KISALTMALAR DİZİNİ


A

Alay

AA

Anadolu Ajansı

AAFSE

Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)

AAM

Atatürk Araştırma Merkezi

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

ABS

Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)

ADSL

Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

AET

Avrupa Ekonomik Topluluğu

AFP

Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)

Age

Adı geçen eser

AGİK

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

agm.

Adı geçen makale

agy.

Adı geçen yayın

AI

Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)

AID  

Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)

AIDS

Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)

AİHM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHS

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AK

Avrupa Konseyi

AKBİL

Akıllı bilet

AKDTYK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

AKM

Atatürk Kültür Merkezi

AKPM

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

AKUT

Arama Kurtarma Teşkilatı

Alb.

Albay

Alm.

Almanca

anat.

Anatomi

ant.

Antropoloji

AO

Anonim ortaklık

AOÇ

Atatürk Orman Çiftliği

AÖF

Açıköğretim Fakültesi

AP

ABD Haber Ajansı (Associated Press)

APS

Acele Posta Servisi

Apt.

Apartman, apartmanı

Ar.

Arapça

ARGE

Araştırma geliştirme

Arş. Gör.

Araştırma Görevlisi

ark.

Arkeoloji

As.

Asker, askerî, askerlik

Asb.

Astsubay

ASELSAN

Askerî Elektronik Sanayii

As. İz.

Askerî İnzibat

ASKİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

ASO

Ankara Sanayi Odası

AST

Ankara Sanat Tiyatrosu

astr.

Astronomi

astrol.

Astroloji

Anonim şirket

AŞTİ

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

AT

Avrupa Topluluğu

Atğm.

Asteğmen

atm.

Atmosfer

ATO

Ankara Ticaret Odası

Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi

Av.

Avukat

B

Batı, bay

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri

bağ.

Bağlaç

BAĞ-KUR

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

BBC

İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)

BCG

Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)

Bçvş.

Başçavuş

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

BDT

Bağımsız Devletler Topluluğu

BE

Büyükelçi

belgeç

Belgegeçer (faks)

bitb.

Bitki bilimi

biy.

Biyoloji

bk.

Bakınız

Bl.

Bölük

bl.

Bilişim

BM

Birleşmiş Milletler

Bn.

Bayan

Bnb.

Binbaşı

bot.

Botanik

BOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Böl.

Bölüm

bs.

Baskı, basım

Bşk.

Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı

BUE

Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)

Bul.

Bulvar, bulvarı

Bulg.

Bulgarca

Boğaziçi Üniversitesi

C

Cilt

Cad.

Cadde, caddesi

CAEC

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)

cal

Kalori

CAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)

CC

Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)

CD

Kordiplomatik (Corps Diplomatique)

CDH

Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)

CE

Avrupa Konseyi (Council of Europe)

CENTO

Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)

CIA

ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)

CIF

Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)

CIOS

Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

CIP

Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim

CIP

Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)

cm

Santimetre

CMUK

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

CNRS

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)

coğ.

Coğrafya

COMECON

Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)

cos

Kosinüs

CSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cum. Bşk.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

ÇAYKUR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

çev.

Çeviren

ÇS

Çimento Sanayisi

ÇUKOBİRLİK

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

ÇÜ

Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi

Çvş.

Çavuş

D

Doğu

dal

Dekalitre

dam

Dekametre

DAP

Doğu Anadolu Projesi

db.

Dil bilimi

dbl.

Dil bilgisi

DDT

Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

DDY

Devlet Deniz Yolları

DEÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi

dg

Desigram

DGM

Devlet Güvenlik Mahkemesi

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

DHMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİE

Devlet İstatistik Enstitüsü

dk.

Dakika

dl

Desilitre

DLH

Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

dm

Desimetre

DMO

Devlet Malzeme Ofisi

DNA

Deoksirübo nükleik asit

Doç.

Doçent

doğ.

Doğum tarihi

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

Dr.

Doktor

drl.

Derleyen

DSİ

Devlet Su İşleri

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü

DT

Devlet Tiyatroları

DTCF

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTÖ

Dünya Ticaret Örgütü

Dicle Üniversitesi

Dz. Kuv.

Deniz Kuvvetleri

Dz. Kuv. K.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

dzl.

Düzenleyen

  1.  

Edat

EAC

Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)

EAT

Eski Anadolu Türkçesi

EBU

Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)

Ecz.

Eczacı

ed.

