HALK EDEBİYATI KONU TARAMA TESTLERİ - 4

Test-1     Test-2     Test-3     Test-4     Test-5     Test-6     Test-7


1.      I.    Umumiyetle aşk duygularını ve tabiat güzelliklerini anlatan lirik şiirlerdir.

         II.    11’li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece vezniyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir.

        III.    Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isimlendirilir.

        Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)    Koşma

B)   Mani

C)   Semai

D)   Destan

E)   Ninni

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A)    Semai

B)   İlahi

C)   Şathiye

D)   Devriye

E)   Nefes

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın konula­rına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?

A)    Taşlama

B)   Koçaklama

C)   Ağıt

D)   Hicviye

E)   Güzelleme


4.    Yürü bre Bulgar dağı

        Hemen dağlar sende m’olur

        Yaylalı sümbüllü yurtlar

        Büyük evler sende m’olur

      Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Koşma                                                                   

B) Semai                                                     

C) Rubai

D) Destan                                                                                  

E) Varsağı

 

5.    İncecikten bir kar yağar

        Tozar Elif Elif diye

        Deli gönül abdal olmuş

        Gezer Elif Elif diye

        Bu tür hecenin 8’li kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3–5 arasında değişir. Konu bakımından aşk, tabiat, ayrılık duygusu temaları işlenir.

        Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi                                                                         

B) Rubai                                                                     

C) Koşma

D) Kalenderi                                                                              

E) Semai

 

6.    Ala gözlü nazlı dilber

        Seni kandan sakınırım

        Kandan değil hey efendim

        Seni candan sakınırım

        Bu dörtlükten Halk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)    Redif sıklıkla kullanılır.

B)   Halk söyleyişi ve yalın bir dil tercih edilir.

C)   Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır.

D)   Dörtlük nazım birimiyle söylenir.

E)   Klasik edebiyatın etkileri yer yer görülür.

 


7.    Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk ede­biyatı nazım şekilleridir?

A)    Koşma – destan – varsağı – mesnevi

B)   Semai – varsağı – koşma – mani

C)   Mani – ilahi – koşma – rubai

D)   Şarkı – türkü – mani – varsağı

E)   Varsağı – tuyuğ – türkü – koşma

 

8.    Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Aşık Paşa – Garipname

B)   Köroğlu – Genç Osman Destanı

C)   Kaygusuz Abdal – Budalaname

D)   Hacı Bektaşi Veli – Malakât

E)   Yunus Emre – Risalet’ün Nushiyye

 

9.    Derdim var seller gibi

        Diyemem eller gibi

        Kurudum kadîd oldum

        Meyvesiz dallar gibi

        Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A)    Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B)   Düz kafiye örneğidir.

C)   Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.

D)   Kesik mani örneğidir.

E)   Kelime halinde redif kullanılmıştır.

 

10.  Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A)    Halk edebiyatı din etkisi dışında oluşturulan bir edebiyattır.

B)   Dede Korkut Hikayeleri on iki hikaye ve bir önsözden oluşur.

C)   Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme bent denir.

D)   Taşlamalar Divan şiirinde hicviye, Batı ede­biyatında satir adını alır.

E)   Semai Toroslardaki “Varsak” boyunun özel ezgiyle söyledikleri şiirin adıdır.

 

11.  Aşık edebiyatında bir kişiyi ya da sosyal düzeni eleştiren hiciv konulu şiirlere ...; bunun yanı sıra tabiat güzelliklerini veya kadın, at, silah gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ... denir.

        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A)    Hicviye – güzelleme

B)   Taşlama – şarkı

C)   Taşlama – güzelleme

D)   Güzelleme – koçaklama

E)   Satirik – lirik

 

12.    I.    Türkü

         II.    Semai

        III.    Varsağı

        IV.    Tekerleme

         V.    Şarkı

        Yukarıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?

A) V         

B) IV         

C) III         

D) II        

E) I