DİVAN ŞAİRİ MİHRİ HATUN
XV. yüzyılın hanım şairlerinden Mihri Hatun, şairlikte Necati Bey'i kendisine örnek almış, ona benzemek istemektedir. Her yazdığı şiiri şaire gönderir fikrini almak ister. Bir rivayete göre Necati Bey, bundan hoşnut değildir. Kızdığını ve şu mısraları yazdığını Latifi söyler:

          Ey benüm şi'rime nazire diyen
          Çıkma rah-ı edepten eyle hazer
     
          Dime kim işte vezn ü kafiyede
          Şiirüm oldu Necati'ye hem-sar

          Harfi üç olmağ ile ikisünün
          Bir midür filhakika ayb u hüner
              
II. Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya Valiliği sırasında Amasya'da yaşayan, güzelliği ve şairliği ile ünlü Mihri Hatun'un Necati Bey'e hissi yakınlığı olduğu ve duygularını mısralarla ifade etmeğe çalıştığı bilinir.
          Ben umardım ki seni yar-ı vefa-dar olasın
          Ne bileydim ki seni böyle cefa-kar olasın

          Reh-i aşkında neler çektüğüm ey dost benüm
          Bilesin bir gün ola aşka giriftar olasın

          Beni azade iken aşka giriftar itdün
          Göreyim sen de benim gibi giriftar olasun
        
          Beddua etmezem amma Huda'dan dilerim
          Bir senin gibi cefa-kara heva-dar olasun

          Şimdi bir haldeyüz kim, ilenen düşmanına
          Der ki, Mihri gibi sen dahi siyeh-kar olasun


Necati Bey'in de Mihri Hatun için "Mihr u Mah" adlı bir mesnevi yazdığı söylenir ise de eserin hiç bir nüshası ele geçmemiştir.

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri

Genel Özellikler
Nesir Yazarları

Comments