TAŞTİR NEDİR, TAŞTİRİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bir gazeldeki beyitlerin mısraları arasına başka bir şair tarafından üç dize yazılmasıyla oluşan nazım biçimidir. Eklemeler, asıl gazelin ölçü ve uyağıyla uyuşmalıdır. Ayrıca konu bakımından da asıl gazele uymalıdır. Uyak düzeni şöyledir: (Eklenen dizeler koyu harflerle gösterilmiştir)

aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea

Edebiyatımızda XVIII. yüzyıldan sonra örnekleri görülen taştir çok az kullanılan bir şekildir.

Örnek Taştir:

Aşağıda Yahya Kemal Beyatlı Baki'nin gazeline taştir yapmıştır. Koyu yazılı yerler Yahya Kemal'e aittir.

BAKÎ'NİN GAZELİNE TAŞTİR

Ferman-ı aşk can iledir inkıyadımız        
Pürdür  hayâl-i  yar ile her lahza yadımız.   
Mevkûfdur o mâha samîm-i fuâdımız          
Âhir varınca haddine hestî-i şâdımız            
Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdımız

Baş eğmeziz adâniye dünyâ-yı dûn içün   
Ettik fedâ zevâhiri şevk-ı derûn içün           
Sattık metâ-ı ömörü mey-i la'l-gûn içün      
Nevbet çalınca rıhlet-i milk-i sükûn içün    
Allah'adır tevekkülümüz i'timâdımız     
                     ………………..
Minnet Hudâ'ya devlet-i dünyâ fenâ bulur
El-hak gazelde neşve-i Bakî bekâ bulur   
Ahlaf o nazma gûş tutarken safâ bulur      
Taştîrimiz bu sayede az çok bahâ bulur    
Bâki kalır sahîfe-i âlemde adımız      
           

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri