SÖZCÜK TÜRLERİ (GENEL TEKRAR) - Test 1

1.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlama­sı ya da sıfat tamlaması yoktur?

A)     Her muradın verildiği bir an var

B)     Kartal gagasıyla süslü zaman var

C)    Gönül coğrafyamın tatlı dili var

D)    Al bayrağın gölgesinde vatan var

E)     Uzaya gidip dünyaya bakan var 

2.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı bir sıfatla sağlanmıştır?

A)     Bu güzel kalemleri nereden aldın?

B)     Bu alet nasıl çalışıyor, anlatır mısın?

C)    Hangi kitabı alacağını biliyor musun?

D)    Tiyatroda kaç kişilik yer ayırttın?

E)     Karadeniz gezisine kimler katılıyor? 

3.       

(I) Parfümün başkenti Paris sayılsa bile ilk parfü­mü Mısırlı rahiplerin ürettiği sanılıyor. (II) O za­mandan bu yana şişelerin içinden çok parfüm aktı. (III) Kalitesini tutturan markalar, neredeyse mücevher değerinde. (IV) Tanınmış markaların parfümlerinin gramı için servet ödemek gereki­yor. (V) Büyük firmaların parfümden elde ettiği gelir, orta ölçekli ülkelerin bütçesine ulaşıyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.        E)V. 

4.       

Tür adları, ya aynı türden tek varlığı ya da o tü­rün tüm bireylerini anlatacak şekilde kullanılabilir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tür adı o türün tümünü kapsayacak şekilde kullanılmamıştır?

A)     Sporcu, ahlaklı kültürlü ve aynı zamanda akıllı olmalı.

B)  Bahçedeki adam, kuşların ekinlere zarar vermesini önlemeye çalışıyor.

C) Her zaman topluma rehber olmayı başaran kişidir öğretmen.

D)    Çocuk, aileyi bir arada tutmayı sağlayan en önemli güç müdür?

E)     Sevgiliye olan özlemi çok iyi anlatır bize gül, derdi büyük şair. 

5.       

Nereye dönsem içimdesin

Dünya kirpiklerinin arası

Bu  dizelerle  ilgili  olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Türemiş yapılı isim vardır.

B)     Tamlayanı düşmüş isim tamlamasına yer verilmiştir.

C)    Yalın halde isim kullanılmıştır.

D)    İsmin yaklaşma hal ekini almış bir zamir kullanılmıştır.

E)     Bir isim hem iyelik hem de hal eki almıştır. 

6.       

Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bu kurala örnek gösterilebilir?

A)     O, beyaz atlı prensini bekliyordu.

B)     Bu caddeye satıcıların girmesine izin ver­miyorlar.

C)    Sokaklardan yanıcı maddeleri topladılar.

D)    İki evin arasında bir metre aralık ancak vardı.

E)     Sessizce kalktı, ağır adımlarla dışarı çıktı. 

7.

"Bu bölgeye kışın da turist gelir." cümlesinde­ki "kışın" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)     Cümlelerin, bu romanda daha duru olmalıydı.

B)     Hiç kimse böyle bir şeyi sizden beklemiyordu.

C)    Arkadaşını buralarda ilk kez görüyorum.

D)    Geçen hafta başladığımız kurs, ağustos sonunda bitecek.

E)     Çocuk, içeriye nefes nefese girdi.

 8.      

Aşağıdakilerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum bakımdan etkileyen bir sözcük vardır?

A)  Yazar, gerçek hayatta yaşadığı kimi olayla­rı bir bir anlatmış bu romanda.

B)     Büyük kentlerde yol çalışmalarının doğur­duğu sorunlar insanın sinirlerini bozuyor.

C)    Soğuk bir kış günü sevdiğine karanfil almak için köşedeki çiçekçiye gitmişti.

D)    Bana soracak olursanız kitap, insanın ya­şamında önemli bir yere sahip olmalı

E)  Böyle bir düşünceyle neyi kaybettiğini fark etmen mümkün değil. 

9.       

(I) Gölün iklimi ılımandır. (II) Gölün çevresini boy­dan boya bağ, bahçe ve meyvelik. (III) İçi dersen balık kaynıyor. (IV) 21 çeşit balık yaşıyormuş göl­de. (V) Göçmen kuşlar, burada soluklanıp karın­larını doyurmadan yollarına devam etmiyor. (VI) Anlaşılan, kuşlar ağzının tadını biliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gilerinde sıfat tamlaması vardır?

