SÖZCÜKTE YAPI - Test 1

1.      Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler­den hangisinin kökü isim değildir?

A) İzleyicinin beğenisini çekecek bir filmdi bu.

B) Yaptığı şovla seyircileri âdeta büyülemişti.

C) Spikerin, televizyonda yaptığı yoruma katıl­mamıştık.

D) İyi başlayan işler, iyi sonuçlanır, diyordu.

E) Hakan Şükür, bu maçta da harika oynadı.

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapıca ba­sittir?

A)      İsteyecekmiş                        

B)      Görünüyordu

C)      Uzaklaşacaktı                      

D)      Bildirmeliydi

E)       Sorulsaymış

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizi­li sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki al­mıştır?

A)      Sunucu farklı bir noktaya dikkat çekmişti.

B)      Çocuklar, bakıcı kadından hiç hoşlanmamış.

C)      Kapıcı, kendi hakkını savunmaya karar verdi.

D)      Paketler, sadece alıcı tarafından incelene­bilir.

E)       Böyle üzücü bir olayla karşılaşacağımı tah­min edemedim.

4.  Basit sözcükler, kök halinde olan sözcüklerdir. Çekim eki almış olmaları bu sözcüklerin basit sözcük olma özelliğini bozmaz.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılı sözcük değildir?

A)      Yeni yayımladığı anı kitabı ilgiyle karşılandı.

B)      Yazı bu yıl da köyde geçirecekmiş.

C)      Kalecinin maçtan kısa bir süre önce dizi sa-­ katlandı.

D)      Senin, çayı çok sevdiğini hepimiz biliyorduk.

E)       Çocuklar bir hayli ürkütmüştü zavallı kazı.

 5. "İki şey ruhumuzu (l) karartır." (ll) der (lll) Sadi: "Biri konuşacakken (lV) susmak, diğeri susacakken (V) konuşmak."

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, kök türü yönünden diğerlerin­den farklıdır?

A) I. ve ll.           B) I. ve III.        C) I. ve V.     D) II. ve IV.        E) III. ve IV.

6. Prut zaferini (l) en ince ayrıntılarıyla (ll) anlatan tarih kaynakları (lll) elimizdedir ve bunların (lV) en ayrıntılı olanı da Râşid'in sadece III. Ahmed devrine dört cilt ayırdığı meşhur tarihidir. (V)

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ya da neye ait oldu­ğunu belirten bir ek almamıştır? 

A) I.             B)ll.        C).lll.         D) IV.        E)V.

7.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde isimden tü­remiş bir eylem vardır?

A)      Sevilen seveni düşürür dile

B)      Tabiplerde ilaç yoktur yarama

C)      Boşa bağlanmış bülbül gülüne

D)      Tarife sığmıyor aşkın anlamı

E)       Yâr, deyince kalem elden düşüyor

8. Çorum'un Osmancık kasabasından (l) olan (ll) Mehmed Paşa, müziğe meyli ve sesinin güzelliği (lll) sebebiyle Pakça Müezzin lakabı (lV) ile anılmıştır. (V)

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden han­gi ikisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) I. ve II.                B) I. ve III.             C) I. ve V.

D) II. ve IV.            E) III. ve V.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı işlevde bir ek al­mıştır?

A)      Orhan'ın eli, bu tür işlerine yatkındı.

B)      Babamın canı sabahtan beri sıkkındı.

C)      Kardeşim bütün gün boyunca yorgundu.

D)      Duyduğu sözlerden sonra yavaşça yutkundu.

E)       Dün sabahtan akşama kadar suskundu.

10. I.    Her akşam birkaç satır şiir yazarım.

II.   Adam, kuşlarını kafesten çıkardı.

III.  Anneni boş yere üzersin.

IV.  Sabahları sahilde bir süre koşarmış.

V.   Bize ağaçtan iki elma koparmış.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükteki "-ar, -er" eki di­ğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) I. ve ll.          B) I. ve III.       C) II. ve V.    D) III. ve IV.          E) IV. ve V.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?

