HALK EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ - 2

Test-1     Test-2     Test-3     Test-4     Test-5     Test-6     Test-7


1.    Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatına ait bir özellik değildir?

A)    Bu edebiyat ürünlerinin ilk söyleyeni olmasına rağmen sahipleri belli değildir.

B)   Koşma, varsağı, semai ve destan başlıca ürünleridir.

C)   Ölçü, hece ölçüsüdür.

D)   Genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştır.

E)   Dil yalındır. Halk söyleyişlerine ve söyleyiş inceliklerine yer verilmiştir.

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A)    Varsağı

B)   Semai

C)   Destan

D)   Koşma

E)   Nutuk

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nesrinin bir özelliği değildir?

A)    Halk nesri, sözlü anlatımın yazıya geçirilmesiyle oluşmuştur.

B)   Nazımla nesir iç içedir.

C)   En önemli ürünleri Halk hikayeleridir.

D)   Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin önemli menkıbelerdendir.

E)   Dil oldukça sadedir.

 

4.    Tarihi kişiler ve din büyüklerinin hayatları etrafında oluşan olağanüstü hikayelerdir.

        Yukarıda tanımı verilen Halk edebiyatı nesri aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Menkıbe

B)   Efsane

C)   Halk Masalları

D)   Bilmece

E)   Halk Hikayeleri

 

5.    Karagöz bir gölge oyunudur. İki temel tip vardır: ...; saf, temiz yaratılışlı halkı temsil eden, ...; oku­muş, ukala, kibar geçinen sınıfın temsilcisidir.

        Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Hacivat – Bebervhi

B)   Karagöz – Zenne

C)   Karagöz – Hacivat

D)   Tiryaki – Hacivat

E)   Hacivat – Karagöz

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi Halk oyunlarının ortak özelliklerinden değildir?

A)    Hem göze, hem kulağa seslenir.

B)   Yazılı tiyatro örneğidirler.

C)   Şive (ağız) taklitlerinden yararlanılır.

D)   Güldürü öğesine yer verilir.

E)   Kişiler, oyunlarını çok içten oynarlar.


 


7.    Tek kişilik oyundur. Oyuncu, bütün kişileri küçük değişikliklerle (kostüm değiştirerek, konuşma ağzını değiştirerek, jest ve mimiklerini değiştirerek) canlandırır, oynar.

        Yukarıda açıklaması verilen Halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karagöz                                                                                                                 

B) Ortaoyunu

C) Meddah                                                                            

D) Halk Masalları

E) Efsane

 

8.    ... dekorsuz, metinsiz bir tiyatrodur. Oyuncular hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneler. İki tip vardır: Pişekar ve Kavuklu. ..., gölge oyunundaki Karagöz’ün; ..., Hacivat’ın özelliklerini gösterir.

        Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sı­rasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Meddah – Pişekar – Kavuklu

B)   Ortaoyunu – Kavuklu – Pişekar

C)   Ortaoyunu – Pişekar – Tiryaki

D)   Meddah – Tiryaki – Zenne

E)   Ortaoyunu – Pişekar - Kavuklu

 

9.      I.    Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir; dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıftır.

         II.    Lirik ve didaktik söyleyişleri hep insan sevgisine dönüktür.

        III.    Genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır; ancak aruz ölçüsüyle da yazmıştır.

        IV.    İlahi nazım biçimini kullanmıştır.

        Yukarıda özellikleri verilen Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre                                                                          

B) Hacı Bektaşi Veli

C) Hacı Bayram Veli                                 

D) Kaygusuz Abdal

E) Pir Sultan Abdal

 

10.  13. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Horasan’da Hoca Ahmet Yesevi’den ders al­mış ve Anadolu’ya gönderilmiştir. Anadolu bir­liğinin sağlanmasında Orhan Bey’le işbirliği yapmış, Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasında etkili olmuştur. Tasavvuf düşüncesini anlatan Arap­ça yazdığı Makalât adlı eseri ünlüdür.

        Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kayıkçı Kul Mustafa

B)   Hacı Bayram Veli

C)   Kaygusuz Abdal

D)   Yunus Emre

E)   Hacı Bektaşi Veli

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)    Toplumun her kesimine hitap eden bir dil kullanması

B)   Dış dünyaya yönelik somut konuları işlemesi

C)   Hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmış olması

D)   Bütün güzelliğinden çok parça güzelliğini ön planda tutması

E)   Koşma, mani, semai gibi belli nazım biçimlerini kullanması

 

12.  –      Anonim Halk edebiyatının yaygın örneklerindendir.

        –      Birbiriyle bağdaşmayan hayallerle düşüncelerin sıralanmasından oluşur.

        –      Ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılır.

        –      Bunlar birer söz oyunudur.

        Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilmece                                                  

B) Ninni                                       

C) Tekerleme

D)Efsane                                                                                   

               E) Akrostiş