SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM-ZAMİR) - Test 3

1.     

Aşağıdaki cümlelerde birleşik isimlerden hangisi farklı biçimde oluşturulmuştur?

A)     Suçiçeği hastalığı vücutta iz bırakır.

B)      Dayısının oğlu Adapazarı'nda okuyor.

C)     Eskişehir'e ömründe bir defa gitmiş.

D)     Annesinin yaptığı suböreğine herkes bayılıyor.

E)      Bahçe duvarını hanımeli tamamen kapat­mıştı.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ek-fiil alarak yüklem olmuştur?

A)     Evin salonu, umduğumdan daha genişti.

B)      Burası, meyve ağaçlarıyla doluydu.

C)     Birçoğumuz ondan çok ilerideydik.

D)     Ev sahibi, anlayışlı ve sabırlı biriydi.

E)      Ben, onu bir yerden hatırlar gibiyim.

3.

I. ve II. tekil kişi zamiri, yönelme durum ekini alınca ünlü değişimine uğrar. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım vardır?

A)     Ben ne yaptımsa sizin için yaptım.

B)      Seni, ona yardımcı ol diye çağırdım.

C)     Bize verdiğiniz işleri eksiksiz yaptık.

D)     Sana her zaman güvendiğimi bilirsin.

E)      Bende, size verilecek bir paket var.

4.

Aşağıdakilerden hangisinde "-cık" eki diğer­lerinden farklı türdeki sözcüğe küçültme an­lamı katmıştır?

A)     Bu sevimli adacığın etrafını dolaşalım.

B)      Şu gencecik adama yardım edelim.

C)     Kayığa minicik bir delikten su sızıyor.

D)     Ufacık bir hatayı böyle büyütmemelisin.

E)      Evleri daracık bir sokağın sonundaydı.

5.

Aşağıdaki ikilemelerden hangisi isim göre­vindedir?

A)     Düğünümüze eş dost gelmişti.

B)      Gemimiz limandan ağır ağır çıktı.

C)     Yarım yamalak Türkçesiyle bir şeyler söy­ledi.

D)     Çocuklar koşa koşa okula gitmişti.

E)      Doğru dürüst bir mesleği olsun isterdi.

6.

Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?

A)     Her şey yerli yerindeydi.

B)      Çocuğun kimi kimsesi yokmuş.

C)     Birkaç gazete alıp geldi.

D)     Kendinden başkasına güvenmezmiş.

E)      Kitapçının birinden birçok kitap aldı.

7.

Aşağıdaki ad tamlamalarının hangisinde ne­den-sonuç ilişkisi vardır?

A)     Türkçe öğretmeni olmak istiyor.

B)      Sınav heyecanını bir türlü yenemiyor.

C)     Türkçe sorularını kolay çözüyor.

D)     Okul bahçesine hiç çıkmıyor.

E)      Ders kitaplarıyla yatıp kalkıyor.

8.

I.     Seni düşünürken her akşam

II.    Bir çakıl taşı ısınır içimde

III.   Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar

IV.   Bir gelincik açılır ansızın

V.    Bir gelincik sinsi sinsi konar

Yukarıda numaralanmış dizelerin  hangile­rinde ad tamlaması vardır?

A) I. ve II.               B) II. ve III.          C) II. ve IV.

D) III. ve V.             E) IV. ve V.

9.

Cümlede, yerine ad veya adıl gelebilen soru sözcüklerine soru adılı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir adılla (zamirle) sağlanmamıştır?

A)     Sana yepyeni kapılar açan bu işi ne diye kaçırıyorsun?

B)      Çocuklardan hangisi kitaplarını okuldaki dolaba bırakmış?

C)     Elindeki kitabı kime aldın geçen hafta?

D)     Kim bu öğrencilerin derslerine çalışmadığı­nı söyleyebilir?

E)      Herkesin içinde yerli yersiz konuşulan bu konunun içeriği nedir?

10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı adılla (zamirle) sağlanmıştır?

A)     Kalemi nereden aldığını biliyor musun?

B)      Bugün kaç kişiyle görüşeceksin?

C)     Evi ne zaman almıştınız?

D)     Sabahleyin niye işe gitmedin?

E)      Bu çocuğu kime emanet edeceğiz?

11.    

Bakıp imreniyorum akınına

Şehrin üstünden geçen bulutların

Belki geliyorlar yakınına

Rüyamızı kuşatan hudutların

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Basit isim  

B)      Türemiş isim

C)     Birleşik isim                       

D)     Somut isim

E)      Soyut isim

12.