A) I. ve II.      B) II. ve III.      C) III. ve IV.     D) IV. ve V.     E) V. ve VI. 

10.    

Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da göv­delerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış sıfat vardır?

A)     Ağlayan göz, merhametli olur.

B)     Gülün binbir çeşidi vardır.

C)    Herkesin kısmeti kendine göredir.

D)    Her derde bir çare bulunur.

E)     Arkadaşın iyisi yola çıkınca belli olur. 

11.     

Bulut bulut düşünceler içinde vatanım Her şey, her şey seni sevmekte Elbet üstünde yaşamak kadar güzeldir Uğrunda ölmek de

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfat         B) Zamir       C) Bağlaç           D) Ünlem         E) Edat 

12.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir ad, somut bir anlam kazanmıştır?

A)     İnsanda da bunu söyleyebilecek bir yüz ol­malı.

B)     Vatan savunmasında hepimize önemli gö­revler düşüyor.

C)    Denizden gelen ince rüzgâr yüzümüzü ok-şayıp geçti.

D)    Adam ol da kimse sana laf işittirmesin.

E)     Evde iki can besliyorum, kolay mı sanıyor­sunuz? 

13.   

Türkiye! Türkiye! Çok gülmüş çok ağlamış Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Ünlem görevinde kullanılmış isim

B)     Kurallı birleşik sıfat

C)    Zamirden türemiş sıfat

D)    Belirtisiz ad tamlaması

E)     Miktar zarfı 

14.    

İsim  tamlamalarında tamlayan  ile tamlanan arasına sözcük ya da sözcük öbeği girebilir.

Aşağıdaki dizelerin  hangisinde bu kurala uygun bir isim tamlaması vardır?

A)     Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor

B)     İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları

C)    Herkesin dünyada varsa bir yeri

D)    Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı

E)     Dünyada taşınacak bir kuru başınız var

15.    

Tut ki (I) Köroğlu'yum, Karacaoğlan'ım

Nelere (II)  katlanmam ki senin için (III)                                      

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sıra­sıyla doğru olarak verilmiştir?

                     I                         II                   III

A)     Bağlaç             zamir           edat

B)      Zarf                  zarf              edat

C)     Fiil                    zarf              bağlaç

D)     Bağlaç              zamir          bağlaç

E)     Zarf                   zarf               zarf 

16.    

Ovalardan yaylalara (I)  bir ( II) yeşillik ( III) uzanır

Artık (IV) yoncalar tarlalarda hafif hafif (V) sallanır

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler türce ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V. 

17.    

Zamirler, isimlerin yerini tutan sözcükler oldu­ğundan isimler gibi tamlama kurabilir, hal eki alabilir.                                                 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çi­zili zamir yalın haldedir?

A)     Neye karar vermiştin bu açıklamalardan sonra?

B)     Sonuçları öğrenince öncelikle kimi araya­caksın?

C)    Hangimiz olanları daha güzel anlatır sizce?

D)    Elindeki kitabı kaça aldın?

E)     Nerede dünyaya geldi büyük şairimiz? 

18.    

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili soru sıfatların­dan hangisinin yanıtı belirtme sıfatı değildir?

A)     Yarışmada kaçıncı soruyu yanıtlayamadın?

B)     Geçen hafta hangi sinemaya gittiniz?

C)    Nasıl bir evde oturmayı düşünüyorsun?

D)    Öğrencilere kaçar gün ceza verdiniz?

E)     Son yaptığın işin, kaçta kaç kârı var? 

19.  

 Gene sana dönüyorum İstanbul Sıkıntılar içinde bahtı karalı Gene sana dönüyorum çaresiz Duymasın ama kimseler, duymasın, sus Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Durum zarfı                        B) Belgisiz sıfat

C) Kişi zamiri                          D) Ad tamlaması

E) Bağlaç 

20.   

Aşağıdakilerin hangisinde zamir, yapısı ba­kımından ötekilerden farklıdır?

A) Hastanedeki her doktor sadece kendi has-tasıyla ilgileniyordu.

