SÖZCÜK TÜRLERİ (EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM) - Test 3

1.       

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bağ­laç cümlede "neden-sonuç" ilgisi kurmuştur?

A)  Sürekli ve düzenli çalıştı da sınavda böyle bir başarıya ulaştı.

B)  Projelerin tümünü inceledi; ancak kendi fik­rini açıklamadı henüz.

C)    Tam soru yazmaya başlayacaktım ki ışıklar söndü.

D)    Kitaplarının hepsini  çok beğenirim;  ama onu kişilik olarak sevmem.

E)     Dediğimi yapmalısın, mademki ben haklıyım. 

2.      

Aşağıdakilerin hangisinde edat da bağlaç da yoktur?

A)     Yer bulmasın gönlümde ne ihtiras ne haset

B)     Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın

C)    Sen bir insan değilsin; ne kemiksin ne de et

D)    Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın

E)     Bir kere düşün nedir seni dünyada tutan 

3.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir?

A)     Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek

B)     Kapımı birkaç gün için açık tut

C)    İlk ışık korku ile girerken camdan

D)    Her şey nefes kesecek kadar güzel

E)     Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun 

4.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem bir duyguyu ifade etmek için kullanılmamıştır?

A)     A, ne kadar ayıp bu yaptıkların!

B)     Vay vay, bunu senden beklemezdim doğrusu!

C)    Hey, bir dakika buraya bakar mısın!

D)    Bu söylediklerimi aman kimseler duymasın!

E)     Üf, ne boğucu bir hava var! 

5.      

Ünlemler, çekim eki alınca isimleşir. Aşağıdakilerden hangisinde ünlem bu açık­lamaya uygun kullanılmıştır?

A)     Annesi "Ali!" diye seslendi pencereden.

B)     Sakın, bu sözleri bir daha söyleme bana!

C)    Ah! Nerede o eski güzel, sonsuz günlerim?

D)    Senin arabanın, görünen o ki, ahi gitmiş vahi kalmış.

E)     Oh be! Dünya varmış, kurtuldum sıkıntıla­rımdan. 

6.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hem...hem de" bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır?

A)     Bu kadar parayla hem kitap almayı hem de sinemaya gitmeyi mi düşünüyor?

B)     Hem geldiğime hem de onu gördüğüme pek sevinmemiş.

C)    öğrenciler hem öğretmenden hem de mü­dürden azar işitmişti.

D)    Hem ağlıyor hem de benimle bir türlü ko­nuşmuyordu.

E)     Sabahleyin hem kitabı hem de defteri kay­bolmuştu. 

7.      

I.    Dün, sıkıntıdan sabaha kadar uyumamış.

II.    Mümkün olduğunca mazlumların ahini al­maktan kaçın!

III.   Akşam için ya pide ya ekmek alalım.

IV.   Bugüne kadar kendine göre bir iş bulama­mış.

Yukarıdaki  cümlelerin  hangisi  aşağıdaki açıklamaların bir örneği değildir?

A)     Edat öbeği zarf görevinde kullanılabilir.

B)     Çekim eki alan ünlem isimleşir.

C)    Bağlaç, öğeleri birbirine bağlayabilir.

D)    Edat zamirle öbekleşebilir.

E)    Edat ekeylem alıp yüklem olur.

8.      

Bundan sonra gelse bile bana yararı olmaz.

Yukarıdaki altı çizili sözcüğün türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)     Mademki gelmeyecektin bana niye haber vermedin?

B)     Onun için aldığı kitapları evde unutmuş?

C)    30 Ağustos, törenlerle kutlandı.

D)    Onun, melek gibi bir insan olduğunu biliyo­rum.

E)     Böyle giderse sabaha ancak varırız.

9.      

Aşağıdakilerden hangisinde edat (ilgeç) yoktur?

A)     Hiç kimseyle söylediklerimi görüşme, dedi.

B)     Daha farklı nedenler de söyleyebilirdin.

C)    Bu yıl gönlüme göre bir tatil yapabildim.

D)    Tüm yaptıklarına karşın yine de ona yardım ettik.

E)     Yarın geri vermek üzere bisikletimi sana verebilirim. 

10.    

"Elimdeki kitabı kızıma aldım." cümlesinde altı çizili ekin cümleye kattığı anlam aşağıdaki edatların hangisinde vardır?

