SÖZCÜK TÜRLERİ (GENEL TEKRAR) - Test 2

1.      

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sıfat tamlamasının tamlayanı hem belirtme hem de niteleme sıfatından oluşmuştur?

A)     Serin ve yağışlı havaları sever.

B)     Güneşli bir günde yola koyulmuş.

C)    Üç gün önce bize uğradı.

D)    Yaşlı kadının yanında birkaç kişi vardı.

E)     Taşlı yolda araba zor ilerliyordu. 

2.       

Bu emel gurbetinin yoktur ucu

Daima yollar uzar, kalp üzülür

Varmadan menzile bir yerde ölür

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir.

B)     İşaret zamiri vardır.

C)    Zarf kullanılmıştır.

D)    Birden fazla belgisiz sıfat vardır.

E)     Basit isimler kullanılmıştır. 

3.       

Birinci (I)  katta denize bakan (II) odalardan birinde, bana lavanta çiçeği, Girit sabunu ve eski (III) sandık kokan (IV) temiz çarşaflarıyla insana tek başına dinlenme hissi veren bir yer yatağı (V) yapmışlardı.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangi­leri türemiş sıfat değildir?

A) I. ve II.                 B) II. ve III.        C) II. ve IV.

D) III. ve V.          E) IV. ve V. 

4.      

Aşağıdakilerden hangisinde zarf kullanılma­mıştır?

A)     Öğretmen, öğrenci hazır olunca ortaya çıkar.

B)     En iyi öğretmeniniz kendinizsiniz.

C)    Neyi öğrenmeyi istediğinizi yine siz bilirsiniz.

D)  Doğada yeni gelişmeler öncesinde kaçınıl­maz doğal süreçler yaşanır.

E)     Yeni fikirler, toplumun kenarlarında ortaya çıkar. 

5.     

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur?

A)     Bacanağının ikiz çocuğu dünyaya geldi.

B)     Ankara'da sekizinci katta oturuyorlar.

C)    Adımlarını ikişer ikişer atarak merdivenleri çıktı.

D)    Mersin'de üç yıl kaldığını söylüyor.

E)     Hiç durmadan on sayfa yazı yazdı. 

6.     

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi sıfat değildir?

A)     Gürültüsü az bir şehirde yaşamak istiyor.

B)     Temiz yürekli insanları arıyor.

C)    Aklı başında bir müdürü vardı.

D)    Üç aylık gelin dul kalmıştı.

E)     Vakti gelince emekliye ayrılacak. 

7.    

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Ferhat ile Şirin'i beraber gördük Baktık geceden fecre kadar ellerde Yıldızlara kadar yükselen kadehler gördük Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz ad tamlaması          B) Bağlaç

C) İlgeç                                       D) Belgisiz sıfat

E) Adıl 

8.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı belgi­siz sıfat, tamlananı belgisiz zamir olan bir sı­fat tamlaması vardır?

A)     Her şey yerli yerindeydi.

B)     Her doğan günün bir batışı vardır.

C)    Her gün denize gidiyorduk.

D)    Herkes, bir gün ölecektir.

E)    Herhangi bir hatayı bile affetmez.

9.     

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ad yerine kullanılmıştır?

A)     Her şey anlattığım gibi olacak kuşkusuz.

B)     Neden gerçekleri olduğu gibi anlatmıyor?

C)    Açıkçası böyle insanlarla dost olabileceğini sanmam.

D)    Yarım kalan şiirlerimi daha tamamlayama­dım.

E)     Çoğu insan, savaşın bu kadar uzamasına üzülüyor. 

10.

İnsanların, geçmişte yaşadıkları olaylara suçu atarak o anda yaşadıkları hayal kırıklıkları ve problemlerin sorumluluklarından kaçmaları şim­di en sık rastlanan olaydır. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Derecelendirme zarfına yer verilmiştir.

B)     işaret sıfat vardır.

C)    Zaman zarfı kullanılmıştır.

D)    Bağlaç kullanılmıştır.

E)     Zincirleme isim tamlaması vardır. 

11.

(I) Çocuğun kelime hazinesinin gelişimi için, doğduğu andan itibaren onunla konuşmak ge­rekir. (II) Çocuk, ses tonuna karşı duyarlıdır ve algılamaya doğuştan itibaren başlar. (III) Bu al­gılama mana çıkarma değil, duyum alma anla­mındadır. (IV) Yavaş yavaş anlam çıkarma ve sonrasında anlamlı ve bilinçli ifade etme gelişir. (V) Çocuk, ufak yaşlarda kendi kendine oynar ve konuşur, daha sonraki yaşlarda grup oyun­larına başlar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A) I.          B) II.         C)lll.        D) IV.        E)V. 

12.    

Bir kolum derin denizlerde tek başına Ayaklarım çöllerde kum tepelerinde gömülü Alıp götürür saçlarımı bir soğuk rüzgâr

Ben en çok orada öldüm, orada bir başka türlü Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Tamlayanı düşmüş ad tamlaması

B)     Niteleme ve belirtme sıfatı almış isim

C)    Birden fazla zamir

D)    Derecelendirme zarfı

E)     İlgeç 

13.    

 (I)  kırmızı gülleri (II) kimin için (III) aldığını söylemediğinden dolayı (IV) azarlamıştım zavallı (V) çocuğu

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcük­lerden hangisi bir ismi belirtme göreviyle kullanılmıştır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V. 

14.     

Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden Bilmem, bu yanardağ ne biçim korla tutuştu Pervane olan kendini gizler mi alevden Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Soru sıfatı kullanılmıştır.

B)     Birden fazla işaret sıfatı vardır.

C)    Dönüşlülük zamirine yer verilmiştir.

D)    Birleşik sözcük kullanılmıştır.

E)     Belirtisiz isim tamlaması vardır. 

15.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zami­ri veya soru sıfatı yoktur?

A)     Niye sana yardım etmeme izin vermiyor­sun?

B)     Bu kalemi kimden aldın?

C)    Daha önce nerede çalışmıştınız?

D)    Hangi gün bize gelmeyi düşünüyorsun?

E)    Yarınki pikniğe kaç kişi gelecekmiş?

16.   

Aşağıdakilerin hangisinde ek durumda bir zamir kullanılmamıştır?

A)     Kitaptaki konulara çok iyi çalışmışsın.

B)     Son günlerde başım çok ağrıyor.

C)    Bizimki yine işe geç kalmış.

D)    Son günlerini yazlık evinde geçiriyor.

E)     Mazeretimi evdekilere henüz bildirmedim. 

17.    

Sıfat veya isim tamlamaları zarf görevinde kul­lanılabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki açık­lamaya örnek yoktur?

A)     Her yaz mutlaka Ayvalık'taki yazlığa giderdi.

B)     Salı günü Antalya'daki seminere katılacakmış.

C)    Bir gün mutlaka bizleri arayacak.

D)    Bu yıl da sınava gireceğim.

E)     Pazar günlerini çok sevdiğim söylenemez. 

18.    

"Açık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde zarf görevinde kullanılmıştır?

A)     Bu saatte açık dükkân bulman zor.

B)     Bugün hava çok açıktı.

C)    Eve girince açık camları kapattı.

D)    Benimle açık konuşsan iyi olur.

E)     Dev gemi, açıklarda yol alıyordu. 

19.     

(I) Varvar Dudu, bir aralık nasılsa çocukları fark etti. (II) Eline geçirdiği bir ateş küreğiyle üzerle­rine saldırdı. (III) Çocuklar, hemen sağa sola kaçıştılar. (IV) Fakat Fukara Sami kendisini bir türlü kurtaramadı. (V) Zalim kadının şiddetli darbelerine maruz kaldı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A)     I. de sıfat tamlaması vardır.

B)     II. de isim tamlaması bir sıfat tarafından be­lirtilmiştir.

C)    III. de yüklemi zaman yönünden tamamla­yan bir sözcük kullanılmıştır.

D)    IV. de ilgece yer verilmiştir.

E)     V. de tamlayanı ve tamlananı sıfat almış isim tamlaması vardır. 

20.    

Aşağıdakilerin  hangisinde, farklı görevde bir zarf kullanılmıştır?

A)     Maçın sonucunu çok merak ediyorum.

B)     Söylediğin sözler hâlâ kulaklarımda yankı­lanıyor.

