MÜSEDDES NEDİR, MÜSEDDESİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bentleri altı dizeden oluşan divan şiiri nazım biçimidir. Uyak düzeni genellikle; aaaaaa-bbbbba-ccccca-ddddda... şeklinde olur. Ancak aaaaaa-bbbbcc-ddddee-ffffggg/ bbbbca-ddddca-eeeeca-ffffca... şeklinde olanları da vardır.

Müseddesler her konuda yazılabilirler.
Örnek Müseddes:

Firâşım seng-i hârâ pûşişim şevk-ı kıtad olsun           ---a
Yerim beytü'l-hazen kârım figân-ı girye-zâd olsun    ---a
Ten-i mecrûhuma ta'n-ı adû zahm-ı ziyâd olsun         ---a
Edenler gönlümü âzürde mesrûrü'l-fuâd olsun            ---a
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun             ---a (nakarat)
Benimçün  nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun ---a (nakarat)

Sipihr-i kîne-cûdan bî-vefâlık resm-i âdîdir                ---b
Felekten bî-niyâz olmak dahi bir özge vâdîdir            ---b
Verâ-yı kâm-cûyân-ı mahabbet nâ-murâdîdir              ---b
Gönül bu matla'ın memnûn-ı ma'nâ-yı maâdîdir         ---b
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun              ---a (nakarat)
Benimçün  nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun  ---a (nakarat)
                   ………………………………

Ne mümkündür bula ey Nâilî hükm-i kazâ tağyîr       ---c
Bozulmak mümteni'dir ser-nüvist-i hâme-i takdir      ---c
Bu ma'nâda derûn-şâdım ki bir dem etmeyip te'hîr    ---c
Edip ser-tîz ü bürrân tîşe-i âzârı bî-taksîr                    ---c
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun              ---a (nakarat)
Benimçün  nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun  ---a (nakarat)

Me fâ î  lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün    
    
                                                                                              Nailî-i Kadim

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri