top of page

Türk Mitolojisi

Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani “söylenen ya da duyulan söz” ve logos (λογος) yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yu­nan’da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi “ gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Batı dillerinde “efsane” anlamı kazanmıştır. Çağdaş kullanımda, mitoloji ya belirli bir din veya kültürdeki mitlerin bütününü tanımlar (örneğin: Yunan mi­tolojisi, Türk mitolojisi, Hint Mitolojisi) ya da mitlerin incelenmesi, yorumlanması, toplanması (belki yeniden oluşturulması) ve benzeri çalışmaları içeren bilgi, bilim dalını tanımlar. Mitoloji, Concise Oxford English Dictionary’de;

a) Mitlerin, özellikle de belirli bir dinî veya kültürel geleneğe ait olanların, bir bütünü,

b) Yaygın anlamda benimsenmiş fakat abartılmış veya kurgusal bir hikâyeler veya inançlar kümesi,

c) Mitlerin incelenmesi (bilimi); Ana Britanica’da ise mitoloji, “belirli bir uy­garlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, ço­ğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamı” şeklinde tanımlanmaktadır.

Terim, bünyesinde barındırdığı tanım özelliği ile mecâzî şekilde, belirli bir görüş, anlayış veya kavramı hayalî (veya efsanevî) olarak etiketlemek için de kullanılmış­tır. Çok sık rastlanır olmasa da, ayrıca günlük kullanımda mit sözcüğü gerçekte doğru olmayan bir hikâye veya anlatı için tercih edilir ve çoğunlukla bir yanlışlık ve/veya doğru olmayan unsur vurgusu barındırır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe’de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlan­dırılmıştır.

TÜRKLERDE MİTOLOJİK UNSURLAR

 1. Din ve Mitoloji

 2. Efsanelerimiz

 3. Mitlerin Oluşumu

 4. Mitoloji Nedir?

 5. Mitolojinin Özellikleri

 6. Oğuz Kağan Destanındaki Mitolojik Unsurlar

 7. Türk Mitolojisinde Acun ve Dünya

 8. Türk Mitolojisinde Ay

 9. Türk Mitolojisinde Dünyanın Şekli

 10. Türk Mitolojisinde Gök Direği

 11. Türk Mitolojisinde Gökyüzü

 12. Türk Mitolojisinde Güneş

 13. Türk Mitolojisinde İnsan

 14. Türk Mitolojisinde Kutsal Dağlar

 15. Türk Mitolojisinde Kutsal Irmaklar

 16. Türk Mitolojisinde Serap

 17. Türk Mitolojisinde Yer Alan Belli Başlı Motifler

 18. Türk Mitolojisinde Yer ve Yeraltı

 19. Türk Mitolojisinde Yıldızlar

 20. Türk Mitolojisinin Ortaya Çıkışında Etken Olan Kavramlar

 21. Türklere Göre Yaratılış ve Dünyanın Var Oluşu

#mitoloji #mitolojinedirefsane #türkmitolojisi

bottom of page