İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ - 2

Test-1    Test-2    Test-3    Test-4

1.      I.    Nibelungen

         II.    Kalevela

        III.    Şehname

        IV.    İgor

        Yukarıda numaralandırılmış doğal destan­lar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?

A) Rus     B) Alman     C) İran      D) Fransız    E) Fin

 

2.    Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sadece Türk destanlarını içermektedir?

A)    Şehname – Oğuz Kağan – Şu – Türeyiş

B)   Alp Er Tunga – Türeyiş – Gılgamış – İgor

C)   Ergenekon – Şehname – Bozkurt – İlyada

D)   Göç – Oğuz Kağan – Bozkurt – Şu

E)   Ramayana – Göç – Şu – Alp Er Tunga

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in kabu­lünden sonra oluşan Türk destanlarından değildir?

A)    El-Manas Destanı

B)   Satuk Buğra Han Destanı

C)   Battal Gazi Destanı

D)   Köroğlu Destanı

E)   Oğuz Kağan Destanı

 

4.     Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması da önemlidir.

        Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Oğuz Kağan Destanı

B)   Alp Er Tunga Destanı

C)   Ergenekon Destanı

D)   Şu Destanı

E)   Bozkurt Destanı

 

5.    Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

A)    Turfan Uygur yazıtları

B)   Yenisey yazıtları

C)   Göktürk yazıtları

D)   Kutadgu Bilig

E)   Bilge Kağan Anıtı

 

6.    Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)    Göktürk – Uygur – Arap – Latin

B)   Uygur – Göktürk – Arap – Latin

C)   Arap – Uygur – Göktürk – Latin

D)   Uygur – Arap – Göktürk – Latin

E)   Göktürk – Arap – Uygur – Latin

 


7.    ..., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, istilalar sonucunda oluşur. Eğer tarihin karanlık devirlerinde, halk arasında oluşmuş ve sonradan bir şair ya da yazar tarafından yazıya geçirilmişse ... adını alır. Millet hayatında önemli olan bir olayı bir şair ya da yazar kendisi anlatmışsa buna da ... denir.

        Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Masal – gerçek masal – yapay masal

B)   Destan – doğal destan – yapay destan

C)   Masal – yapay masal – gerçek masal

D)   Destan – yapay destan – doğal destan

E)   Anı – objektif anı – sübjektif anı

 

8.      I.    Tonyukuk Anıtı

         II.    Kültigin Anıtı

        III.    Bilge Kağan Anıtı

        Göktürk yazıtları bu üç anıttan teşekküldür.

        Yukarıda numaralandırılarak verilen anıtların kronolojik sıraya uygun sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III           B)III-II-I        C)II-I-III          D)I-III-II           E) II - III - I

 

9.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)    Şinto – Japonlar

B)   Roland Türküsü – Fransızlar

C)   Gılgamış – İranlılar

D)   Kalevela – Finliler

E)   Mahabarata – Hintliler

 

10.  Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en hacimli destanıdır. Kır­gızların çeşitli aşamalardan geçerek bütünlük kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan, folklor bakımından da    önemlidir. Şamanizm’in derin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplana­rak düzenlenmiştir.

        Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?

A)    Danişment Gazi Destanı

B)   Köroğlu Destanı

C)   Manas Destanı

D)   Cengiz Destanı

E)   Satuk Buğra Han Destanı

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Türk edebiyatının ürünlerinden değildir?

A)    Koşuk     B)   Sagu     C)   Destan    D)   Kam     E)   Sav

 

12.    I.    12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.

         II.    Hikmetler, tasavvuf konusunda Halk şiirinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.

        III.    İlahi aşk konu edilmiştir.

        IV.    Canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.

         V.    7’li ve 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

        Divan-ı Hikmet’le ilgili yukarıda numaralanmış şekilde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V