SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT-ZARF) - Test 3

1.      

Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla

Bu dizede, "ne" sözcüğü kendisinden sonra ge­len niteleme sıfatının derecesini belirtmiş ve derecelendirme zarfı görevinde kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde "ne" sözcüğü bu açıklama ve örneğe uygun olarak kulla­nılmıştır?

A)     Benden ne istediğinin farkında değildi.

B)     Ne kolay ne de zor bir soruydu bu.

C)    Burada ne olduğunu bana da söylemiyor.

D)    Size ne büyük bir ev hediye etmişler.

E)     İki resim arasında ne fark olduğunu bilmiyor. 

2.      

Aşağıdakilerin hangisinde bir belirtisiz ad takımı, zarf görevinde kullanılmıştır?

A)  Köyden askere gidecekler,  bir sonbahar akşamı yola çıkmıştı.

B)     Sabah serinliği, bahçedeki öğrencileri üşü­tüyordu.                                         

C)  İnsanlar,  yardım  konserinin  başlamasını merakla bekliyordu.

D)    Zamanı gelince konuyla ilgili açıklamaları yapacağız.

E)     Ayın son günü, bu statta bir şenlik düzenle­necek. 

3.      

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön bildiren sözcük, sıfat tamlamasının tamlaya­nı görevindedir?

A)     Son sözünü söyle ve hemen dışarı çık!

B)     Arabayı biraz ileriye alsan iyi olur.

C)    Bulunduğumuz yerden içeriyi göremiyordum.

D)    Bundan gerisini halletmek sizin göreviniz.

E)     Konukları yukarı katta ağırlamayı düşünü­yorlar. 

4.      

Bazı (I) insanlar, bir (II) işe girmek istediğinde hangi (III) görev olursa olsun anlayışıyla hareket ediyor; bu (IV) şahıslara tavsiyem böyle bir anlayıştan uzak (V)  olmalarıdır.

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden han­gisi bir ismi belirtme göreviyle kullanılma-m ıştır?

A)l.           B) II.        C) III.        D) IV.        E) V 

5.      

I.    Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

II.    Hatırada kalan şey değişmez zamanla

III.   İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı

IV.  Hoyrattır bu akşamüstleri daima

V.   Bir çığlığın içinde yakalıyorum seni Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde zarf türünde bir sözcük kullanılma­mıştır?

A)l.           B) II.        O) III.        D) IV        E)V 

6.      

"Rahat" sözcüğü aşağıdakilerden hangisin­de "Otobüsümüz konforlu olduğundan yolculuk rahat geçti." cümlesindeki göreviyle kullanıl­mıştır?

A)     Ben sana güzel ve rahat bir oda hazırlata­yım.

B)     Hayatımda onun kadar rahat bir adam gör­medim.

C)    Yoldaki bir gecemiz, kentin en rahat otelin­de geçti.

D)    Kamil, dün, hiç olmadığı kadar rahat uyu­muştu.

E)     Zavallı kadın, gençken bile rahat yüzü gör­memişti.

 7.      

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat ve zarf bir­likte kullanılmamıştır?

A)     Her gün aynı pınardan doldururduk testimizi

B)     Bir zaman sonra kendini karşındaki rüyaya bırak

C)    Ballar balını buldum kovanım yağma olsun

D)    Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş

E)     Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım 

8.      

Gökte zamansızlık hangi noktada Elindeyse yıldız yıldız hecele Hüküm yazılıyken kara tahtada İnsan yine çare arar ecele

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Soru sıfatı

B)     Zaman zarfı

C)    Zarf görevinde ikileme

D)    Niteleme sıfatı

E)     Belgisiz sıfat 

9.      

(I) Tadı hiçbir şeye benzetilmeyecek (II) olan bu güzel kokulu su (III) boğazımdan geçerken (IV) büyük bir huzur duydum. (V)

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangi­leri arasında kalan bölümde bir sıfat kulla­nılmamıştır?

A) I. ve II.            B) I. ve III.            C) II. ve III.

D) III. ve IV.           E) IV. ve V. 

10.    

Sen (I) varken kötü diye bir şey (II) bilmiyorduk

Mutsuzluklar, bu karalar (III) yaşamda yoktu

Sensiz (IV) karanlığın çizgisine (V) koymuşlar umudu

Yukarıdaki altı çizili sözcükler türce eşleşti­rin rse hangisi dışta kalır?

A)l.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E)V. 

11.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmamıştır?

A)     Geçersin yoldan ruhumu saran Bir gölge halinde ve ağır ağır

B)     Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla Halay çeken kızlar misali kol kola

C)    Bir gün alev alev yanıp da küle Dönmek istiyorum dönemiyorum

D)    Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar Unutuşun o tunç kapısını zorlar

E)     Ve ruh atılan oklarla delik deşik İşte doğduğum eski evdesin birden 

12.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı zarfla sağlanmamıştır?

A)     Niçin bu kadar karamsarsın?

B)     Bu gazeteyi ne zaman aldın?

C)    Bu eski arabayı neden satmıyorsunuz?

D)    Ne tür romanları seversin?

E)     Çocuk, şiiri nasıl okudu?

13.  

I.      Ben büyük şarkıları severim, büyük olsun

II.     İnsan yanınca Kerem misali yanmalı

III.    Masalların altın beşiğinde uyumuş

IV.    Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı

V.     Ancak beni bir gün hatırlayabilirsin 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisin­de isim tamlaması cümlenin anlamını zaman bakımından sınırlandırmaktadır?

