İkbâl Bacı (d.1276/1277 /1860-ö.1330/1331/1912)

İkbâl Bacı, 1860 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eşi Tevif Bey saray mızıkası mensuplarındandır. Çamlıcalı Nuri Baba’dan el almıştır. (Cunbur 2011:247; Ay 1934:44; Tamsöz 1994:1402’den alıntılayan Turan-Saluk 2014:311). 1912 yılında vefat etmiştir. Nefesleriyle meşhurdur.

Eserlerinden Örnekler


Nefes

Çevir yüzün semâya

Otur her dem duâya

Niyâz eyle Hüdâ’ya

Derdine dermân gelsin

 

Eski defterlerin dür

Masivâyı dilden sür

Durma ey cân Hakk’ı gör

Zatına irfân gelsin

 

Varlığı hâk edelim

Benliği çâk edelim

Gönlümüz pâk edelim

Cânlara cânan gelsin

 

Bakma yalan dünyâya

Düşme kuru sevdâya

Yalvar Nuri Baba’ya

Lutf ile ihsân gelsin

 

Terk eyle cümle varı

Koma elden ikrârı

Sakın etme inkârı

Kalbine imân gelsin

 

Nuri Baba şâhımız

Açıktır dergâhımız

Hoş eyle mihmânımız

Yanımıza cân gelsin

 

Yolumuz Hakk’a gider

Her işler bunda biter

Nurî Babam lutf eder

Saki dem aman gelsin

 

İkbâl sen aç gözünü

Pak et kendi özünü

Şâha döndür yüzün

Her işin âsan gelsin