SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM-ZAMİR) - Test 4

1.

I.     Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı

II.    Şişesi is bağlamış, bir lambanın ışığı

III.   Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı

IV.   Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı

V.    Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri

Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde tamlaya­nı ile tamlananı arasına sıfat girmiş bir ad ta­kımı kullanılmıştır?

A) I. ve ll.                 B)l. ve V.           C) II. ve V.

D) III. ve IV.          E) IV. ve V.

2.

Bazı sözcükler, ad aktarması yoluyla topluluk adı anlamı kazanabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur?

A.     Öğrencinin bu hareketine sınıf tepki gösterdi.

B.      Maçtan sonra stadyum caddelere döküldü.

C.      Tüm Rize, başbakanı sevinçle karşıladı.

D.      Halkın gün geçtikçe durumu iyiye gidiyor.

E.      Anonstan sonra köyümüz meydanda top­landı.

3.

Kimi zamirler, yapım ekleri alırlar ve oluşan sözcük zamirden türemiş olur. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz­cüklerden hangisi bu açıklamaya uymamak­tadır?

A.     Sizli bizli konuşmaktan hiç hoşlanmadığımı biliyorsun.

B.      Yaşadığı kimlik bunalımı intihar etmesine yol açtı.

C.      Söylediklerimi dinlememiş, oralı bile olma­mıştı.

D.      Konuşmasında bir bütünlük olduğunu söy­lemek zordu.

E.      Toplumsal değerlerimizi büyük bir saygıyla benimsedi.

4.    

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim ve za­mir bir arada kullanılmamıştır?

A)     Mihmanız o günden beri zümrüt kayalarda

B)      Talih bize ancak bu kazadan beri güldü

C)     Hissettiğimiz her sızı bir başkasınınmış

D)     Kim şiirini duymuş ki bizim matemimizde

E)      Göçsün ne çıkar, her gün uzaklarda bir âlem

5.     

I.    Bu konuyu benimle değil, müdürle konuş­malısınız.

II.    Bu annemdir deyip beni inandırmaya çalıştı.

III.   Bu gençlerde bir kimlik arayışı görülmektedir.

IV.   Bu sabahki kazada yaralanan olmamış.

V.    Bu sınıfın birincisi, şurada oturan çocuk mu?

"Bu" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi­sinde diğerlerinden farklı bir görevde kulla­nılmıştır?

A)l.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E)V.

6.

Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde altı çizili sözcük isim ya da zamir değildir?

A)     Şikâyet etme sakın boşa geçen zamanından

B)      Güzelliğin de senin böyle tazedir yaz kış

C)     Büyür çınar gibi zahmetle şanlı sevdalar

D)     Alnımdaki her çizgi, beyaz bir gece saklar

E)      Bizden daha genç öldü bu şair diyecekler

7.

"Her şey çok güzel olacak, sözünü artık inandı­rıcı bulmuyorum." cümlesindeki sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)     Her ikisi de zamirdir.

B)      Her ikisi de isimdir.

C)     Birincisi zamir ikincisi isimdir.

D)     Her ikisi de yalın haldedir.

E)      Birincisi isim ikincisi zamirdir.

8.     

Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisinin çıkarılması anlam belirsizliğine yol açar?

A.     Bu işte onun suçu yok.

B.      Sizin arabanızı az önce yolda gördüm.

C.      Bu yıl kendi evini boyatmayı düşünüyormuş.

D.     Bizim duygularımızla sürekli oynuyorsun.

E.      Bu olaylara senin hiçbir sözün yok mu?

9.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad takımının, tam­layanı zamirdir?

A.     Kalbinde mevsimin gamı yer tutmasın derim

B.      Ben kendi sonbaharımı kendim çiçeklerim

C.      Ben taş basıp da bağrıma, bir gün döner dedim

D.     Saçlarındaydı bütün tılsımı binbir gecenin

E.      Seher alnında, şafaklar gözlerindeydi senin

10.   

Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde tamlayanı düşmüş ad tamlaması kullanılmamıştır?

A)     Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya

B)     Avlu gibi beklerim Boşa gitti emeklerim

C)     Zalim gurbet elin kahrı Ya çekilir ya çekilmez

D)     Ekine gidiyor elinde orak Ekini kurumuş tarlası ırak

E)     Yârimi görünce alıyor merak Ben yâri görmedim bunun üstüne

11.   

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmamıştır?

A)     Yarın ilçemize Ankara'dan bir heyet gelecek.

B)      Çocuk elindeki çiçek demetini öğretmenine uzattı.

C)     Çobansız bir sürü, köye yaklaşmaktaydı.

D)     Tartışma sertleşince kurucu, toplantıyı terk etti.

E)      Bir turna bölüğü geçiyor ovanın üzerinden.

12.

İsim tamlamasında tamlayan sözcüğe gelerek tamlananın yerini tutan "-ki" ekine ilgi zamiri denir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır?

A)     Çocuk, ısrarla yanındakini gösteriyordu an­nesine.

B)      Dünkü davranışı hepimizi çok rahatsız etti.

C)     Bir yıl öncekine oranla daha zordu sınav soruları.

D)     Babam evdeki hesap yine çarşıya uymadı­ğı için üzülmüştü.

E)      Herkesin bir derdi var, değirmeninki su.

