DİVAN NESRİNDE MÜNŞEAT MECMUALARI
Şair, sanatkâr ve devlet büyüklerinin birbirlerine yazdıkları mektuplarda ve resmi yazışmalarda kullanılan sanatlı nesre inşâ ve bu üslûpla yazılan eserlere münşe’at denir. Bu süslü yazı (inşâ) örnekleri belli kriterlere göre derlenerek mecmualar oluşturulmuştur.

 

Klasik Türk edebiyatında pek çok münşe’ât mecmuası düzenlemiştir. Bu mecmualarda genellikle mektup örnekleri veya berat, fetvâ, vakfiye vb. çeşitli konularda yazılmış düz yazı parçaları bulunmaktadır.

 

Mektup türleri ve kompozisyon kuralları hakkında bilgi veren en eski Türkçe inşa kitabı, Ahmed

Dâî (ö.1421)’nin, sanatkarane bir üslûpla kaleme aldığı Teressül adlı eseridir. Ayrıca, Ferîdûn Ahmed Bey (ö.1583)’in III. Murâd’a sunduğu Osmanlı devletinin resmi belgelerinden ve yazışmalarından oluşan Mecmûa-i Münfle’âtü’s-Salâtîn’i; Nergisî (ö.1635), Nâbî (ö.1712), Veysî (ö.1628), Râgıp Paşa (ö.1762) ve daha pek çok şahsiyetin münşeatlarını saymak mümkündür.

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri

Genel Özellikler