C)    Müdür bey az önce dışarıya çıktı.

D)    Bir gün bu sözlerimi anlayacaksın.

E)     Gönderdiğin mektup şimdi elime geçti. 

21.    

Çekim eki alan her sıfat adlaşır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun olmayan bir adlaşmış sı­fat vardır?

A)     Otobüslerde yaşlılara yer vermek bir insan­lık görevidir.

B)     Bu yıl sıcaklar insanları oldukça bunalttı,

C)    Yangın çıkınca hastanedeki hastalar dışarı çıkarıldı.

D)    Her insan geçmişten ders çıkarmayı bilme­lidir.

E)     Yaralı, etrafındakilerden sürekli yardım isti­yordu. 

22.    

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler, tür­ce ikişerli eşleştirilse hangisi dışta kalır?

A)     Soruları hiç acele etmeden yavaş yavaş çözdü.

B)     Suya dalmadan önce derin derin nefes aldı.

C)    Bu yoğunlukta ıvır zıvır şeylerle meşgul ol­mamalısın.

D)    Geçen haftaki düğüne eş dost herkes gel­mişti.

E)     Bizleri yalan yanlış bilgilerle asla kandıra­mazsın. 

23.  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan eki düşmüştür?

A)     Bu seneki ÖSS soruları oldukça zordu.

B)     Akşamki yemek midesini rahatsız etmişti.

C)    Yarın bizim okulda veli toplantısı var.

D)    Hayatı  boyunca  kendisini  anlayacak  bir dost aradı.

E)    Sinirlenince elindeki bardağı duvara fırlattı.

24.     

Hangi eşyaya dönsem boş bir ayna

Varmak istediğim uzak limana

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Soru sıfatı

B)     Durum zarfı

C)    Türemiş sözcük

D)    Yaklaşma hal eki almış isim

E)     Sıfat tamlaması 

25.    

Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı birle­şik sözcük olan bir isim tamlaması vardır?

A)     Dün bütün gün Eskişehir'in sokaklarında dolaştım durdum.

B)     Mitinge Anadolu'nun dört bir yanından in­sanlar geldi.

C)    Daha önce aslanağzı hiç görmemiştim.

D)    Öğrencilerden birkaçı bugünkü etüde gel­memişti.

E)     Bu ayakkabılar ayağımı iyice vurmuştu. 

26.    

Aşağıdakilerin   hangisinde  niteleme  sıfatı kullanılmamıştır?

A)     Yıllarca bozbulanık suları yudumladım

B)     Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla

C)    Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü

D)    Zaman, ayaklarımda tükendi adım adım

E)     Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben ol­saydım 

27.     

İşte bu vazoda açmış gül

İşte saksıda eşsiz kuşkonmaz

Gülleri gördükçe gönlüm sanki bülbül

Saksıya baktıkça içimde haz

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Sayı sıfatı

B)     Birleşik isim

C)    Tamlayanı düşmüş ad tamlaması

D)    Soyut isim

E)     Birden fazla durum eki 

28.    

Aşağıdakilerden  hangisinde derecelendir­me zarfı vardır?

A)     Ne hoş duygudur kırlarda yazın uyumak!

B)     Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

C)    Ağaçlar bir derin hülyaya varmış

D)    Saçında yepyeni teller ağarmış

E)     Baş yorgun, yaslanır yeşil otlara 

29.    

Aşağıdakilerin  hangisinde hem  niteleme hem de belirtme sıfatı almış sözcük vardır?

A)     Göz dalgın, uzanır ta bulutlara

B)     Öğleyin bu uyku bir aralıktır

C)    Saf hava bir kanat gibidir

D)    Zamanla gönülde ne varsa diner

E)     Yüzlere tülümsü bir buğu iner 

30.    

İsim tamlamaları bazen sıfat görevinde kullanı­labilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?

A)     Başımın tacı annem yarın bize geliyor.

B)     Dün deniz mavisi bir araba almış.

C)    Bu iş için kucak dolusu para harcadık.

D)    Dönüşü olmayan bir yolda ilerliyoruz.

E)    Dünya tatlısı bir adamdır, babam.

TÜRKÇE SORU BANKASI