A)     Yaptıklarına rağmen onu affetmeyi düşünü­yor.

B)     Saat 12 olmuş; ancak toplantı henüz başla­mamıştı.

C)    Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım.

D)    Annem bu yemekleri bizim için pişirmiş.

E)     Sana göre böyle davranmak doğru mu? 

11.    

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde edat yoktur?

A)     Ağaç yaprağıyla gürler.

B)     Ak akçe kara gün içindir.

C)    Su içene yılan bile dokunmaz.

D)    Körle yatan şaşı kalkar.

E)     Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 

12.   

Aşağıdakilerin hangisinde tür değiştirip ün-lemleşen bir sözcük vardır?

A)     Eyvah, arabanın sahibi geldi!

B)     Vah! Neler geçmiş başından öyle.

C)    Yuh! Bu kadarı da fazla ama.

D)    Ha göreyim sizi! Devirin şu adamı yere.

E)     Kadın o gittikten sonra "Mustafa!" diye ba­ğırdı. 

13.   

Aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılma­mıştır?

A)     Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle

B)     Senden başka kimseyi sevemem

C)    Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık

D)    O gün bin atlı çocuklar gibi şendik

E)     Beni unut diye seninle görüşmedim. 

14.   

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "de,  da" bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır?

A)     Sevincini de üzüntüsünü de paylaşırdı be­nimle.

B)     Gelse de olur gelmese de benim bekledi­ğim sensin.

C)    Bu zavallı adam da küçük kızı da çok has­talanmıştı.

D)    Bugün de yarın da seni görmek istemiyordu.

E)     Bazı konularda seni de onu da dinlemem gerekir. 

15.   

Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde  ünlem cümleye "usanma" anlamı katmıştır?

A)     Eyvah! Bilgisayarın üstüne çay döküldü.

B)     Üf, ne zaman sona erecek bu toplantı?

C)    Vay, seni de mi bu halde görecektik?

D)    Ah, nerede o eski güzel günler!

E)    Oh be, sonunda bu stresten kurtuldum!

16.    

"Üzere" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Soruları çözmek için sınava girdi." cümlesin­deki "için" sözcüğünün anlam ve göreviyle kullanılmıştır?

A)     Akşam olmuştu, biz de yola çıkmak üzereydik.

B)  İlkokul arkadaşlarımı görmek üzere burala­ra kadar geldim.

C)    Yarın geri vermek üzere bu kitabı alabilir­sin, demişti.

D)    Şeker bitmek üzere, gidip birkaç kilo alayım.

E)     Öğretmenimiz gelmek üzere, biraz acele etseniz iyi olur. 

17.    

O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı Yel gibi dağları aşan atlıydı Hayaldi, hayalden bile tatlıydı Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Kurallı birleşik sıfat vardır.

B)     Edat öbeği zarf görevinde kullanılmıştır.

C)    Ad takımı vardır.

D)    Birden fazla bağlaç kullanılmıştır.

E) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış sözcük kullanılmıştır. 

18.     

Hiçbir (I) şey  (II)göründüğü gibi (III)zor değildir, yeter ki onu (IV ) ufak (V) parçalara ayırmasını bilelim.

Yukarıdaki altı çizili sözcükler türce ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.           B) II.          C)lll.         D) IV.       E) V. 

19.    

Yıllardan beridir ağaran teller Bu akşam parıldar şakaklarında

"Bu gece ömrümün en son demi, der Büsbütün ağarsın varsın yarın da Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) İlgeç                           B) Bağlaç

C) İşaret zamiri              D) Derecelendirme zarfı

E) Niteleme sıfatı 

20.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne var ki" anlamında bir bağlaç kullanılmıştır?

A)     Sınıfta kaldı; çünkü hiç ders çalışmadı.

B)   Doğum gününde o kadar yemek yaptım; fa­kat kimse yemedi.

C)    Son albümü güzel ama çok güzel bir al­bümdü.

D)    Bir an olsun beni de kendini de düşünmüyor.

E)     Ya bu deveyi güdersin, ya da bu diyardan gidersin. 

21.    

Aşağıdakilerden   hangisinde   "gibi"   ilgeci cümleye "o anda, anında" anlamı katmıştır?

