KİLİSLİ RIFAT BİLGE'NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
Türk edebiyatı tarihinde "Türk Edebiyatı Tarihçisi" ve "Türk Dilbilimcisi" olarak tanınmış olan Kilisli Rıfat, 1873 yılında Kilis'te doğdu. Rüştiye öğreniminden sonra özel dersler görerek, Kilis Müftüsü Abdurrahman Efendi'den icazet aldı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Daru'l-Muallimin' de okudu. l898'de mezun olunca idadilerde Türkçe ve Arapça öğretmenlikleri yaptı. ilahiyat ve edebiyat fakültelerinde Arap edebiyatı öğretmenliği yaptı. Bu arada Hukük Fakültesi'nde okudu.

Kilisli Rıfat, Türk Dili ve Edebiyatı tarihinin ana kaynakları sayılan eserler üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanındı. İstanbul kütüphanelerindeki birçok Arapça ve Farsça eseri inceledi ve bunlardan birçoğunun çevirisini yaptı. "Kitab-ı Dede Korkut", Divan-ı Lügati't - Türk" gibi önemli eserlerin basım ve yayımlarını sağladı.

Başlıca eserleri ve çalışmaları şunlardır:
Kitab-ı Dede Korkut (1914),
Divan-ı Lügati't-Türk (1917),
İbn-i Mühenna Lügati (1919),
Ferhenkname-i Sadi (çev.1924),
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (1928),
Divan-ı Türki (Sultan Veled'in Türkçe şiirleri- Veled İzbudak ile,1935),
Keşfu'z-Zünun (Katip Çelebi'nin, Arapça metin 2 cilt Şerafettin Yaltkaya ile,1941-1945),
Maniler (1928) ve daha birçok Arapça ve Farsça çeviri

MODERN EDEBİYAT

Cumhuriyet Edebiyatı

Genel Özellikler
Cumhuriyet Sanatçıları