İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ - 4

Test-1    Test-2    Test-3    Test-4

1.    Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir?

A)    Uzun metinlerdir.

B)   Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.

C)   Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir.

D)   Nazım–nesir karışık bir anlatımı vardır.

E)   Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir.

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un şahsiyetiyle ilgili değildir?

A)    Hatip, şair, öğüt vericidir.

B)   Oğuzlar arasında bir din elçisi olarak kabul edilir.

C)   Her şeyi bilicidir, adsıza ad koyucudur.

D)   Dede Korkut Hikayeleri’nin yazarıdır.

E)   Her hikayenin ortak kişisidir.

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A)    Yarım kafiye kullanılmıştır.

B)   Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C)   Dil saf Türkçedir.

D)   Nazım birimi beyittir.

E)   Sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi Kültigin ve Bilge Kağan abidelerinin yazarıdır?

A)    Yollug Tigin

B)   İlteriş Kağan

C)   Aprınçur Tigin

D)   Bilge Kağan

E)   W. Thomsen

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Kitabele­ri’nin özellikleri arasında sayılamaz?

A)    Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

B)   Söylev biçiminde yazılmıştır.

C)   Dört yüzü de Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

D)   Orhun ırmağı kıyısında bulunan dikili taşlardır.

E)   Sekizinci yüzyılda yazılmıştır.

 

6.      I.    Koşuk

         II.    Sığır

        III.    Yuğ töreni

        IV.    Sagu

        Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerin karşılığı değildir?

A)    Umumi ziyafet

B)   Yas, matem töreni

C)   Dini sürek avı

D)   Yas, matem şiirleri

E)   Aşk, kahramanlık, doğa şiirleri7.    Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özellikleri içinde yer almaz?

A)    Nazım ve nesir iç içedir.

B)   Aliterasyona dayalı, akıcı, lirik bir dile sahiptir.

C)   On iki öyküden oluşmuştur.

D)   Öykülerin yazarı Aprınçur Tigin’dir.

E)   13. ve 14. yy.larda Doğu Anadolu’daki Oğuz Türkleri arasında oluşmuştur.

 

8.    Aşağıdakilerden hangisinde sadece Türk destanları sayılmıştır?

A)    Türeyiş, Alp Er Tunga, Şehname

B)   Türeyiş, Gılgamış, Oğuz Kağan

C)   Bozkurt, Göç, Ergenekon

D)   Göç, Ramayana, Şu

E)   Şehname, İlyada, Mahabarata

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden değildir?

A)    Harf sayısı otuz sekizdir.

B)   Milli bir alfabedir.

C)   Sağdan sola doğru istiflenir.

D)   Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.

E)   Soldan sağa doğru yazılır.

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi Hun Türklerine ait bir destandır?

A)    Göç Destanı

B)   Ergenekon Destanı

C)   Şu Destanı

D)   Alp Er Tunga Destanı

E)   Oğuz Kağan Destanı

 

11.    I.    Sözlü edebiyat ürünüdür.

         II.    Aşk ve doğa şiiridir.

        III.    Kopuz eşliğinde söylenir.

        IV.    Hece ölçüsüyle söylenmesi milli yanıdır.

         V.    Şiire büyük bir lirizm egemendir.

        Yukarıda özellikleri bütünüyle içeren tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Destan

B)   Koşma

C)   Sav

D)   Sagu

E)   Koşuk

 

12.  Kur yerler hep gölerdi

        Dağ başları göründü

        Dünyanın soluğu ılıdı

        Türlü çiçekler sıralandı

        İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına ait yuka­rıdaki dörtlük biçim özelliklerine ve konu­suna göre hangi Sözlü dönem ürünüdür?

A)    Koşuk

B)   Sagu

C)   Sav

D)   Mani

E)   Destan