A)      Seher vakti çaldım yârin kapısını

B)      Baktım yârin kapıları sürmeli

C)      Boş bulmadım otağının yapısını

D)      Tüm gönüller muradıdır, âşığıdır

E)       Bizim ele doğru gidin turnalar 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?

A)      Asker ettiler beni kıdemli çavuş

B)      Evimizin önü duttur geçilmez

C)      Hiç aklıma gelmedi böyle bir sevda

D)      Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru

E)       Gurbet ellerinde oldum bir berduş

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ca, -ce" eki eklendiği sözcüğe "küçültme" anlamı kat­mıştır?

A)      Anlatacağı konuya iyice hazırlandı.

B)      Kitapları büyükçe bir koliye koydu.

C)      Sınıfça Çanakkale'ye gittiler.

D)      Arkadaşları yaşça ondan küçüktü.

E)       Bence kardeşin seni çok seviyor.

14. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde

Yukarıdaki dizelerde bir varlığın neye ait ol­duğunu gösteren kaç ek vardır?

A) 1             B)2               C)3            D) 4            E) 5

15. "Akşamları gelir incir kuşları." dizesinde altı çi­zili "-lan" ekinin sözcüğe kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)      Bu sınavın sonuçları yarın verilir.

B)      Bu akşam, haberleri kaçırma.

C)      Evleri bir koruluğun içindeydi.

D)      Kütüphaneden aldığı kitapları iade etti.

E)       Hafta sonları yürüyüşe çıkar.

 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcükle­rin tamamı birleşik yapılıdır?

A)      Pazartesi günü Eminönü'ne gidemeyebilirim.

B)       Cumartesi, Hamsiköy'de sütlaç yiyebiliriz.

C)       Gecekondunun bahçesini hanımeli ve devedikenleri sarmıştı.

D)       Taşlıtarla'dan Yıldıztabya'ya anneannesini ziyarete gitti.

E)       Evdeki buzdolabını, çekyatı ve bilgisayarı kaynanası hediye etmişti.

17. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sözcükle­rin tamamı basit yapılıdır?

A)      Asmalar altında doğdum, ceviz dalında bü­yüdüm.

B)      Tekerlek izi görmemiş dağ yollarında yürüdüm.

C)      Sincaplar cebimde uyur, kuşlar omzumdan inmezdi.

D)      Uçsuz bucaksız dağlarda soğuk sular çağıldardı.

E)       Alışamadım bu şehrin çiçeksiz ilkbaharına.

18. Bir sözcüğün parçalanamaz durumdaki anlamlı ilk parçası o sözcüğün köküdür. Yapım ekleri sözcüğün köküne eklenerek onu türemiş yapar­ken çekim ekleri bunu gerçekleştiremez. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili söz­cüklerden hangisi türemiş yapılıdır?

A)      Yâr yolunu kolladım

B)      Beyaz mendil salladım

C)      Ona çiçek yolladım

D)      Yârim gelir yanıma

E)       Neşe katar canıma

19.   Güzellik ve yararı (l) birlikte (ll) düşünmek, atalarımıza(lll) göçebeliğin kazandırdığı (lV) bir özelliktir.(V)

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) l          B) ll          C) III.        D) IV.        E) V.

20. "Sabreder, kaydeder, seyreder, kaybolur." bir­leşik sözcüklerinin oluşumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)      İki ad birleşerek yeni bir varlığa karşılık ol­muştur.

B)      Her iki sözcük de kendi anlamı dışında kul­lanılmıştır.

C)      Adlar, yardımcı eylemlerle birleşerek ses artmasına uğramıştır.

D)      Bir adla bir sıfat birleşerek yeni bir kavram oluşturmuştur.

E)       Adlar, yardımcı eylemlerle birleşirken ses düşmesine uğramıştır.