Edebiyat, editör

EEG

Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)

EFT

Elektronik fon transferi

EFTA

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)

EGO

Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)

EİEİ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi

EKG

Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)

ekon.

Ekonomi

EMG

Kas akım grafiği (Electromyographie)

EMK

Elektromotor kuvvet

Ens.

Enstitü, enstitüsü

EPA

Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

ERDEMİR

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

Erm.

Ermenice

ESA

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)

ESHOT

Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)

ET

Eski Türkçe

Ege Üniversitesi

F

Fiyat, fiyatı

f.

Fiil

Fak.

Fakülte

FAO

BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)

Far.

Farsça

FBI

ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

fel.

Felsefe

FIBA

Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)

FIDE

Uluslararası Satranç  Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)

FIFA

Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)

FILA

Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)

FIR

Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)

fil.

Filoloji, filolojisi

FİSKOBİRLİK

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

fiz.

Fizik

fizy.

Fizyoloji

FKB

Fizik, kimya, biyoloji

FM

Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)

Fr.

Fransızca

Fırat Üniversitesi

G

Güney

g

Gram

GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi

GATA

Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GAZÜ

Gaziantep Üniversitesi

GB

Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)

GB

Güneybatı

GB

Gümrük Birliği

GD

Güneydoğu

Gen.

General

geom.

Geometri

gn.

Genel

Gnkur.

Genelkurmay

GOÜ

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

Gön.

Gönderen

gr.

Gramer

Grt

Groston

GSM

Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)

GSMH

Gayrisafi millî hasıla

GSYH

Gayrisafi yurt içi hasıla

Gazi Üniversitesi

H

Hicri

HA

Harp Akademisi

HABITAT

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

HAVAŞ

Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HDD

Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

hek.

Hekimlik, hekim, hekimi

HIV

AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)

hl

Hektolitre

hlk.

Halk ağzı

hm

Hektometre

HMUK

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

HO

Harp Okulu

Hst.

Hastane, hastanesi

Hs. Uzm.

Hesap Uzmanı

huk.

Hukuk

Hacettepe Üniversitesi

Hv. Kuv.

Hava Kuvvetleri

Hv. Kuv. K.

Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hz.

Hazret

Hz.

Hizmet, hizmette

hzl.

Hazırlayan

Hz. öz.

Hizmete özel

IAAF

Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)

IAEA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)

IATA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)

ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)

ICJ

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)

ICRC

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)

IDA

Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)

IDB

İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)

ILO

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)

IMF

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

INTERPOL

Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

IOC

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)

IPI

Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)

IRO

Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)

ISBN

Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)

ISMN

Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)

ISO

Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)

ISSN

Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)

ITO

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)

İbr.

İbranice

İETT

İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İKÖ

İslam Konferansı Örgütü

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İng.

İngilizce

is.

İsim

İSDEMİR

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları

İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSO

İstanbul Sanayi Odası

İsp.

İspanyolca

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu

işl.

İşleyen

İŞOT

İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

İt.

İtalyanca

İTB

İstanbul Ticaret Borsası

İTO

İstanbul Ticaret Odası

İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ

İstanbul Üniversitesi

İZTB

İzmir Ticaret Borsası

İZTO

İzmir Ticaret Odası

J

Jandarma

JAL

Japon Hava Yolları (Japan Airlines)

Jap.

Japonca

jeol.

Jeoloji

JGK

Jandarma Genel Komutanlığı

K

Kuzey

K

Komutan, komutanlığı

KARDEMİR

Karabük Demir Çelik Fabrikaları

KB

Kuzeybatı

KBB

Kulak, Burun, Boğaz

KD

Kuzeydoğu

KDV

Katma değer vergisi

KEİ

Karadeniz Ekonomik İş Birliği

kg

Kilogram

KGB

Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

KHK

Kanun hükmünde kararname

KİK

Kamu İhale Kurumu

kim.

Kimya

KİT

Kamu İktisadi Teşekkülü

KKK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

km

Kilometre

KMS

Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı

KOBİ

Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

KOİ

Kamu Ortaklığı İdaresi

koor.

Koordinasyon

Kor.

Kolordu

Kora.

Koramiral

Korg.

Korgeneral

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

krş.

Karşılaştırınız

KTÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kur.

Kurmay

Kur. Bşk.

Kurmay Başkanı, Başkanlığı

Kırıkkale Üniversitesi

l

Litre

Lat.

Latince

LCV

Lütfen cevap veriniz

LES

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

LİBOR

Londra bankaları gecelik faiz oranı

LP

Uzunçalar (Long play)

LPG

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)

Ltd.

Limitet

M

Miladi

m

Metre

Mac.

Macarca

Mah.

Mahalle, mahallesi

Mah.

Mahkeme, mahkemesi

man.

Mantık

mat.

Matematik

MB

Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)

Md.

    Müdür, müdürlük, müdürlüğü

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

mec.

Mecaz

MGK

Millî Güvenlik Kurulu

mim.

Mimarlık

min.

Mineraloji

MİT

Millî İstihbarat Teşkilatı

MK

Medeni Kanun

MKE

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MKS

Metre-Kilogram-Saat

MKYK

Merkez Karar Yönetim Kurulu

mm

Milimetre

MOSSAD

İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

Milattan önce

MPİ

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

MPM

Millî Prodüktivite Merkezi

MS

Milattan sonra

MSÜ

Mimar Sinan Üniversitesi

MTA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi

Müh.

Mühendis, mühendisi, mühendislik

Mür.

Müracaat

müz.

 

MYK

Merkez Yönetim Kurulu

NASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)

NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)

NOTAM

Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)

.

Nöbet, nöbetçi

Nö. Sb.

Nöbetçi subayı

Nu.

Numara

OAPEC

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OECD

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)

Okt.

Okutman

Onb.

Onbaşı

OPEC

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Opr.

Operatör

Or.

Ordu

Ora.

Oramiral

Ord.

Ordinaryüs

Org.

Orgeneral

Ort.

Ortaklık, ortakları, ortaklığı

OSB

Organize Sanayi Bölgesi

Osm. T.

Osmanlı Türkçesi

OYAK

Ordu Yardımlaşma Kurumu

ÖİB

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

öl.

Ölüm tarihi

ör.

Örnek

ÖSS

Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi

ÖTV

Özel tüketim vergisi

ÖYK

Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖYS

Öğrenci Yerleştirme Sınavı

öz.

Özel

ped.

Pedagoji

PEN

Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

PETKİM

Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

PK

Posta kutusu

PO

Petrol Ofisi

POAŞ

Petrol Ofisi Anonim Şirketi

Port.

Portekizce

Prof.

Profesör

psikol.

Psikoloji

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

RAM

Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)

RC

Kızılhaç (Red Cross)

RCD

Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)

RNA

Ribo nükleik asit

ROM

Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)

Ro-Ro

Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)

RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Rum.

Rumence

Rus.

Rusça

S

Sayı

s.

Sayfa

sa.

Saat

SALT

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)

SAS

Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT

Su Altı Taarruz (Komandoları)

Sb.

Subay

SBF

Siyasal Bilgiler Fakültesi

SEK

Süt Endüstrisi Kurumu AŞ

SEKA

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

sf.

Sıfat

SHÇEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SKT

Son kullanma tarihi

Sl.

Slavca

Sn.

Sayın

sn.

Saniye

snt.

Santral

Sok.

Sokak

sos.

Sosyoloji

SOS

Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

sp.

Spor

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

SSCB

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ

Sivil Toplum Örgütü

Selçuk Üniversitesi

Ş

Şirket

Şb.

Şube

T.

Türkçe

t

Ton

TAEK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAI

Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)

TAO

Türk Anonim Ortaklığı

tar.

Tarih

TARİŞ

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TASS

Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TAŞ

Türk Anonim Şirketi

Tb.

Tabur

TBB

Türkiye Barolar Birliği

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

T.C.

Türkiye Cumhuriyeti

TCDD

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TCK

Türk Ceza Kanunu

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCZB

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

TDÇİ

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

TDİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri

TDK

Türk Dil Kurumu

TEAŞ

Türkiye Elektrik Üretim AŞ

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEFE

Toptan eşya fiyatları endeksi

TEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim AŞ

tek.

Teknik, teknoloji

TEK

Türkiye Elektrik Kurumu

tel.

Telefon

telg.

Telgraf

TEM

Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)

TETAŞ

Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞ

TGC

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Tğm.

Teğmen

THA

Türk Haberler Ajansı

THK

Türk Hava Kurumu

THK

Türk Hukuk Kurumu

THY

Türk Hava Yolları

TIR

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)

tic.

Ticaret

TİGEM

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

TİKA

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

TİM

Türkiye İhracatçılar Merkezi

TİSK

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu

tiy.

Tiyatro

TKAE

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

TKB

Türk Kadınlar Birliği

TKF

Toplu Konut Fonu

TKİ

Türkiye Kömür İşletmeleri

TL

Türk lirası

tlks.

Teleks

tls.

Telsiz

TM

Türk malı

TMMOB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO

Toprak Mahsulleri Ofisi

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TODAİE

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOEFL

Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)

TOKİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Top.

Topçu

TP

Türk Petrolleri

TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TR

Türkiye

TRT

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

TSİ

Türkiye saati ile

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri

TT

Türkiye Türkçesi

TTB

Türk Tabipleri Birliği

TTOK

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

TTKB

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

TTK

Türk Tarih Kurumu

Tug.

Tugay

Tuğa.

Tuğamiral

Tuğg.

Tuğgeneral

TUS

Tıpta Uzmanlık Sınavı

Trakya Üniversitesi

TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜFE

Tüketici fiyatları endeksi

Tüm.

Tümen

Tüma.

Tümamiral

Tümg.

Tümgeneral

TÜPRAŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi

TÜRDOK

Türkiye Dokümantasyon Merkezi

TÜRKSAT

Türk uydusu (Turkish satellite)

TÜRSAB

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TÜTAV

Türk Tanıtma Vakfı

TV

Televizyon

TZDK

Türkiye Zirai Donatım Kurumu

TZOB

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

UEFA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)

UFO

Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)

UHF

Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)

UK

Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)

UN

Birleşmiş Milletler (United Nations)

UNAC

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNICEF

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)

UNO

Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)

UPI

Uluslararası Basın Birliği (United Press International)

UPU

Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)

USA

Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)

USAŞ

Uçak Sanayi AŞ

Uludağ Üniversitesi

Uzm.

Uzman

Ü

Üniversite

Üçvş.

Üstçavuş

ÜDS

Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı

ÜFE

Üretici fiyatları endeksi

ünl.

Ünlem

Ütğm.

Üsteğmen 

ÜT

Üretim tarihi

vb.

Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi

vd.

Ve devamı, ve diğerleri

VDMK

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Vet.

Veteriner

VHF

Çok yüksek frekans (Very High Frequency)

VIP

Çok önemli kişi (Very Important Person)

vs.

Vesaire

w

Elektrik güç birimi (Watt)

WAP

Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)

WB

Dünya Bankası (World Bank)

WHO

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

WTO

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)

Yrd. Doç.

Yardımcı Doçent

Yay.

Yayını, yayınları

Yb.

Yarbay

YDS

Yabancı Dil Sınavı

Yd. Sb.

Yedek subay

YKr

Yeni kuruş

YÖK

Yükseköğretim Kurulu

YÖS

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

YSE

Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü

YSK

Yüksek Seçim Kurulu

YTL

Yeni Türk lirası

YTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yun.

Yunanca

YURTKUR

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Y. Mim.

Yüksek mimar

Y. Müh.

Yüksek mühendis

  1. Yüzyıl

 

YYÜ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yzb.

Yüzbaşı

zf.

Zarf

ZF

Ziraat Fakültesi

zm.

Zamir

ZMO

Ziraat Mühendisleri Odası

zool.

Zooloji

YAZIDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLER
+
Toplama işareti, artı
Çıkarma işareti, eksi, kısa çizgi
x
Çarpma işareti, çarpı
÷
Bölme işareti, bölü
/
Bölme işareti, bölü, eğik çizgi
:
Bölme işareti, bölü, iki nokta

Ö 

Karekök işareti
=
Eşitlik işareti
%
Yüzde işareti
     
Üs işareti
§
Paragraf işareti
 
Paragraf işareti
./.   
Çeviriniz
*
Kelimeden sonra dipnot işareti; kelimeden önce varsayım işareti
°        
Derece işareti
¢          
Dakika işareti
=>      
Devam işareti

® 

Devam işareti; gönderme işareti
~
Benzerlik, yaklaşıklık, denklik işareti
>
Büyük; dil bilgisinde çıkma işareti
<
Küçük; dil bilgisinde gelişme işareti
@       
Yaklaşık olarak eşit
· 
Bitti
***  
Bölüm sonu işareti
±  
Eksiği veya fazlası
$
Dolar
Avro
@
Kuyruklu a
©
Telif hakkına sahip (copyright)
® 
Telif hakkı alınmış (registered)