top of page

Süleyman Çelebi

Mübarek günlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi 15. yüzyılda Bursa'da yaşamış, Yıldırım Bayezid devrinin ünlü şeyhi Emir Sultan'a intisab etmiştir. Bursa'da Ulu Cami'in imamıdır. Mevlid'in asıl adı "Vesiletü'n-necat" tır.

Süleyman Çelebi "Vesiletü'n-necat"ını bir dava ve bir iddia üzerine yazmıştır.1409 yıllarında Ulu Cami'in imamı olduğu sırada İranlı bir vaizin "La nuferriku beyne ehadin min rusulihi"(Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.) ayetini yanlış yorumlaması Süleyman Çelebi'yi çok kızdırdı. Vaiz bu ayete dayanarak Allah'ın, peygamberleri arasında hiç fark gözetmediğini, o halde Hz. Muhammed'in Isa Peygamber'den daha üstün tutulamayacağını söyledi. Halbuki bu ayet Allah'ın değil, kulların dilinden söylenmişti. Aslında Acem vaiz, Fetret devrini yaşayan Osmanlıları yıpratmak, halkı birbirine düşürmek maksadıyla bilhassa böyle söylüyordu. Müslümanların Hz. Muhammed'e olan saygı ve sevgisini zedelemeye çalışıyordu. İşte Süleyman Çelebi bu kötü niyetlileri susturmak, Hz. Muhammed'in bütün peygamberlerden üstün, en son peygamber olduğunu ispatlamak, şii-batıni akımlara karşı ehl-i sünnet görüşünü savunmak için "Vesiletü'n-necat" adlı eserini yazmıştır.


Mevlid'den

Allah adın zıkredelim evvela

Vacip oldur cümle işte her kula

Allah adın her kim ol evvel ana

Her işi asan eder Allah ana

............

Aşk ile her ikm ki dinlerse bunu

Açıla gönlünde rahmet gülşeni

...................

Amine hatun Muhammed anesi

Olsadeften doğdu ol dür danesi

Çünki Abdullah'tan oldu hamile

Vakt erişti hafta vü eyyam ile

Hem Muhammed gelmesi oldı yakin

Çok alametler belirdi gelmedin

.............

Ol gece kim doğdı ol hayru'l-beşer

Anesi anda neler gördü neler

.............

Dedi gördüm ol habibün anesi

Bir acep nur kim güneş pervanesi

Berk urup çıktı evimden nagehan

Göklere irdi vu nur oldı cihan

Indi göklerden melekler saf saf

Ka'be gibi kıldılar evim tavaf

Hem heva üzde döşendi bir döşek

Adı Sündüs döşeyen anı melek

Üç alem dahi dikildi üç yere

Her birisi eydeyim nire nire

Mağrib u başrıkta ikisi anın

Biri damında dikildi Ka'be'nin

Bildim anlardan ki ol halkın yeği

Kim yakın oldu cihana gelmeği

Çünki bu işler bana oldı yakın

Ben evimden otururken yalnızın

Yarılıp divar çıktı nagehan

Üç bile huri bana oldı ayan

Çevre yanıma gelip oturdılar

Mustafa'yı bir birine muştılar

Dediler oğlın gibi hiç bir oğul

Yaradılalı cihan gelmiş değil

コメント


bottom of page