10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU ANLATIMLARI VE ETKİNLİKLERİ


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
1. Edebiyat- Tarih İlişkisi
2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
1. Destan Dönemi
2. Sözlü Edebiyat
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
-Koşuk
-Sagu
-Sav
b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler
-Destan
3. Yazılı Edebiyat
-Göktürk Yazıtları
-Uygur Metinleri


İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBIYATI
1. XI-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI-XII. yy.)
-Kutadgu Bilig
-Atabetü’l - Hakayık
-Divan-ı Hikmet
-Divan-ı Lügât’it Türk
3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. yy. - XIV. yy.).
a. Coşku ve Heycanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
-İlahi
-Nefes
-Gazel

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
-Battalnâme
-Dede Korkut Hikâyeleri
-Danişmentnâme
-Mesneviler

c. Öğretici Metinler
-Tasavvufi Metinler
-Nasreddin Hoca Fıkraları
d.Diğer Şair ve Yazarlar
4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
A. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
1. Divan Şiiri
-Gazel
-Kaside
-Rubai
-Musammatlar (Şarkı, Murabba, Terkibibent...)

2. Halk Şiiri
a. Anonim Halk Şiiri (Mâni, Türkü)
b. Âşık Tarzı Halk Şiiri
-Koşma
-Semai
c. Dinî Tasavvufi Türk Şiiri

B. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
-Halk Hikâyeleri
-Mesneviler
2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa)
-Karagöz
-Meddah Oyunu
-Orta Oyunu
C. Öğretici Metinler
-Tezkire
-Tarih
-Seyahatname
-Mektup
-İlmî Eserler
-Dinî Eserler