top of page

Koşuk

Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli bentlerden oluşan koşuklar, manilere ve koşmalara kaynak olmuştur. Türkler İslamiyet öncesi belli dönemlerde, “sığır töreni” adı verilen av törenlerinde, “Şölen” adı verilen kurban törenlerinde ziyafetler ve yengi ile biten savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri bir araya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere “koşuk” adı verilir.Ayrıca halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen nazım biçimidir. Halk şiirindeki karşılığı koşmadır. Koşuk örneklerini Kaşgarlı Mahmut’un Divan ü Lugati’t-Türk adlı eserinde görmekteyiz.

Koşuk türünün belli başlı özellikleri şunlardır:

  1. Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.

  2. Kopuz eşliğinde söylenir.

  3. Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.

  4. Nazım birimi dörtlüktür.

  5. Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb)

  6. Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır.

  7. Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir.

Comments


bottom of page