HALK EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ - 3

Test-1     Test-2     Test-3     Test-4     Test-5     Test-6     Test-7


1.    Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A)    Konu ilahi aşk ve felsefi düşüncedir.

B)   Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

C)   Mevlevilerde olduğu gibi şiir, musiki eşliğinde söylenmiştir.

D)   Şiirlerde öğretici ve yol gösterici, insanları iyi­lik ve güzelliğe sevk edici bir tutum görülür.

E)   Nazım birimi beyit, dili ağırdır.

 

2.    Bektaşilerde “nefes”, Alevilerde “deme” adını alan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şathiye

B)   Nutuk

C)   İlahi

D)   Semai

E)   Devriye

 

3.      I.    Risalet’ün Nushiyye

         II.    Garipname

        III.    Nutuk

        IV.    Genç Osman Destanı

        Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kayıkçı Kul Mustafa

B)   Yunus Emre

C)   Hacı Bayram Veli

D)   Pir Sultan Abdal

E)   Aşık Paşa

 

4.      I.    Malakât

         II.    Garipname

        III.    Nutuk

        Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)    13. yüzyılda yaşamış sanatçılar tarafından yazılmaları

B)   Bektaşi tarikatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları

C)   Aruz ölçüsüyle yazılmaları

D)   Tasavvuf edebiyatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları

E)   Arapça olarak yazılmaları

 

5.    16. ve 17. yüzyılda yaşadığını tahmin etti­ğimiz saz şiirinin en ünlü şairidir. Bütün şiirlerini din dışı konularda yazmıştır. Elinde sazı, dilinde sözüyle Anadolu’yu köy köy, diyar diyar dolaşarak insan sevgisini, doğa güzelliklerini dile getirmiştir. Süsten ve gösterişten uzak samimi bir anlatımı vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve konuşma diliyle söylemiştir.

        Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir?

A)Köroğlu                                                                                                                                 

B) Karacaoğlan

C)Dadaloğlu                                                                                                                            

D) Gevheri

E) Aşık Ömer

 

6.    Bahçede hanımeli

        Derdinden oldum deli

        Alemde hüner odur

        Sevmeli sevilmeli

        Yukarıdaki bu tür, yedi heceli ve dört mısralı tek kıtadan meydana gelir. İlk iki dize doldurma, asıl anlam son iki dizededir.

        Örneği ve açıklaması verilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai                                                                      

B) Ninni                                                                       

C) Koşma

D)Mani                                                                                                       

E) Türkü

 7.    Dinleyin ağalar methin eyleyim

        Elma yanaklımın kara kaşlımın

        O gül yüzlerine kurban olayım

        Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

        Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koçaklama                                            

B) Güzelleme                                             

C) Ağıt

D) Taşlama                                                                

E) Türkü

 

8.    Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından değildir?

A) Bayburtlu Zihni                                                   

B) Gevheri

C)Seyrani                                                                                                                

D) Bağdatlı Ruhi

E) Sümmani

 

9.    Şair, 1984’te Sivas’a bağlı Sarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, 21 Mart 1971’de aynı köyde vefat etmiştir. Yedi yaşında gözle­rini çiçek hastalığı ve bir kaza neticesinde kaybetmiştir. Babasının yanına gelen aşıkların uyandırdığı ilgi ve sevgi neticesinde saz çal­maya başlamıştır. Şiirlerinde sade bir dil gözlemlenir. Aşk, yurt ve toprak sevgisini işlemiş­tir. Şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.

        Paragrafta bahsedilen ozanımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)    Aşık Veysel Şatıroğlu

B)   Konyalı Aşık Mehmet Yakıcı

C)   Şeref Taşlıova

D)   Murat Çobanoğlu

E)   Aşık İlhami

 

10.    I.    Semai

         II.    Koşma

        III.    Türkü

        IV.    İlahi

         V.    Mani

        Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiyatında kullanıldığı bölümlere göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

11.    I.    Anonim Halk edebiyatı nazım türüdür.

         II.    İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek  istenen son iki dizededir.

        III.    Sadece aşk üzerine söylenir.

        IV.    Son dörtlükte şairin mahlası geçer.

         V.    Çoğunlukla hecenin 7’li kalıbıyla söylenir.

        Yukarıda “mani”yle ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                                                    

B) Yalnız V                                                   

C) I ve III

D) III ve IV                                                                                   

E) II ve V

 

12.    I.    Nutuk

         II.    İlahi

        III.    Semai

        IV.    Koşma

         V.    Devriye

        Yukarıdakilerden hangileri Tekke edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A) I ve II                                                                        

B) II ve III                                                                     

C) IV ve V

D) III veIV                                                                                   

E) II ve V