A)     Topu tuttuğu gibi denize fırlattı.

B)     Bir anne gibi bize merhamet gösterdi.

C)    Babası gibi o da çok sakindi.

D)    Dün akşamki gibi bir maç izlemedim.

E)     Onun gibi dostu zor bulursun. 

22.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç ve ünlem birlikte kullanılmıştır?

A)     Ey her sabah

Ve her akşam

B)     Toprak kokan

Yurdum hey

C)    Ve sen güzel yurdum

Sen Aslı gibisin

D)    Ben Kerem misali

Sana tutkunum ya

E)     Ve sen deniz derya

Her an sana doğru akıyorum 

23.   

Aşağıdakilerin hangisinde ünlem, çekim eki alarak yüklem olmuştur?

A)     Bu ah vah etmelerim günahımdandır.

B)     Çektiğin sıkıntıların hepsi, ahımdandır.

C)    Oflamanın puflamanın sonu iyi değildir.

D)    Vay, kimleri görüyorum! Hoş geldiniz.

E)     Hey gidi çocukluk günlerinin dertsiz güzelliği!

24.    

Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A)     Vefa duygusu benim için çok önemlidir.

B)     Işıkta parlayan inci gibi dişleri vardı.

C)    öğlene kadar bu bahçede oturalım.

D)    Çalışmak üzere acı gurbetin yolunu tuttu.

E)     Yıllar sonra annesine özlemle sarıldı. 

25.    

Aşağıdakilerin hangisinde "ama" bağlacı cümleleri bağlamamıştır?

A)     Bu işi yaparız; ama diğerlerini bitiremeyiz.

B)     Çok çalışıyordu, ama her işe yetişemiyordu.

C)    Sen de ama bizi çok zorladın, çok uğraştırdın.

D)    Tam piknik havasıydı; ama piknik alanları doluydu.

E)     Zili çaldım; ama kapıyı açan olmadı. 

26.    

Aşağıdakilerin hangisinde "ah" ünlemi cüm­leye "hayıflanma'' anlamı katmıştır?

A)     Ah, ben senin siparişlerini hep unutmuşum!

B)     Ah, baban seni burada bir görse!

C)    Ah, bu güzellikler bizim çocukluğumuzda olacaktı ki!

D)    "Ah bir zengin olsam!" diye şarkı söylüyor.

E)     Ah! Omzuma çok sert bir şey çarptı. 

27.    

"Bu piknik yeri bence çok güzel." cümlesinde "-ce" ekinin altı çizili sözcüğe kattığı anlamı, aşağıdakilerin hangisinde "göre'' edatı kat­mıştır?

A)     Sabaha göre akşam daha soğuk oluyor.

B)     Ayakkabı tam ayağıma göre yapılmış.

C)    Bu yaz gönlümüze göre bir tatil yaptık.

D)    Boğaziçi'ne göre Haliç çok sakindi.

E)     Göz göre göre araba devrildi. 

28.    

Aşağıdakilerin hangisinde "de, da" bağlacı, cümleye "başkalarının yanı sıra" anlamı kat­mıştır?

A)     Ben oraya gitsem de bir şey yapamam.

B)     Saatlerce konuştu da konuştu.

C)    Adam olmuş da bize akıl veriyor.

D)    Düğüne bizi de çağırmışlar.

E)     Giresun'a gitmiş de fındık yememiş. 

29.     

"Onunla sahile doğru yürümüştük." cümlesin­deki "ile" ve "doğru" edatlarının cümleye kat­tığı anlam ilgileri, aşağıdakilerden hangisin­de sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A)     Araç ve yönelme ilgisi

B)     Durum ve amaç ilgisi

C)    Birliktelik ve neden-sonuç ilgisi

D)    Araç ve mesafe ilgisi

E)     Birliktelik ve yönelme ilgisi 

30.    

Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç pekiştir­me bildirmektedir?

A)     Elazığ'ı da Malatya'yı da iyi biliyor.

B)     Hâlbuki Zonguldak'ta görev yapmıştı.

C)    Sana inanırım; çünkü sen yalan söylemezsin.

D)    Hem sana hem ağabeyine çok güveniyorum.

E)    Bütün gün çalıştı, hatta geceyi sabah etti.

TÜRKÇE SORU BANKASI