Yeşil pencerenden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi

Geldim işte mevsim gibi kapına

Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Tekil ad

B)      Çoğul ad

C)     Tamlayanı düşmüş ad tamlaması

D)     Belirtili ad tamlaması

E)      Belirtisiz ad tamlaması

13.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gece" söz­cüğü isim görevinde kullanılmamıştır?

A)     Gece bütün kusurları örter.

B)      Gündüzü, geceye tercih ederim.

C)     Gecem de gündüzüm de sensin.

D)     Eve gece geç saatte geldim.

E)      Ahmet Haşim, akşamı ve geceyi severmiş.

14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "birçok" sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Birçoğu henüz işin farkında değil.

B)      Elinde birçok defter ve kitap vardı.

C)     Okulda bana birçok kişi seni sormuştu.

D)     Onun bana birçok iyiliği dokunmuştur.

E)      Birçok gül içinden beyaz gülü seçti.

15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" za­miri ikinci çoğul kişi yerine kullanılmıştır?

A)     Kendi kendine söylenip duruyordu.

B)      Sen önce kendi işlerini bitirmeye bak.

C)     Kendimize güvendiğimiz kadar ona güveni­yoruz.

D)     Kendinizi başkasının yerine koymayı öğrenin.

E)      O, her işi kendine dert etmekten usanmaz.

16.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tam­lanan arasına bir sözcük girmiştir?

A)     Çocukların gülümsemesi güllere benzer.

B)      Her bayram gül yüzleri kapı önündedir.

C)     Bayramların tatlı izi gözlerindedir.

D)     Bayram şekerleri kadar renklidir yüzleri.

E)      Bayram günleri bile kıskanır onları.

17.

Aşağıdakilerin hangisinde "-ki" eki, ismin ye­rine kullanılmıştır?

A)     Dünkü gazeteyi ben almıştım.

B)      Seninki yine ders çalışıyor.

C)     Ben ki ateşle, suyla konuşurdum.

D)     Halbuki o beni tanıyordu.

E)      Yoldaki işaretlere bakıyordu.

18.

Onu buraya kimin davet ettiğini bilmiyordum; ama herkesin ondan, saygıyla bahsettiğini gö­rüyordum.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Kişi zamiri                    

B)      Dönüşlülük zamiri

C)     İşaret zamiri                

D)     Belgisiz zamir

E)      Soru zamiri

19.   

Aşağıdaki cümlelerde ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Onun bunun sözlerine kulak asma.

B)      Oturup kendi kendime bir hesap yaptım.

C)     Sinirlendiğinde seni beni tanımaz olur.

D)     İleri geri konuşarak ortalığı karıştırdı.

E)      Kitaplarını şuraya buraya atıp çıkmış.

20.   

Onun bunun sözüne aldırmadan kendi işini ya­pıyor, başka bir şey düşünmüyordu. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Belirtili ad tamlaması

B)      Belirtisiz ad tamlaması

C)     Belgisiz zamir görevinde kişi zamiri

D)     Tamlananı zamir olan ad tamlaması

E)      Dönüşlülük zamiri

21.   

Zamirler, adın yerini tutan sözcükler olduğu için adlar gibi hal eki alabilir, tamlama kurabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tamla­yanı ve tamlananı adıl olan bir isim tamla­ması vardır?

A)     O gün, adamın biri, öfkeli bir şekilde salona girmişti.

B)      Sınıftaki öğrencilerden birkaçının kompo­zisyonunu çok beğenirim.

C)     Heyecan, onun anlayışına göre vazgeçil­mez bir duygudur.

D)     Herkesin içinde yerli yersiz konuşan bu adam kimin nesi oluyor?

E)      Dinleyiciler benim bu sözlerimi ayakta al­kışlayacak.

22.   

 Biri (I) bir ( II) gün seni (III) sorsa                 

Kıskançlık denen şey (IV) Beni (V) yer bitirir

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden han­gisi farklı türdedir?

A) I.             B)ll.        C) III.          D) IV.        E) V.

23.   

İnansam da aldansam da

Hepsi (I)  bir  (II) kapıya çıkar

Benim kalbimde, (III) kafamda

Yalnız senin (IV)  ateşin yar (V)                   

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­ler türlerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A)l.             B) II.        C) III.         D) IV.        E)V.

24.  

 Alın yazısı (I) hepsi... Kısmet... Ha yazı  (II) ha kışı geceyle gündüzün

Kim (III) bilir, kaç (IV) günü kaldı ömrümüzün (V)                                          

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerden hangisi isim de zamir de değildir?

A)l.            B) II.        C) III.         D) IV.        E)V.


TÜRKÇE SORU BANKASI