A)l.             B) II.        C) III.         D) IV.        E)V. 

14.    

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A)     Dağın etekleri rengârenk gelinciklerle süs­lüydü.

B)     Bir akşam size gelmeyi düşünüyoruz.

C)  Kitap okumayı  hiç sevmiyorum,  diyerek meseleyi geçiştirdi.

D)    Aldığınız yardımlar size kaç gün yetecek?

E) Her şeyi kendin yapmalı, kimseden^yardım istememelisin. 

15.    

Tamlamalar, deyimler, ikilemeler zaman zarfı görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tam­laması zaman zarfı görevindedir?

A)     Bu evde sabahın köründe kalkıyorlar.

B)     Dün, yeni işinde işbaşı yaptı.

C)    Eski arkadaşlarıyla epeydir görüşememiş.

D)    Bu sene işlerini düzene sokamamış.

E)     Akşamüstü bir akrabasına uğradı. 

16.    

Yer-yön zarfları çekim eki atınca isme dönüşür. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı ör­nekleyen bir kullanım vardır?

A)     Siz yukarı çıkın, onlar gelirler.

B)     Aşağı inerken bize haber verin.

C)    Arabayı biraz ileriye park etti.

D)    Bizi evde bulamayınca geri dönmüşler.

E)     Bugün çocuklar hiç içeri girmedi. 

17.    

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ekeylem almış bir sıfattır?

A)     İçeriye giren adamın bakışları oldukça etki­leyiciydi.

B)     Onunla yüz yüze gelmeyi kimse istemiyordu.

C)    Acaba bu adamın aradığı kimdir?

D)    Ancak bunu soracak cesaret kimsede yoktu.

E)     Adamın aradığı kişi, kahvenin en arka masasındaydı. 

18.    

Sizi yaşlı, siyah elbiseli bir bayan arıyordu.

Bu cümledeki altı çizili söz öbeği için aşağı-dakilerden hangisi söylenemez?

A)     Sıfat tamlamasıdır.

B)     Birden çok niteleme sıfatı vardır.

C)    Kurallı birleşik sıfat öbeğidir.

D)    Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.

E)     Sayı sıfatına yer verilmiştir. 

19.    

Ayağında kundura

Yâr gelir dura dura

Benim nazlı yârim

Geçerken bize uğra

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A)     Zarf görevinde ikileme

B)     Zaman zarfı

C)    Tamlananı sıfat almış isim tamlaması

D)    Hal eki almış sözcük

E)     Kurallı birleşik sıfat.    

20.

Ufukta pas tuttu birdenbire (I) yaz

Gün çabucak (II) geçti, akşam (III) tez oldu               

Toz kaldırdı karşı IV() yollardan poyraz

Kopan (V) yol uçları eklenmez oldu

Yukarıdaki attı çizili sözcükler türce ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) I.           B) II.        C)lll.        D) IV.        E) V. 

21.    

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde bîr isim tamlaması, zarf görevinde kullanılmıştır?

A)     Benzemiyor hiçbir tavrın kimseye

Ey gönlümü sürekli kanatan dilber

B)     İnsem otobüsten Ortaçeşme'de

Bir seher vaktinde gelsem Beykoz'a

C)    Üşür ceviz ağaçları yapraklar üşür

Akşam olunca bir hüzün çöker

D)    Araya mesafeler girse ne çıka

Şu dünya gurbetinde yalnız mimoza

E)     Bilmezdim, sensizlik ağırca bir yük

Küllenmiş bir ateş bir sırlı koza 

22.     

Her gün bu kadar güzel mi görünür bu deniz

Böyle mi görünür gökyüzü her zaman

Bu dizelerde altı çizili zarflar, aşağıdakiler-den hangisinde çeşitlerine göre doğru sıra­lanmıştır?

A)     Zaman - derecelendirme - durum - zaman

B)     Zaman - durum - durum - zaman

C)    Durum - derecelendirme - durum - zaman

D)    Zaman - miktar - soru - zaman

E)     Zaman - derecelendirme - soru - zaman 

23.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı söz­cük iki kullanımda da zarf görevindedir?

A)     Sıcak insanlara sıcak davranılır.

B)     Çabuk büyüyen çocuk, çabuk olgunlaşır.

C)    Güzel kişi, güzel düşünür.

D)    Büyük işler, büyük beyinlerin işidir.

E)     Akıllı milletler, akıllı işler yapar. 

24.     

Bir sıfat tamlaması "-lı, -li" ekini alıp başka bir adı nitelerse "kurallı birleşik sıfat" hafine dönüşür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir örnek vardır?

A)     Üzerinde kanlı bir gömlek vardı zavallı as­kerin.

B)  Güneşli havalarda dışarı çıkmak, yaşlılar için sakıncalıdır.

C)    Ne kadar düşük çeneli adam varsa buraya toplanmış.

D)    Anlayışlı insanlarla birlikte çalışmak, mutlu­luk verici.

E)     Düzenli, programlı bir yönetici mutlaka ba­şarılı olur. 

25.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, bir­den çok sıfatla nitelenmiştir?

A)     Öğretmenin akılcı ve sürükleyici sözleri he­pimizi etkiledi.

B)     Yemyeşil bir ovanın ortasında büyük bir ev yaptırmış.

C)    Genç insanlar, çok hata yaparlar, bu doğaldır.

D)    Çocuk hem çalışkan hem terbiyeliydi.

E)     Güzel günleri bir daha geri getiremeyiz.

TÜRKÇE SORU BANKASI