Abdizade Hüseyin Hüsamettin Efendi |Amasya| Türkiye Edebiyat Haritası

ABDİZADE HÜSEYİN HÜSAMETTİN EFENDİ

XX. yy. tarihçilerindendir. Yazdığı Amasya tarihî yüzünden “Amasya Müverrihi” diye anılır. Şiirlerinde “Asri” mahlasını kullanır. 1934 yılında Yasar soyadını almıştır. 1869’da Amasya’da doğdu. Eğitimini geliştirmek için 1890’da İstanbul’a gitti. Kalenderhane Medresesi'nde eğitim gördü. Değişik beldelerde birçok hocadan, bu arada NakşibendîHalidî şeyhlerinden Ömer Ziyaeddin-i Dağıstanî’den ve Mevlevî Ahmed Remzi Efendi’den ders aldı. Bir ara Şam’da bulundu. 1899’da İstanbul’a döndü. “Medrese icazeti”ni Tokadîzâde Ahmed Nureddin Efendi’den aldı. Vakıflar Nezaretinde Arapça çevirmenliği yaptı. Çeşitli bölgelerde görevler üstlendi. 1909’da kurulan Tarih-i Osmânî Encümeninde üyelik yaptı. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üyeliklerinde bulundu. Hayatını Amasya tarihîni araştırmaya adadı. 12 ciltlik eserinin gereğince takdir edilmediğine inanmıştır. Çünkü ömrü boyunca ancak 5 cildini bastırma olanağı bulabilmiştir. Bu nedenle Amasya’ya sitem eder: “Seni ruhum gibi sevdim sana bir cân verdim/Varımı uğruna koydum, beni mağbun (aldanmış) ettin./Bilmedim sen ne yaman dilber-i fettanmışsın/Böyle Asri gibi üftâdeni mâhzun ettin.”


1939 yılında İstanbul’da öldü.

Kitapları: Amasya Tarihi (12 Ciltlik Amasya Tarihî Latin harfleriyle çeşitli biçimlerde, kısaltılarak ya da özetlenerek 2 cilt biçiminde vb. basılmıştır. En son Mesut Aydın ve G. Aydın’ın basıma hazırlamasıyla 12 cilt 20042008 yılları arasında yayımlanmıştır.),Vakıf Nezaretinin Tarihçesi ve Nazırların Teracim-i Ahvali, Divan-ı Vezaret.