21. Bir şey var aramızda (l)  Sevda gözlerinde(ll) ışıldıyor Benim(lll)  dilimin(lV) ucunda (V)

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?

A) I.         B) II.        C) III.         D) IV.        E)V.

22. Aşağıdaki cümlelerde "-ak, -ek" ekiyle türeti­len sözcüklerden hangisi yer anlamı taşı­maktadır?

A)      Çocuk odasına yeni bir yatak örtüsü almıştım.

B)      "Kiralık Konak" Yakup Kadri'nin en beğen­diğim romanıdır.

C)      Hükümet, yatırımlar için ödenek ayırmamıştı.

D)      Daha önce hiç uçak görmemiştim, dedi.

E)       Gelenek, bir şairi ruhen destekleyen en bü­yük güçtür.

23. En çok, sahanda yumurtayı severdi. Aşağıdakilerden hangisinde "de" eki bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A)      "Sözde Ermeni Soykırım Tasarısı" Fransız parlamenterlerin oyuna sunuldu.

B)      Başını bir an olsun nihayet kitaplardan kal­dırdı da çevresinde olanlara baktı.

C)      Kahvaltıda ne yiyeceğimize otel yönetimi karar verecekti o gün.

D)      Kendi insanının problemlerine ilgi duyma­yan yazar toplumda pek sevilmez.

E)       On dakika içinde geri getirecekseniz, bu ki­tabı alabilirsiniz.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?

A)      Boynundaki atkı herkesin dikkatini çekmişti.

B)      İyi bir sonuç alabileceğimize kesinlikle inanmıyorum.

C)      Arkadaşım, o bölgeyi ziyaret etmek istiyor.

D)      Kar yağışı doğu bölgelerimizde etkili olacak

E)       Elinde bir tarak, üzüntüyle saçlarına bakıyor.

25. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz­cüklerden hangisinin kökü ad soylu değildir?

 

A)      Biçim,   bir şairin niteliğini gösteren en önemli özelliktir.

B)      Bu durumu benimseyen birine rastlamak güçtür

C)      Kırlarda dolaşmayı özlemiştim o sıralar

D)      Göçmenler geçici barınaklara yerleştirildi

E)       Yalnız bana güvendiğini söylemişti.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yük" söz­cüğü ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır?

A)      Yüküm ağırdı ve ben bunun farkındaydım.

B)      İş yüküm çok, ne yazık ki bu yıl tatil yapa­mayacağım.

C)      Ben aileme yüküm, diyerek ağlamaya baş­ladı.

D)      Benim yüküm dağı taşı inletir, diyordu.

E)       Tüm yüküm sırtımdaydı; ancak ben onu taşıyamıyordum.

27. Aşağıdakilerden hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A)      Hüsran ve pişmanlık dolu şarkılar yükselir Bu saatte sahil kahvelerinde

B)      Uyku vakti gelen yıldızlar Kapatırlar birer birer gözlerini

C)      Bir Leyla düşlemesidir aşk Yanmaktır bir gülün kırmızısında

D)      Denizaşırı bir diyar bilirim Ve o diyarda seninle birlikte

E)       Beni yaraladı bir ok atışta Okun tek parçası kalmadı dışta

28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir ad vardır?

A)      Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

B)      Aşk değince ötesini arama

C)      Ayrılıktan zor belleme ölümü

D)      Kar koysan köz olur aşkın külüne

E)       Ancak çeken bilir bu derdi gamı

29.   I.    Isıracak köpek havlamaz.

II.    iki cambaz bir ipte oynamaz.

III.   İşi olmayanın aşı olmaz.

IV.   Adama dayanma ölür, duvara dayanma yıkılır.

V.    Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar.

Numaralanmış atasözlerinden hangi ikisin­de türemiş sıfat kullanılmıştır?

 

A)      I. ve ll.                

B)      l. ve III.           

C)      I. ve V. 

D)      II. ve IV.          

E)       III. ve IV.


TÜRKÇE SORU BANKASI