DİVAN NESRİNİN TÜRLERİ

Klasik diye adlandırılan Divan edebiyatında, mensur eserler, gerek nitelik gerekse nicelik bakımından göz ardı edilmeyecek kadar önem arz etmesine rağmen bu edebiyatta genellikle şiir eksenli bir sanat anlayışı hakim olmuştur. Bu nedenle nesir, güçlü dîvân geleneğinin gölgesinde kalmıştır. Edebiyat denince, hep divan şiiri ve bu şiirin öğeleriyle bezenmiş süslü nesir akla gelmiştir. Nesirde de, sadece sanatkarane üslûp ile ortaya konan inşâ hatırlanmıştır. Halbuki son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, eski edebiyatta güçlü bir nesir geleneğinin var olduğunu ve sade ve süslü diye adlandırılan bu nesrin iki koldan gelişimini sürdürdüğünü gözler önüne sermiştir. Nesirde baş gösteren bu iki eğilim, Tanzimat’a kadar kesintiye uğramadan ürünlerini vermeye devam etmiştir.

 

Klasik Türk edebiyatındaki nesir türlerini aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri

Genel Özellikler