Milli Edebiyat Döneminde Etkili Olan Akımlar Tablosu

 

Batıcılık

Osmanlıcılık

İslamcılık

Türkçülük

Ortaya Çıkış Sebepleri

Osmanlı'nın Batı karşı­sında fen, teknoloji, bilim alanlarında geride olması

Osmanlı'nın farklı etnik gruplardan oluşması, Fransız İhtilali'nin doğurduğu milliyetçilik duygusu, ülkenin toprak kaybetmesi, içte ve dıştaki isyanlar

Rusların desteğiyle Balkanlarda "Panislavizm" düşüncesinin gelişmesi, Balkan devletlerinin bağımsızlık arayışları

Balkan Savaşları'yla birlikte "Osmanlıcılık" düşüncesinin önemini yitirmesi, Arapların ve diğer Türk olmayan unsurların Osmanlı'dan ayrılmaya çalışması

Amacı 

Batı'daki fen ve teknolo­jiyi Osmanlı'ya getirerek toplumu kalkındırmak ve Osmanlı'nın yıkılmasını önlemek

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden tüm etnik grupları Osmanlı milleti" adıyla bir çatı altında toplamak, böylece Osmanlı'nın parçalanma­sını önlemek

Osmanlı'ya bağlı Müslüman devletlerin ayrılmasını önlemek için bütün Müslüman toplumları "İslam birliği" çatısı altında toplayarak Osmanlı'nın bütünlüğünü korumak

Farklı coğrafyalara dağıl­mış Türkleri "Türk" kimli­ğiyle bir arada toplamak ve Türklerden oluşan büyük bir devlet kurmak

Temel Düşünceleri

Batı'daki yaşama biçimi ve düşünce yapısını benimseyerek Avrupa'nın seviyesine ulaşmak

Osmanlı'nın yükselme dönemindeki ihtişamlı günlerini yakalamak

İlerlemeyi ve gelişmeyi esas alan İslam'ın temel prensiplerini uygulamak, Müslümanları ileri bir millet hâline getirmek

"Türk birliği" düşüncesin­den hareket etmek; dil,din, vatan ve ülkü birliği sağlamak

Akımın Önde Gelen Temsilcileri

Tevfik Fikret

Abdullah Cevdet

Celal Nuri

Namık Kemal

Ziya Paşa

Ali Suavi Jön Türkler

Mehmet Akif Ersoy

Said Halim Paşa

M. Şemsettin Günaltay

Ziya Gökalp

Yusuf Akçura

Mehmet Emin Yurdakul

Nihal Atsız

MODERN EDEBİYAT

Milli Edebiyat

Genel Özellikler

Bağımsız Akımlar