TECİ-İ BENT NEDİR, TERCİ-İ BENDİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
-Biçim ve uyak bakımından terkib-i bende benzer.

-Bentlerin kafiye düzeni aşağıdaki gibidir:
    aa xa xa xa xa xa bb     cc xc xc xc xc xc bb
    ee xe xe xe xe xe bb       gg xg xg xg xg xg bb...

-En az beş, en fazla on beş bentten oluşur. Her bent beş ila on beyitten oluşur.

-Her bendin sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır. Her bendin sonundaki vasıta beyiti aynıdır.

-Terci-i bentin terkib-i bentten farkı vasıta beyitlerinin her bendin sonunda aynen tekrarlanmasıdır. Bu sebeple bentlerde işlenen konular asında bir uyum olmak zorundadır. Yani konu bütünlüğü vardır.

-Konu bakımından da farklılıklar görülür. Genellikle Tanrı'nın gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları işlenir. Ayrıca terkib-i bentte işlenen yaşamdan ve talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergiler de terci-i bentte işlenir.

- Vasıta beyitinden bir önceki bente "tercihane" adı verilir.

-Ziya Paşa önemli bir terci-i bent şairimizdir..

ÖRNEK

                            TERCİ-İ BEND

                                    1. BENT

Yarab nedir bu dehrde her merd-i zü-fünûn    ---a
Olmaz bela-yı akl ile aramdan masun             ---a

Yarab niçin bu arsada her şahs-ı arifin            ---b
Mikdar-ı fazlına göre derdi olur fuzûn           ---a

Her kangı suya af-ı nigah etse bi-huzur           ---c
Her kangı şey'e sarf-ı ayal etse aklı dün          ---a

Mümkün müdür hakikat-i eşyayı vezn ü derk  ---d
Mizan-ı akla dirhem-i ta'dil iken zünun           ---a
        …………………………

Subhâne men tahayyere fi sun'hil- ukûl         ---e        Vasıta
Subhâne men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhül      ---e        Beyiti

                       2. BENT
Etmiş kimisi rahatın ikbal için fedâ           ---f
Olmuş kimi beliye-i ibdara mübtela          ---f

Olmuş kimi tüvanger-i devran iken zelil   ---g
Olmuş kimine devleti sermaye-i ana          ---f

Toplar kimisi varis-ü hadis için nuküd      ---h
Eyler kimisi servet için ömrünü heba        ---f

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri