekmiş.

C)    Yarın Hacı Anne'ye gideceğiz.

D)    Avukat Halil Bey, Bodrum'da oturuyor.

E)     Kayıkçı Mustafa balığa çıkıyor. 

24.

Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı belgi­siz sıfat tamlananı belgisiz zamir olan sıfat tamlaması vardır?

A)     Bilim adamları Türkçenin  hakkını  teslim ederler.

B)     Türkçemiz ahenkli ve melodoli bir dildir.

C)    Türkçe köklü bir geçmişe sahiptir.

D)    Eski İstanbullular Türkçeyi çok güzel konu­şuyor.

E)     Gençlerimiz Türkçeden başka şeylere de­ğer veriyor. 

25.

Akıl ve duygu dengesini iyi sağlayabilmekle sa­natçı olmanın tüm ölçütlerini yerine getirebiliriz.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Fiilimsi öbeği

B)     Bağlama öbeği

C)    İsim tamlaması

D)    Kurallı birleşik sıfat

E)     Birleşik fiil öbeği 

26.   

Aşağıdakilerin hangisinde, sıfat tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır?

A)     Yağmur, bir gün kurtulur çağın tuzaklarından

B)     Alsam, ölümsüzlüğü billur dudaklarından

C)    Küflü bir manzaranın çürür güllleri

D)    Bir pişmanlık zincirine takıldı parmaklarım

E)     Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım 

27.

(I) Günler geçtikçe aşılmaz bir sıkıntıya, bir ça­resizliğe girmeye başlamıştım. (II) Eskiden ta­nıdığım bazı insanlar ziyaretime geliyor, benim­le konuşup bana bazı şeyler hatırlatmaya çalı­şıyorlardı. (III) Bazıları yanlarında bana bir şey­ler hatırlatabileceği düşüncesiyle eski resimleri, eşyaları da getiriyordu. (IV) Odam, bundan ötü­rü dolup taşmıştı. (V) Ancak bunlar, beni daha da umutsuzluğa soktuğu için bunalmıştım. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde edat öbeği yoktur?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

28.   

Bir çığ gibi yürürsün bir lahza durmaksızın Bir ilahi kaynaktan geliyor çünkü hızın Duyguları ölmüştür sevilmeyen bir kızın Bir füsun bulamazsın gözlerinde, kaşında Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki söz öbekle­rinden hangisi yoktur?

A)     İlgeç öbeği

B)     Eylemsi öbeği

C)    Bağlama öbeği

D)    İsim tamlaması öbeği

E)     Sıfat tamlaması öbeği 

29.

Zamanın değerlendirilmesinde düzenli olmanın katkısı çok büyüktür. Çalışma masanızda her şey yerli yerinde ve masada kullanılmayanlar ise başka bir yerde olmalıdır. Lazım olacağı için yanımızda bulundurduğumuz; fakat iki üç gün hiç elimize almadığımız eşya, araç ve gereçler bizlere güvensizlik getirir. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden han­gisi yoktur?

A)     Eylemsi öbeği

B)     İlgeç öbeği

C)    Sıfat tamlaması

D)    Birleşik sözcük

E)     Zincirleme ad tamlaması

TÜRKÇE SORU BANKASI