 13.  

Kaç manzara geçmişse çocukken gözümüzden Son çağda da onlar kalıyor bizde, kalırsa Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde ge­çenlerin her ikisine birden örnek vardır?

A)     Soru zamiri - belirtili ad takımı

B)      İşaret zamiri - tamlayanı düşmüş ad takımı

C)     Kişi zamiri - belirtisiz ad takımı

D)     Belgisiz zamir - tamlayanı düşmüş ad takımı

E)      İşaret zamiri - belirtisiz ad takımı

14.

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?

A)     Bu arsayı kimi müteahhitler beğenmemişti.

B)      Hiçbir görevli bize bu konuda yardımcı ol­madı.

C)     Derdimizi kime anlatacağımızı bilememiştik.

D)     Kendi arkadaşlarınıza başkalarından daha az güveniyorsunuz.

E)      Öyle bir kitabı bir daha okumamıştım.

15.

I.        O, benim en sevdiğim gitarımdı.

II.      O, dünkü toplantıda seni sordu.

III.    O, hep kapının önünde durur.

IV.    O, bana hiç yalan söylemedi.

V.      O, hiçbir zaman yalnız bırakılmamalı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde "o" zamirinin, işaret zamiri mi yoksa kişi zamiri mi olduğu belli değildir?

A) I. ve II.               B) I. ve IV.        C) II. ve V.

D) III. ve V.           E) IV. ve V.

16.

Canlı bir yüz bana yaklaştı, muhabbetle dolu Kim bu? Nerden gelmiş? Hangi yolun yolcusu bu Bu gelen, bir yuvasız kuş gibi pervasızdı Bu gelen köylü, sesinden tanıdım, bir kızdı Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belgisiz zamir          B) Soru zamiri           C) İşaret zamiri                        

D) İyelik zamiri               E) Kişi zamiri

17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı zamirle sağlanmıştır?

A)     Nasıl bir ev arıyorsun kendine?

B)      Ne gün geleceksin Akçay'a bu sene?

C)     Bu saate kadar bize neden haber vermedin?

D)     Bu tabloların hangisini daha çok beğendin?

E)      Kaç yıl oldu sen buraya uğramayalı?

18.

Gülüyordun kayalıklardan inerken bana sen

Ben ki her gölgenin aksettiği bir gamlı suyum

Her gün alnında zehirden acı rüzgârlar esen

Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Birden fazla türemiş isim

B)      Tamlananı zamir olan isim tamlaması

C)     Zincirleme isim tamlaması

D)     Birden fazla kişi adılı

E)      Arasına sözcükler girmiş isim tamlaması

19.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zamir, ad takımının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A)   Pas tuttu bu akşam suların rengi havuzda

B)   Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler

C)   Sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular

D)   Bir kürek darbesi titretti o baygın denizi

E)   Kül olup kaldı hayalimde onun nağmeleri

20.

Her kim kırıp dökerse Cem'in yadigârını

Dünya gözüyle görmesin ömrünce yârini

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Tamlayanı düşmüş ad takımı

B)      Soru zamiri

C)     Belirtili ad takımı

D)     Kişi zamiri

E)      Belirtisiz ad takımı

21.   

Aşağıdaki dizelerin hangisinde adıl yoktur?

A)     Gidiyor, gizleyerek sır gibi bizden sesini

B)      Bu ne hicranlı seferdir ki beraber değiliz

C)     Herkes beni çepeçevre sarar her gün o yerde

D)     Kim o Cengiz ki, cihangir olarak yoktur onun eşi

E)      Böyle kardeşçe denizlerle konuşmuş bir adam

22.   

Sanki vurmuş da onun bir karasevda başına

Kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına

Ne uzun yol yürümüş hâli ne yorgunluk izi

Saçının rengi bakırdandı, bakırdandı derisi

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Tamlayanı düşmüş isim tamlaması

B)      Topluluk ismi

C)     Belirtili isim tamlaması

D)     Somut isim

E)      Belirtisiz isim tamlaması

23.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgi hem iyelik zamiri kullanılmıştır?

A)     Kapıdaki yaşlı adamı hiç kimse tanımıyordu.

B)      Resimlerim, seninkilerden daha güzel ol­muştu.

C)     Evdekilere haber vermeden bir yere git­mezdi.

D)     Ali'ninki henüz hiçbir yerde bulunamamıştı.

E)      Derslerine yardımcı olacak birini arıyordu.

24.

Her şey insanla güzel

Onun olduğu her yer özel

Güzelliğin merkezidir insan

Kendi kendini yeniler her an

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Belirtisiz ad tamlaması

B)      Belirtili ad tamlaması

C)     Şahıs zamiri

D)     Belgisiz zamir

E)      Dönüşlülük zamiri

25.

I.      Esrarına yol bulduk onun anlatışından

II.    Gök perdenin altında ne sır varsa belirdi

III.   Devrinde fakat hangisi mesut olabildi

IV.   Şair, sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın

V.    Ömründe birer merhaledir başka güzeller

Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde altı çizili sözcük zamir olarak kullanılmamıştır?

A) I. ve II.                B) I. ve V.             C) II. ve V.

D) III. ve IV.             E) IV. ve V.


TÜRKÇE SORU BANKASI