B) Bugün yaptığımız deneme sınavına kaçı girmiş öğrencilerin?

C)    Benim için, verilen sözü tutmak bir namus borcudur.

D)    İçlerinden birisi ortaya çıkıp gerçekleri tek tek anlatacak.

E)     Söylediklerinin  birçoğuna  inanmamıştım aslını istersen. 

21.   

Gözlerin ne(I) güzel  (II) deniz mavisi      

Uzanır kolların (III) nehirler boyu (IV)

Benim çiğdem kokulu (V) memleketim

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerin hangisi isim ya da sıfat değildir?

A) I.          B) II.         C)lll.        D) IV.        E)V. 

22.   

Aşağıdakilerin   hangisinde  "ne"  sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Ne büyük maceralar yaşamış bu topraklar

B)     Ne savaşlar olmuş üstünde

C)    Ne insanlar gelip geçmiş

D)    Ne cevherler yetişmiş bağrında

E)     Bayramlar geçirmiş

23.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü yanlış gösterilmiştir?

A)   Sorunları daha (edat) iyi çözeceğini söylemiştir.

B)   Görüyorum ki çoğu  (zamir) senin sözlerine inanmı­yor artık.     

C)   Yaşlı (sıfat) insanlarla geçmişle ilgili sohbet etmeye bayılırım.

D)   Sınıfın dışarı(zarf) pikniğe gideceğini duyunca hemen  çıktı.

E) Soruların zorluk derecesini iyi (zarf) ayarla ki öğ­renciler zorlanmasın.  

24.    

Bir düzine (I)  kalemi (II) cebinde (III)  taşıman, ne anlama (IVgeliyor be kardeşim? (V)

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A)   I. topluluk ismidir.

B)   II. iyelik eki almıştır.

C)   III.'ye ismin bulunma hal eki getirilmiştir.

D)   IV. türemiş yapılıdır.

E)   V. iyelik eki almıştır. 

25.    

I.    Yaşı gözden silelim, derdi gönülden atalım

II.    Uzanmış ellerin elbette avucun en temizi

III.   Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli

IV.   Ben ağlarım sen de iniltimi dinlersin

V.   Hiç yokuşu yokmuş gibi sessizce alır yol Yukarıdaki dizelerin hangisinde iyelik eki al­mış isim yoktur?

A)l.          B) II.         C)lll.         D) IV.        E)V. 

26.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?

A)   Dükkân sahibi, şu genç adammış.

B)   Tatlı dilli, yumuşak huylu biriydi.

C)   Üzerinde kot pantolon ve mavi gömlek vardı.

D)   Bizimle on dakika kadar ilgilendi.

E)   Her konuyu iyi niyetle tek tek anlattı. 

27.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, ismi niteleme göreviyle kullanılmıştır?

A)   Derme çatma işlerle hiçbir zaman uğraşmam.

B)   Yemekten sonra üzerime bir ağırlık çöktü­ğü için uyudum.

C)   Samimiyetleri iyice artmıştı,  artık senli benli konuşuyorlardı.

D)   Bu işin içinde bir bit yeniği var, inan bir sü­re sonra bu ortaya çıkacak.

E)   Yaptığı işte o kadar titiz ki eline su dökecek birini tanımıyorum. 

28.    

Belirtisiz isim tamlamasının sonuna -lı, (-Ii, -lu, -lü) eki getirilerek kurallı birleşik sıfat yapılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir kurallı birleşik sıfat kullanıl­mıştır?

A) Böyle düşük çeneli bir adamla nasıl arka­daşlık yapıyorsun.

B)  Önümüzdeki haftadan itibaren ülkemizi kar yağışlı günler bekliyor.

C)    Giydiği çizgili pijama, salonda oturanların dikkatini çekti.

D) Televizyonun zararlı yönlerini çocuklarımı­za çok iyi anlatmalıyız.

E)     Televizyonun özgür düşünceli bireylere ihti­yacı var. 

29.    

İsmin karıştı ismin Söylediğim her türküye Sen öyle güzelsin ki Öyle güzelsin ki Türkiye

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Özel isim                            B) Belirtme sıfatı

C) Kişi zamiri                          D) Bağlaç

E) Durum zarfı


TÜRKÇE SORU BANKASI