DİVAN ŞAİRİ SÜLEYMAN ÇELEBİ
Mübarek günlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi 15.yüzyılda Bursa'da yaşamış,Yıldırım Bayezid devrinin ünlü şeyhi Emir Sultan'a intisab etmiştir.Bursa'da Ulu Cami'in imamıdır.Mevlid'in asıl adı "Vesiletü'n-necat" tır.

Süleyman Çelebi "Vesiletü'n-necat" ını bir dava ve bir iddia üzerine yazmıştır.1409 yıllarında Ulu Cami'in imamı olduğu sırada Iranlı bir vaizin "La nuferriku beyne ehadin min rusulihi"(Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.) ayetini yanlış yorumlaması Süleyman Çelebi'yi çok kızdırdı.Vaiz bu ayete dayanarak Allah'ın, peygamberleri arasında hiç fark gözetmediğini,o halde Hz.Muhammed'in Isa Peygamber'den daha üstün tutulamayacağını söyledi.Halbuki bu ayet Allah'ın değil,kulların dilinden söylenmişti.Aslında Acem vaiz,Fetret devrini yaşayan Osmanlıları yıpratmak,halkı birbirine düşürmek maksadıyla bilhassa böyle söylüyordu. Müslümanların Hz.Muhammed'e olan saygı ve sevgisini zedelemeye çalışıyordu.Işte Süleyman Çelebi bu kötü niyetlileri susturmak,Hz.Muhammed'in bütün peygamberlerden üstün,en son peygamber olduğunu isbatlamak,şii-batıni akımlara karşı ehl-i sünnet görüşünü savunmak için "Vesiletü'n-necat" adlı eserini yazmıştır.
         Mevlid'den

          Allah adın zıkredelim evvela
          Vacip oldur cümle işte her kula

          Allah adın her kim ol evvel ana
          Her işi asan eder Allah ana
          ............
          Aşk ile her ikm ki dinlerse bunu
          Açıla gönlünde rahmet gülşeni
          ...................
          Amine hatun Muhammed anesi
          Olsadeften doğdu ol dür danesi

          Çünki Abdullah'tan oldu hamile
          Vakt erişti hafta vü eyyam ile

          Hem Muhammed gelmesi oldı yakin
          Çok alametler belirdi gelmedin
          .............
          Ol gece kim doğdı ol hayru'l-beşer
          Anesi anda neler gördü neler
          .............
          Dedi gördüm ol habibün anesi
          Bir acep nur kim güneş pervanesi

          Berk urup çıktı evimden nagehan
          Göklere irdi vu nur oldı cihan

          Indi göklerden melekler saf saf
          Ka'be gibi kıldılar evim tavaf

          Hem heva üzde döşendi bir döşek
          Adı Sündüs döşeyen anı melek

          Üç alem dahi dikildi üç yere
          Her birisi eydeyim nire nire

          Mağrib u başrıkta ikisi anın
          Biri damında dikildi Ka'be'nin
       
          Bildim anlardan ki ol halkın yeği
          Kim yakın oldu cihana gelmeği

          Çünki bu işler bana oldı yakın
          Ben evimden otururken yalnızın

          Yarılıp divar çıktı nagehan
          Üç bile huri bana oldı ayan

          Çevre yanıma gelip oturdılar
          Mustafa'yı bir birine muştılar

          Dediler oğlın gibi hiç bir oğul
          Yaradılalı cihan gelmiş değil

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri

Genel Özellikler
Nesir Yazarları