SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT-ZARF) - Test 4

1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" sözcüğü, sözcük türü yönünden diğerlerin­den farklıdır?

A)     Böyle sıcak havalarda memlekete gidiyor.

B)     Sıcak yemeğin üstüne soğuk ayran içiyor.

C)    Karadeniz'in sıcak insanlarını seviyor.

D)    Orada herkes bize sıcak davranıyor.

E)     Sıcak yaz akşamlarını sahilde geçiriyor. 

2.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur?

A)     Cellat vur boynumu tükensin sızı

Gün gün ölüyorum ah çekmeyince

B)     Zalim bir yüreğin kafesindeyim

Kelimeler hüzün, renkler kırmızı

C)    Sonsuzluk evine varayım önce

Vuslatıma haber beklerim senden

D)    Bu aşkın zindanı yıkılır bir gün

Köprüler kurulur içinde nurdan

E)     Hasret damar damar kuşatır seni

Ararsın yaktığın mektuplarımı 

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ca, -ce" eki alan sözcük, ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Her işinde akıllıca davranıyor.

B)     Düşündüklerimi güzelce anlattım.

C)    Kütüphaneden kalınca bir kitap aldım.

D)    Tatil planımı iyice gözden geçiririm.

E)     Bu yıl yapacaklarımızı etraflıca konuştuk. 

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük türce ötekilerden farklıdır?

A)     Bugün seninle biraz konuşalım.

B)     Yarın okula erken gitmelisin.

C)    Bu yıl ağır bir hastalık geçirdi.

D)    Biz onunla çok iyi tanışırız.

E)     İyi planlanan işler, güzel sonuçlanır. 

5.

Zaman, bitmemiş şiirler gibidir.

Bu dizede, altı çizili sözcükle ilgili olarak

aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

A)     Durum zarfı görevindedir.

B)     İsimden türemiş bir sözcüktür.

C)    Zaman zarfı olarak kullanılmıştır.

D)    Olumsuz çekimli bir fiildir.

E)     Sıfat görevinde kullanılmıştır. 

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derecelen­dirme zarfı yoktur?

A) O, benden daha başarılı biridir.

B) Son günlerde çok fazla çalıştı.

C) Arkadaşları tarafından çok beğeniliyor.

D) Bu yıl okulda en iyi sezonunu geçiriyor.

E) Anlatılanları oldukça çabuk kavrar. 

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmıştır?

A)     Aslına dönecek bu beden bir gün.

B)     Birçok sorunu aynı anda çözemezsin.

C)    Elmaların birini ben alayım biri senin olsun

D)    Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın

E)     Büyük kızı birinci sınıfı başarıyla bitirmiş.

 8.      

Adlardan kurulu ikilemeler belirteç göreviyle kullanılabilir.

Aşağıdakilerin  hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A)     Piliyi pırtıyı toplayıp memlekete döneceğiz.

B)     Mahallede o esnada ses seda yoktu.

C)    Babasıyla iyi kötü anıları vardı çocuğun.

D)    Bu mevsimde dere tepe bize yol vermez.

E)     İsteklerini bulabilmek için köy köy gezmişti. 

9.      

I.   Gönül verdin derlerdi o delikanlıya

II.   En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya

III.  Bilmem şimdi hâlâ o ilk kocanda mısın

IV.  Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın

V.   Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlası

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangile­rinde zarf türünde bir sözcük yoktur?

A) I. ve 11.            B) I. ve III.           C) I. ve V.

D) III. ve IV.         E) IV. ve V. 

10.    

Vurulup (I) tertemiz (II) alnından uzanmış (III) yatıyor

Bir hilâl uğruna (IV) ya Rab ne (V) güneşler batıyor

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfattır?

A) I. ve ll.            B) II. ve III.            C) II. ve V.

D) III. ve IV.         E) IV. ve V. 

11.    

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön bildiren sözcük ötekilerden farklı türde kul­lanılmıştır?

A)     Az önce aşağı indiniz mi buradan?

B)     Memleketine geri dönmeye karar verdi.

C)    Biraz beri gel de kim olduğunu anlayayım.

D)    Neden bu saatte yukarıya çıkıyorsun?

E)     Şoför, yolcular biraz ileri gitsin, dedi. 

12.    

I.   Atılan ok, geri gelmez.

II.   İki testi tokuşunca biri elbet kırılır.

III.  Damlaya damlaya göl olur.

IV.  Çok bilen, çok yanılır.

V.   Ne oldum, dememeli, ne olacağım demeli. 

Yukarıdaki atasözlerinde aşağıdaki zarf tür­lerinden hangisi yoktur? 


A)     Yer-yön zarfı                       

B)     Durum zarfı

C)    Zaman zarfı            

D)    Soru zarfı

E)     Miktar zarfı 

13.    

Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sı­fatla sağlanmıştır?

A)     Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi hesap­ladınız mı?

B)     Bu zor soruları nasıl çözebildiniz?

C)    Onlarla nerede buluşmayı kararlaştırdığız?

D)    Hangi arabayla hareket edeceksiniz?

E)    Yolculukta yanınıza neler alacaksınız?

14.  

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, du­rum zarfı görevinde kullanılmıştır?

A) Yazılarında etliye sütlüye karışmayan biri olduğu kolayca anlaşılıyor.

B) Bazı konularda senden iyi olduğu için onun eline su dökemezsin.

C)  Gözü toprağa bakıyor bu zavallı adamın, ölümü yakın herhalde.

D)    Hırsız, yakalanmamak için can havliyle ko­şuyordu.

E)     Çocuklarına iyi bakabilmek için gece gün­düz çalışıyor. 

15.  

 "Kışın" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde belirteç (zarf) olarak kullanılmamıştır?

A)     Bütün aile kışın aynı odada uyurdu.

B)     Kışın köyümüzün yolları kapanırdı.

C)    Köyün gençleri sadece kışın çalışıyordu.

D)    Kışın bitişini hepimiz sevinçle karşılardık.

E)     Köyün kadınları da kışın çocuklara şarkılar söylerdi. 

16.

(I) Ormanın dar vadisi, biz yola çıkarken akşa­mın gölgeleriyle doluydu. (II) Hemen çıkıverdi­ğimiz tepede ise batmakta olan güneşe yetiştik. (III)  Bir saat onun sıcak aydınlığında yürüdük. (IV) Sonra kasabaya inerken güneşi tekrar göz­den kaybettik. (V) Ardından baktım güneş, çam­ların siyah dorukları arasında kocaman ve kır­mızımsı duruyordu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde sıfat tamlaması, belirteç (zarf) göre­viyle kullanılmıştır?

A) I.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E)V. 

17.   

Ak saçlı (I) başını alıp eline

Kara (ll) hülyalara dal anneciğim

O (III) titrek (IV) kalbini bahtın yeline    

Bir ince (V) tül gibi sal anneceğim

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden han­gisi bir ismi nitelememiştir?

A) I.           B)ll.        C) III.        D) IV.        E) V. 

18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı adlaşmış sıfat olan bir isim tamlaması var­dır?

A)     Askıda düğmesi kopmuş bir palto vardı.

B)     Kıpkırmızı bir gökyüzü, kıpır kıpır bir deniz bizi bekliyor.

C)    Zavallının sıkıntısı büyüktü o günlerde.

D)    Sınav kitapçığım, soruların en zoruyla baş­lıyordu.

E)     Eğitimin önemi ne zaman anlaşılacak ülke­mizde? 

19.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük zarf olarak kullanılmıştır?

A)     Uçsuz bucaksız bir ovadaydık.

B)     Tarlalarda çalışan yorgun insanlar gördük.

C)    Bir yerde oturup soğuk su içtik.

D)    Yalnız yaşayan biriyle tanıştık.

E)     Akşamleyin eski bir otelde konakladık. 

20.   

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ne" söz­cüğü soru zarfı olarak kullanılmamıştır?

A)     Ne ağlıyormuş?

B)     Ne sızlanıyormuş?

C)    Ne nazlanıyormuş?

D)    Ne arıyormuş?

E)     Ne gülüyormuş? 

21.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük birinci kullanışta sıfat, ikinci kullanışta zarf görevindedir?

A)    Orada çok insanla karşılaştım, hepsi çok iyi konuşuyordu.

B)     Kötü arkadaş kişiyi kötü yola sürükler mut­laka.

C)    Bakkaldan biraz zeytin biraz da peynir al­mıştı.

D)  Babam: "Büyük lokma ye, büyük söz söyle­me!" der her zaman.

E)     Nice güzel gördüm, üzerinde güzel elbise­ler vardı. 

22.   

Bu daracık evden bıktık, hemen üç odalı bir ev bulmalıyız. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)     Zaman zarfı

B)     Zamir

C)    Hal eki almış isim

D)    Sayı sıfatı

E)     Türemiş sözcük 

23.

Aşağıdakilerin hangisinde bir ad birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A)     Uzun, ince bir yolda yürüyoruz.

B)     Seninle geniş bir zamanda konuşuruz.

C)    Bu çocuğun seçkin bir ailesi var.

D)    Bütün şehirlerimizi tek tek gezmelisin.

E)     Her sabah büyük amcasını ziyaret eder. 

24.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler­den hangisi türemiş yapılı bir sıfattır?

A)     Birkaç gömlek seçti kendine.

B)     Orada kendine iyi bir çevre edinmiş.

C)    Öyle ince düşünceler içinde değilim.

D)    Kırmızı bir araba kullanıyor.

E)     Çok çalışkan arkadaşları var. 

25.  

"Neden" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A)     Söylediklerinin  nedeni  neymişöğrendin mi?

B)     Kavganın nedenini öğrendin mi?

C)    Dershaneye gitmeden önce neden bize da­nışmadın?

D)    Başarısızlığın en büyük nedeni tembellik değil de nedir?

E)    Kazalar, birçok nedenden kaynaklanmıyor mu?

TÜRKÇE SORU BANKASI